Phương thức append trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức append trong python

Hướng dẫn cách sử dụng append trong python. Bạn sẽ học được cách sử dụng append để thêm phần tử vào một list trong python sau bài học này.

Phương thức append trong python

append trong python là phương thức dùng để thêm một phần tử vào cuối một list trong python. Chúng ta sử dụng append để thêm một số, một list, một chuỗi hoặc một tuple như là một phần tử vào cuối một list python.

Chúng ta sử dụng append() trong python với cú pháp như sau:

list_name.append(element)

Trong đó:

  • list_name là tên của danh sách mà bạn muốn thêm phần tử vào.
  • element là giá trị hoặc đối tượng mà bạn muốn thêm vào danh sách.

Phần tử mới này sẽ được thêm vào cuối list ban đầu. Chúng ta có thể chỉ định phần tử này bằng bất cứ kiểu dữ liệu nào có thể thêm vào list, ví dụ như là một chuỗi, một số, một list hoặc một tuple chẳng hạn.

Phương thức append() là một trong những phương thức quan trọng và phổ biến được sử dụng rộng rãi trong quá trình xử lý dữ liệu và thao tác với danh sách. Trên thực tế, append() là một trong những công cụ giúp Python trở nên linh hoạt và tiện ích trong việc xử lý nhiều tình huống khác nhau.

Thêm phần tử vào cuối list

Phương thức append() cho phép bạn thêm phần tử vào cuối của list (danh sách) một cách dễ dàng. Ví dụ dưới đây minh họa việc thêm phần tử là một ký tự vào cuối list ban đầu như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.append("D")
print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D"]

Hoặc là thể thêm một số vào cuối list như sau:

mynum = list(range(5))
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4]

mynum.append(6)
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 6]

mynum.append(10)
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10]

Thêm một iterable (list, tuple) vào cuối list

Ngoài cách thêm một số hoặc một ký tự vào cuối list như trên thì chúng ta cũng có thể sử dụng append trong python để thêm một iterable như tuple, chuỗi hoặc list vào cuối một list khác.

Lưu ý là nếu chỉ định iterable vào cuối một list, thì bản thân đối tượng đó sẽ được coi như là một phần tử và thêm vào list ban đầu, chứ không phải là từng phần tử của iterable đó sẽ được thêm vào như phần tử của list.

Ví dụ chúng ta sẽ thêm phần tử là một chuỗi ký tự vào list ban đầu như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.append("KHG")
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'KHG']

Hoặc là khi chúng ta thêm một list như là một phần tử vào list ban đầu như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
addlist = ["D", "E"]
mylist.append(addlist)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', ['D', 'E']]

Tương tự như khi thêm một tuple vào một list.

mylist = ["A", "B", "C"]
addtuple = (1, 2)
mylist.append(addtuple)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', (1, 2)]

Để thêm từng phần tử trong iterabel vào list ban đầu, thay vì sử dụng phương thức append, thì chúng ta sẽ sử dụng tới phương thức extend.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức append() trong Python rồi. Phương thức append() trong Python là một công cụ mạnh mẽ và hữu ích trong việc thao tác với danh sách. Bằng cách sử dụng append(), bạn có thể dễ dàng thêm phần tử vào danh sách, mở rộng danh sách và xử lý dữ liệu một cách linh hoạt. Việc nắm vững cách sử dụng append() sẽ giúp bạn viết mã ngắn gọn và hiệu quả hơn trong các dự án Python của mình.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/append-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.