Đếm số ký tự giống nhau trong chuỗi C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đếm số ký tự giống nhau trong chuỗi C++

Hướng dẫn cách đếm số ký tự giống nhau trong chuỗi C++. Trong lập trình, việc đếm số lượng ký tự giống nhau trong một chuỗi là một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên gặp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện nhiệm vụ này bằng ngôn ngữ lập trình C++.

Cơ Bản về Chuỗi Trong C++

Trước hết, chúng ta cần hiểu cơ bản về cách mà chuỗi được biểu diễn trong ngôn ngữ C++. Một chuỗi là một dãy các ký tự kết thúc bằng ký tự null ('\0'). Để làm việc với chuỗi, chúng ta thường sử dụng mảng ký tự. Dưới đây là một ví dụ đơn giản về khai báo và in chuỗi trong C++:

#include <iostream>
#include <cstring>

int main() {
char myString[] = "Hello, World!";
std::cout << myString << std::endl;

return 0;
}

Đếm số ký tự giống nhau trong chuỗi

Để đếm số lần xuất hiện của các ký tự giống nhau trong một chuỗi, chúng ta có thể sử dụng một mảng để theo dõi số lần xuất hiện của mỗi ký tự. Dưới đây là một chương trình minh họa:

#include <iostream>
#include <cstring>

void countCharacters(const char* str) {
int charCount[256] = {0}; // Mảng theo dõi số lần xuất hiện của mỗi ký tự

// Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi
for (int i = 0; i < strlen(str); ++i) {
charCount[str[i]]++;
}

// In số lần xuất hiện của từng ký tự
for (int i = 0; i < 256; ++i) {
if (charCount[i] > 1) {
std::cout << "Ký tự '" << static_cast<char>(i) << "' xuất hiện " << charCount[i] << " lần." << std::endl;
}
}
}

int main() {
const char* myString = "programming";
countCharacters(myString);

return 0;
}

Trong ví dụ trên, hàm countCharacters sử dụng một mảng charCount để theo dõi số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong chuỗi. Sau đó, nó in ra các ký tự và số lần xuất hiện của chúng.

Tổng Kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách đếm số ký tự giống nhau trong chuỗi C++ rồi. Đếm số lượng ký tự giống nhau trong một chuỗi không chỉ là một nhiệm vụ cơ bản mà còn mang lại nhiều ứng dụng thực tế trong lập trình C++. Bằng cách sử dụng vòng lặp, mảng và các kỹ thuật lập trình khác, chúng ta có thể hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề này. Từ kiểm tra dữ liệu người dùng đến phân tích dữ liệu văn bản, khả năng đếm số lượng ký tự giống nhau trong chuỗi giúp nâng cao chất lượng và tính ứng dụng của các ứng dụng lập trình.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/chuoi-string-trong-cpp/dem-so-ky-tu-giong-nhau-trong-chuoi-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.