Chèn phần tử vào list python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chèn phần tử vào list python

Hướng dẫn tất cả các cách chèn phần tử vào list python. Chèn phần tử vào list (list) là một hoạt động quan trọng và thường xuyên trong lập trình Python. list là một trong những cấu trúc dữ liệu cơ bản và mạnh mẽ nhất trong ngôn ngữ này, và khả năng chèn, thay đổi và xử lý các phần tử trong list là điều rất quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn phần tử vào list trong Python, và các cách thức khác nhau để làm điều đó.

Chèn phần tử vào cuối list

Sử dụng phương thức append()

Phương thức append() là một cách đơn giản và hiệu quả để thêm (chèn) một phần tử vào cuối list. Cú pháp cơ bản của append() như sau:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.append(6)

Sau khi thực hiện, list my_list sẽ chứa [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Sử dụng phương thức extend() hoặc toán tử +

Nếu bạn muốn chèn một list hoặc chuỗi (list hoặc string) vào list khác, bạn có thể sử dụng phương thức extend() hoặc toán tử +. Ví dụ:

Sử dụng extend():

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
list1.extend(list2)

Sau khi thực hiện, list1 sẽ trở thành [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Sử dụng toán tử +:

list1 = [1, 2, 3]
list2 = [4, 5, 6]
result = list1 + list2

Sau khi thực hiện, result sẽ chứa [1, 2, 3, 4, 5, 6], trong khi list1list2 không thay đổi.

Sử dụng list comprehension

List comprehension là một cách rất tiện lợi để tạo list mới bằng cách chèn hoặc biến đổi các phần tử từ list gốc. Ví dụ:

original_list = [1, 2, 3, 5, 6]
element_to_insert = 4
position_to_insert = 3
new_list = [x if i != position_to_insert else element_to_insert for i, x in enumerate(original_list)]

Sau khi thực hiện, new_list sẽ chứa [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng list comprehension để kiểm tra vị trí của phần tử cần chèn và thay thế nó bằng element_to_insert.

Sử dụng phương thức +=

Phương thức += có thể được sử dụng để thêm một phần tử vào list:

my_list = [1, 2, 3]
element_to_insert = 4
my_list += [element_to_insert]

Sau khi thực hiện, my_list sẽ chứa [1, 2, 3, 4].

Sử dụng phương thức + (list concatenation)

Ngoài phương thức +=, bạn cũng có thể sử dụng phương thức + để thêm một phần tử vào list:

my_list = [1, 2, 3]
element_to_insert = 4
my_list = my_list + [element_to_insert]

Sau khi thực hiện, my_list sẽ chứa [1, 2, 3, 4].

Chèn một phần tử vào vị trí chỉ định với insert()

Phương thức insert() trong python được dùng để chèn một phần tử vào vị trí chỉ định trong list python. Chúng ta sử dụng phương thức insert() với cú pháp sau đây:

list_name.insert( index, value )

Trong đó:

  • list_name là list ban đầu cần chèn giá trị
  • index là vị trí cần chèn phần tử trong list ban đầu
  • value là giá trị của phần tử cần chèn vào list. Giá trị này có thể là một chuỗi hoặc một số.

Phương thức insert() sẽ chèn value vào vị trí trước phần tử có index được chỉ định trong list ban đầu.

Ví dụ cụ thể:

my_list = [1, 2, 4, 5]
my_list.insert(2, 3)

Sau khi thực hiện, list my_list sẽ trở thành [1, 2, 3, 4, 5]. Trong ví dụ này, số 3 được chèn vào vị trí có chỉ số 2 trong list.

Ngoài chèn một số, chúng ta cũng có thể chèn một chuỗi ký tự vào list python như sau

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.insert(1, "Z")

print(mylist)
#>> ["A", "Z", "B", "C"]

Bạn có thể thấy ký tự Z đã được chèn vào vị trí đứng trước ký tự B có index bằng 1.

Trong trường hợp chỉ định giá trị chèn vào là một chuỗi string, thì bản thân chuỗi string đó sẽ được coi như là một phần tử mới và được chèn vào list ban đầu như sau:

mylist = ["Blue", "Red", "Green"]

# Chèn chuỗi 'White' vào trước phần tử có index bằng 2
mylist.insert(2, "White")
print(mylist)
#>> ['Blue', 'Red', 'White', 'Green']

# Chèn chuỗi 'Black' vào đầu list
mylist.insert(0, "Black")
print(mylist)
#>> ['Black', 'Blue', 'Red', 'White', 'Green']

Nếu bạn muốn lấy từng ký tự trong chuỗi chỉ định và chèn vào list ban đầu, hãy xem ở phần dưới nhé.

Tương tự với chuỗi, bạn cũng có thể chèn một số vào list python bằng cách sử dụng phương thức insert() như sau:

mynum = [1, 2, 3, 4, 5]
mynum.insert(3, 6)

print(mynum)
#>> [1, 2, 3, 6, 4, 5]


mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.insert(1, 3)

print(mylist)
#>> ['A', 3, 'B', 'C']

Lưu ý là với phương thức insert() chúng ta chỉ có thể chèn một phần tử vào list python mà thôi.

Chèn nhiều phần tử vào vị trí chỉ định bằng slicing

Bằng cách ứng dụng chức năng cắt (slice) list, chúng ta có thể chèn nhiều phần tử vào vị trí chỉ định trong list ban đầu thông qua một iterable (list, tuple hoặc chuỗi) chứa các phần tử cần thêm.

Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ lưu giữ tất cả các phần tử cần chèn vào trong một tuple, chuỗi, hoặc list, sau đó sử dụng cắt (slice) list để cắt một phạm vi trống ở list ban đầu, rồi chèn vào đó các phần tử trong tuple, chuỗi, hoặc list chỉ định.

Cú pháp chúng ta sử dụng sẽ là:

list_name [index : index ] = iterable

Trong đó list_name là list ban đầu, index là vị trí cần chèn, iterable là một tuple, string hoặc list dùng để chứa các phần tử cần thêm vào list ban đầu.

Ví dụ cụ thể, chúng ta chèn nhiều phần tử vào vị trí chỉ định trong list ban đầu thông qua list như sau:

mynum = list(range(3))
print(mynum)
#>> [0, 1, 2]

mynum[1:1] = [4, 5, 6]
print(mynum)
#>> [0, 4, 5, 6, 1, 2]

Một ví dụ khác khi chúng ta sử dụng tuple để chèn nhiều phần tử vào vị trí chỉ định trong list ban đầu.

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist[2:2] = ('E', 'F')

print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'E', 'F', 'C']

Lưu ý là khi chúng ta sử dụng chuỗi string để chèn nhiều phần tử vào vị trí chỉ định trong list ban đầu bằng cắt (slice) list, không phải là cả chuỗi đó được thêm vào như một phần tử mới, mà là từng ký tự trong chuỗi được lấy ra và thêm vào list. Ví dụ:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist[2:2] = 'EFG'

print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'E', 'F', 'G', 'C']

Bằng cách ứng dụng cắt (slice) list, chúng ta cũng có thể chèn phần tử vào vị trí cuối cùng trong list python như sau:

mylist = ["1", "2", "3"]
length = len(mylist)

mylist[length:length] = ["4", "5"]
print(mylist)
#>> ['1', '2', '3', '4', '5']

Thay thế và chèn nhiều phần tử vào phạm vi chỉ định

Một cách sử dụng khác của cắt (slice) list, chúng ta có thể vừa chèn vừa thay thế nhiều phần tử vào phạm vi chỉ định trong list ban đầu thông qua một list, tuple hoặc chuỗi string.

Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ cắt toàn bộ các phần tử trong một phạm vi ở list ban đầu, rồi chèn vào đó các phần tử mới đã được chứa trong tuple,string,list chỉ định.

Cú pháp chúng ta sử dụng sẽ là:

list_name [start_index : end_index ] = iterable

Trong đó list_name là list ban đầu, start_indexend_index là phạm vi cắt ra và chèn mới phần tử vào trong list ban đầu. Còn iterable là một tuple, string hoặc list dùng để chứa các phần tử cần thêm vào list ban đầu.

Ví dụ, chúng ta thay thế và chèn mới toàn bộ phần tử trong phạm vi index [1:3] trong list ban đầu như sau:

mynum = list(range(5))
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4]

mynum[1:3] = [7, 8, 9]
print(mynum)
#>> [0, 7, 8, 9, 3, 4]

Chúng ta cũng có thể sử dụng với tuple hoặc chuỗi như sau:

mynum = list(range(5))
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4]

mynum[1:3] = (7, 8, 9)
print(mynum)
#>> [0, 7, 8, 9, 3, 4]

mynum[1:2] = "ABC"
print(mynum)
#>> [0, 'A', 'B', 'C', 8, 9, 3, 4]

Ưu nhược điểm của việc chèn phần tử vào list

Ưu điểm

Việc chèn phần tử vào list là một phần quan trọng của xử lý dữ liệu trong lập trình Python. Điều này cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác, như cập nhật dữ liệu, sắp xếp, hoặc biến đổi dữ liệu theo cách

linh hoạt. Các phương thức và cách thức khác nhau giúp bạn xử lý các tình huống khác nhau một cách hiệu quả.

Nhược điểm và lưu ý

Khi thực hiện chèn phần tử vào list, cần lưu ý rằng một số phương thức tạo ra list mới, trong khi một số khác thay đổi list ban đầu. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và quản lý bộ nhớ của chương trình, vì vậy bạn cần phải chọn phương thức phù hợp với tình huống cụ thể của bạn.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn các cách cách chèn phần tử vào list python rồi. Chèn phần tử vào list là một phần quan trọng trong lập trình Python. Việc nắm vững các cách thức và phương thức khác nhau để làm điều này sẽ giúp bạn xử lý dữ liệu một cách hiệu quả và tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ. Sự linh hoạt và sự đa dạng của Python trong việc xử lý list là một trong những điểm mạnh của ngôn ngữ này và làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho nhiều dự án lập trình.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/chen-phan-tu-vao-list-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.