Thêm phần tử vào list Python (append, extend, slice) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm phần tử vào list Python (append, extend, slice)

Hướng dẫn cách thêm phần tử vào list trong Python. Trong lập trình Python, list (danh sách) là một trong những kiểu dữ liệu phổ biến và quan trọng. list cho phép bạn lưu trữ một tập hợp các phần tử có thứ tự, và có thể thay đổi (mutable). Một trong những tác vụ phổ biến khi làm việc với list là thêm phần tử vào nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thêm phần tử vào list Python và các cách thức khác nhau để làm điều này.

Sử dụng Phương Thức append()

Phương thức append() là cách đơn giản nhất để thêm một phần tử vào cuối list. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn bổ sung một giá trị vào list hiện tại.

Cú pháp của phương thức append() như sau:

list_name.append(element)

Trong đó list_name là list ban đầu, và element là phần tử cần thêm vào.

Ví dụ cụ thể:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.append(6)
print(my_list) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Phương pháp append() thêm phần tử mới vào cuối list mà không làm thay đổi các phần tử khác.

Chúng ta có thể chỉ định phần tử này bằng bất cứ kiểu dữ liệu nào có thể thêm vào list, ví dụ như là một chuỗi, một số, một list hoặc một tuple chẳng hạn.

Ví dụ chúng ta thêm phần tử là một ký tự vào cuối list ban đầu như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.append("D")
print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D"]

Hoặc là thể thêm một số vào cuối list như sau:

mynum = list(range(5))
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4]

mynum.append(6)
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 6]

mynum.append(10)
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10]

Nếu chúng ta chỉ định phần tử thêm vào list ban đầu là một iterable (đối tượng chứa nhiều phần tử) như list, chuỗi hoặc tuple, thì bản thân đối tượng đó sẽ được coi như là một phần tử và thêm vào list ban đầu.

Ví dụ chúng ta sẽ thêm phần tử là một chuỗi ký tự vào list ban đầu như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.append("KHG")
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'KHG']

Hoặc là khi chúng ta thêm một list như là một phần tử vào list ban đầu như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
addlist = ["D", "E"]
mylist.append(addlist)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', ['D', 'E']]

Tương tự như khi thêm một tuple vào một list.

mylist = ["A", "B", "C"]
addtuple = (1, 2)
mylist.append(addtuple)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', (1, 2)]

Phương thức append sẽ thêm bất cứ đối tượng chỉ định nào vào cuối list như là một phần tử của list đó. Đây là điểm rất khác biệt với phương thức extend mà Kiyoshi sẽ hướng dẫn ở phần dưới.

Sử dụng Phương Thức extend()

Phương Thức extend() cho phép bạn kết hợp hai list lại với nhau bằng cách thêm tất cả phần tử của list thứ hai vào list thứ nhất.

Cú pháp phương thức extend() trong python như sau:

list_name.extend(iterable)

Trong đó list_name là list ban đầu, và iterable là một list, tuple hoặc string chứa các phần tử cần thêm vào.

Phương Thức extend() làm cho list thứ nhất mở rộng để bao gồm tất cả các phần tử từ list thứ hai.

Ví dụ cụ thể:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
another_list = [6, 7, 8, 9]
my_list.extend(another_list)
print(my_list) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Tương tự, chúng ta cũng có thể lấy từng ký tự trong một chuỗi và thêm vào cuối một list và mở rộng list đó như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend("GKH")

print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'G', 'K', 'H']

Hoặc là chúng ta mở rộng list trong Python bằng cách thêm các phần tử từ một tuple như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.extend((1,2,3))
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 1, 2, 3]

Sự khác biệt giữa append() và extend()

Sự khác biệt giữa các phương thức append() và extend() trong python được tóm lược như sau:

phương thức append()phương thức extend()
Chỉ thêm một phần tử vào cuối listCó thể thêm nhiều phần tử vào cuối list
Thêm đối số vào list ban đầuThêm các phần tử của đối số vào list ban đầu
Độ dài list ban đầu tăng thêm 1Độ dài list ban đầu tăng thêm số phần tử của đối số

Trong đó có thể kể đến sự khác biệt lớn nhất giữa append() và extend() đó là, append() sẽ thêm bản thân đối số như một phần tử trong list ban đầu, trong khi extend() sẽ thêm các phần tử trong đối số vào trong list ban đầu.

Ví dụ khi chúng ta muốn thêm một list vào một list khác bằng hai phương thức này, kết quả của chúng sẽ hoàn toàn khác nhau như sau:

Phương thức append thêm list mới như một phần tử vào list cũ

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.append(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", ["D", "E"]]

print(len(mylist))
#>> 4

Phương thức extend thêm từng phần tử của list mới vào list cũ

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D", "E"]

print(len(mylist))
#>> 5

Sử dụng Phương Thức insert()

Phương Thức insert() cho phép bạn chèn một phần tử vào list tại một vị trí cụ thể. Điều này làm dịch các phần tử còn lại sang phải để tạo chỗ cho phần tử mới.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
my_list.insert(2, 10)
print(my_list) # Output: [1, 2, 10, 3, 4, 5]

Trong ví dụ trên, phần tử 10 được chèn vào vị trí thứ 2, làm dịch các phần tử từ vị trí đó và sau vị trí đó sang phải.

Thêm Nhiều Phần Tử vào cuối list

Sử dụng Hàm insert() để Thêm Nhiều Phần Tử

Để thêm nhiều phần tử cùng lúc vào list, bạn có thể sử dụng vòng lặp cùng với Phương Thức insert().

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
new_elements = [10, 20, 30]
for element in new_elements:
my_list.insert(2, element)
print(my_list) # Output: [1, 2, 10, 20, 30, 3, 4, 5]

Trong ví dụ này, mỗi phần tử trong new_elements được chèn vào list my_list tại vị trí thứ hai.

Sử dụng slicing

Ngoài phương thức append, chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng slicing list python để thêm phần tử vào cuối list python.

Chức năng slicing list python vốn được sử dụng để thay đổi giá trị của nhiều phần tử cùng lúc trong list python. Chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng này để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối list trong python. Ý tưởng ở đây là, chúng ta sẽ thay thế vị trí cuối cùng của list ban đầu bằng một list mới chứa các phần tử cần thêm vào, qua đó có thể thêm các phần tử vào vị trí cuối cùng của list ban đầu.

Và cú pháp sử dụng slice list để thêm phần tử vào list sẽ là:

list[len(list) : len(list)] = other_list

Trong đó, list [len (list) : len (list)] chính là để chỉ định vị trí cuối cùng trong list ban đầu.

Ví dụ, chúng ta thêm một phần tử vào cuối list trong python như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist[len(mylist):len(mylist)] = ["D"]
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'D']

Tương tự, chúng ta cũng có thể thêm nhiều phần tử vào cuối list trong python như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist[len(mylist):len(mylist)] = ["D", "E","F"]
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']

Thêm một list vào list khác

Sử dụng Phương Thức +=

Bạn có thể sử dụng toán tử += để thêm một list vào list khác mà không cần sử dụng Phương Thức extend().

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
another_list = [6, 7, 8, 9]
my_list += another_list
print(my_list) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Sử dụng Hàm +

Hàm + cũng cho phép bạn nối hai list lại với nhau và tạo ra một list mới chứa tất cả các phần tử từ cả hai list gốc.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
another_list = [6, 7, 8, 9]
new_list = my_list + another_list
print(new_list) # Output: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách thêm phần tử vào list rồi. Thêm phần tử vào list là một phần quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu và lập trình Python. Bài viết này đã giới thiệu các cách thức cơ bản và phổ biến để thực hiện tác vụ này, từ sử dụng Phương Thức append(), insert(), extend(), +=+. Sử dụng những kỹ thuật này sẽ giúp bạn tận dụng sức mạnh của list Python và thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu một cách linh hoạt và hiệu quả.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/them-phan-tu-vao-list-ket-hop-cac-list-voi-nhau-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.