Khám Phá Vòng Lặp While Trong Python với 10 Bài Tập Thú Vị Có Lời Giải | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khám Phá Vòng Lặp While Trong Python với 10 Bài Tập Thú Vị Có Lời Giải

Trong lập trình Python, vòng lặp while là một công cụ mạnh mẽ giúp thực hiện các tác vụ lặp lại cho đến khi một điều kiện cụ thể không còn đúng nữa. Việc sử dụng vòng lặp while có thể giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong lập trình, từ tính toán đến xử lý dữ liệu. Dưới đây là một số bài tập sử dụng vòng lặp while trong Python để giúp bạn làm quen và nâng cao kỹ năng lập trình của mình.

In ra các số chẵn từ 1 đến 20

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để In ra các số chẵn từ 1 đến 20.

Đáp án

so = 2
while so <= 20:
print(so)
so += 2

Tính tổng các số từ 1 đến 100

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Tính tổng các số từ 1 đến 100.

Đáp án

tong = 0
i = 1
while i <= 100:
tong += i
i += 1
print("Tổng các số từ 1 đến 100 là:", tong)

Kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.

Đáp án

so = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
i = 2
la_so_nguyen_to = True
while i <= so ** 0.5:
if so % i == 0:
la_so_nguyen_to = False
break
i += 1
if so < 2:
la_so_nguyen_to = False
if la_so_nguyen_to:
print(so, "là số nguyên tố.")
else:
print(so, "không phải là số nguyên tố.")

In ra bảng cửu chương

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để In ra bảng cửu chương.

Đáp án

i = 1
while i <= 10:
j = 1
while j <= 10:
print(i, "x", j, "=", i * j)
j += 1
i += 1

Tính tổng các chữ số của một số nhập từ bàn phím

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Tính tổng các chữ số của một số nhập từ bàn phím.

Đáp án

so = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
tong = 0
while so > 0:
chu_so = so % 10
tong += chu_so
so //= 10
print("Tổng các chữ số của số đã nhập là:", tong)

Kiểm tra xem một số có phải là số Palindrome hay không

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Kiểm tra xem một số có phải là số Palindrome hay không.

Đáp án

so = int(input("Nhập một số: "))
so_nguyen = so
so_dao_nguoc = 0
while so > 0:
chu_so = so % 10
so_dao_nguoc = so_dao_nguoc * 10 + chu_so
so //= 10
if so_nguyen == so_dao_nguoc:
print(so_nguyen, "là số Palindrome.")
else:
print(so_nguyen, "không phải là số Palindrome.")

Tính giai thừa của một số

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Tính giai thừa của một số.

Đáp án

so = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
giai_thua = 1
i = 1
while i <= so:
giai_thua *= i
i += 1
print("Giai thừa của", so, "là:", giai_thua)

Kiểm tra xem một chuỗi có phải là chuỗi Palindrome hay không

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Kiểm tra xem một chuỗi có phải là chuỗi Palindrome hay không.

Đáp án

chuoi = input("Nhập một chuỗi: ")
chuoi_dao_nguoc = chuoi[::-1]
if chuoi == chuoi_dao_nguoc:
print(chuoi, "là chuỗi Palindrome.")
else:
print(chuoi, "không phải là chuỗi Palindrome.")

Tính tổng các số Fibonacci đầu tiên

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để Tính tổng các số Fibonacci đầu tiên.

Đáp án

so_luong = int(input("Nhập số lượng số Fibonacci cần tính: "))
a, b = 0, 1
print("Các số Fibonacci đầu tiên:")
print(a)
print(b)
i = 2
while i < so_luong:
so_fibonacci_tiep_theo = a + b
print(so_fibonacci_tiep_theo)
a, b = b, so_fibonacci_tiep_theo
i += 1

In ra các số từ 1 đến 10

Bài tập

Sử dụng vòng lặp while để In ra các số từ 1 đến 10.

Đáp án

so = 1
while so <= 10:
print(so)
so += 1

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã giới thiệu một số bài tập vòng lặp while trong python rồi. Với các bài tập trên, bạn sẽ có cơ hội nắm vững và thực hành sử dụng vòng lặp while trong Python, từ việc tính toán đến kiểm tra và xử lý chuỗi. Hãy tiếp tục thực hành và tìm hiểu sâu hơn để trở thành một lập trình viên Python thành thạo!

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/bai-tap-vong-lap-while-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.