Thêm phần tử vào list (append, extend, slice) và kết hợp list trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm phần tử vào list (append, extend, slice) và kết hợp list trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách thêm phần tử vào list và kết hợp các list với nhau trong python. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức như append() hoặc list extend trong python để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối list, cũng như cách kết hợp các list với nhau bằng cách ghép nối chúng lại thông qua toán tử cộng sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp để thêm phần tử vào list và 1 phương pháp để ghép nối list Python như sau:

  • Phương thức append(): thêm một phần tử (một số, một list, một tuple etc.) vào cuối list python
  • Phương thức extend(): Thêm các phần tử của một iterable (đối tượng có nhiều phần tử) vào cuối list python
  • Cắt (slice) list : thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối list python
  • Toán tử + : ghép nối và kết hợp các list với nhau trong python

Lại nữa, các phương pháp trên được sử dụng để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối một list trong Python. Trong trường hợp bạn muốn thêm một phần tử vào vị trí chỉ định trong list ban đầu, hãy tham khảo bài viết Chèn phần tử vào list python (insert, slice).

Thêm một phần tử vào cuối list python | phương thức append()

Chúng ta thêm một phần tử vào cuối một list ban đầu bằng cách sử dụng phương thức append() trong python với cú pháp như sau.

list.append(element)

Trong đó list là list ban đầu, và element là phần tử cần thêm vào.

Phần tử mới này sẽ được thêm vào cuối list ban đầu. Chúng ta có thể chỉ định phần tử này bằng bất cứ kiểu dữ liệu nào có thể thêm vào list, ví dụ như là một chuỗi, một số, một list hoặc một tuple chẳng hạn.

Ví dụ chúng ta thêm phần tử là một ký tự vào cuối list ban đầu như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.append("D")
print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D"]

Hoặc là thể thêm một số vào cuối list như sau:

mynum = list(range(5))
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4]

mynum.append(6)
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 6]

mynum.append(10)
print(mynum)
#>> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10]

Lưu ý, nếu chúng ta chỉ định phần tử thêm vào list ban đầu là một iterable (đối tượng chứa nhiều phần tử) như list, chuỗi hoặc tuple, thì bản thân đối tượng đó sẽ được coi như là một phần tử và thêm vào list ban đầu.

Ví dụ chúng ta sẽ thêm phần tử là một chuỗi ký tự vào list ban đầu như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.append("KHG")
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'KHG']

Hoặc là khi chúng ta thêm một list như là một phần tử vào list ban đầu như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
addlist = ["D", "E"]
mylist.append(addlist)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', ['D', 'E']]

Tương tự như khi thêm một tuple vào một list.

mylist = ["A", "B", "C"]
addtuple = (1, 2)
mylist.append(addtuple)
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', (1, 2)]

Phương thức append sẽ thêm bất cứ đối tượng chỉ định nào vào cuối list như là một phần tử của list đó. Đây là điểm rất khác biệt với phương thức extend mà Kiyoshi sẽ hướng dẫn ở phần dưới.

Thêm các phần tử của một iterable vào cuối list | list extend trong python

List extend trong python là phương thức được sử dụng để thêm các phần tử của một iterable (đối tượng chứa nhiều phần tử) như list, tuple hay chuỗi vào cuối một list và mở rộng list đó.

Tất cả các phần tử của list, tuple hay chuỗi chỉ định sẽ lần lượt được lấy ra và thêm vào cuối list ban đầu như là một phần tử của list đó. Đây là điểm khác biệt so với phương thức append mà Kiyoshi đã giới thiệu ở phần trên.

Chúng ta dùng phương thức extend() trong python với cú pháp sau đây:

list.extend(iterable)

Ví dụ, chúng ta sử dụng list extend trong python để thêm các phần tử của một list vào một list khác như ví dụ sau đây:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D", "E"]

Bạn có thể thấy list extend trong python đã lấy từng phần tử trong list [“D”, “E”] và thêm vào cuối list [“A”, “B”, “C”] như ở trên.

Tương tự, chúng ta cũng có thể lấy từng ký tự trong một chuỗi và thêm vào cuối một list và mở rộng list đó như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend("GKH")

print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'G', 'K', 'H']

Hoặc là chúng ta mở rộng list trong Python bằng cách thêm các phần tử từ một tuple như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]

mylist.extend((1,2,3))
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 1, 2, 3]

Sự khác biệt giữa các phương thức append() và extend() trong python

Sự khác biệt giữa các phương thức append() và extend() trong python được tóm lược như sau:

phương thức append()phương thức extend()
Chỉ thêm một phần tử vào cuối listCó thể thêm nhiều phần tử vào cuối list
Thêm đối số vào list ban đầuThêm các phần tử của đối số vào list ban đầu
Độ dài list ban đầu tăng thêm 1Độ dài list ban đầu tăng thêm số phần tử của đối số

Trong đó có thể kể đến sự khác biệt lớn nhất giữa append() và extend() đó là, append() sẽ thêm bản thân đối số như một phần tử trong list ban đầu, trong khi extend() sẽ thêm các phần tử trong đối số vào trong list ban đầu.

Ví dụ khi chúng ta muốn thêm một list vào một list khác bằng hai phương thức này, kết quả của chúng sẽ hoàn toàn khác nhau như sau:

Phương thức append thêm list mới như một phần tử vào list cũ

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.append(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", ["D", "E"]]

print(len(mylist))
#>> 4

Phương thức extend thêm từng phần tử của list mới vào list cũ

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist.extend(["D", "E"])

print(mylist)
#>> ["A", "B", "C", "D", "E"]

print(len(mylist))
#>> 5

Thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối list python | slice list

Ngoài phương thức append, chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng cắt lát (slice) list python để thêm phần tử vào cuối list python.

Chức năng cắt lát (slice) list python vốn được sử dụng để thay đổi giá trị của nhiều phần tử cùng lúc trong list python. Chúng ta cũng có thể sử dụng chức năng này để thêm một hoặc nhiều phần tử vào cuối list trong python. Ý tưởng ở đây là, chúng ta sẽ thay thế vị trí cuối cùng của list ban đầu bằng một list mới chứa các phần tử cần thêm vào, qua đó có thể thêm các phần tử vào vị trí cuối cùng của list ban đầu.

Và cú pháp sử dụng slice list để thêm phần tử vào list sẽ là:

list[len(list) : len(list)] = other_list

Trong đó, list [len (list) : len (list)] chính là để chỉ định vị trí cuối cùng trong list ban đầu.

Ví dụ, chúng ta thêm một phần tử vào cuối list trong python như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist[len(mylist):len(mylist)] = ["D"]
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'D']

Tương tự, chúng ta cũng có thể thêm nhiều phần tử vào cuối list trong python như sau:

mylist = ["A", "B", "C"]
mylist[len(mylist):len(mylist)] = ["D", "E","F"]
print(mylist)
#>> ['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']

Kết hợp các list với nhau trong python

Để kết hợp các list với nhau trong python , chúng ta dùng phép toán + để ghép nối chúng lại và tạo ra một list mới như sau:

list A + list B + list C + …

Ví dụ, chúng ta có thể ghép 2 list trong python như sau:

list1 = ["A", "B"]
list2 = ["C", "D"]
mylist = list1 + list2
print(mylist)
#>>['A', 'B', 'C', 'D']

Bạn cũng có thể kết hợp nhiều list bằng cách ghép nối chúng lại với nhau bằng toán tử + như sau:

list1 = ["A", "B"]
list2 = ["C", "D"]
list3 = ["E", "F"]

list4 = list1 + list2 + list3
print(list4)

#>>['A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F']

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách thêm phần tử vào list và cách kết hợp các list với nhau trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành với các ví dụ sau đây.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo nhé.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/list-trong-python/them-phan-tu-vao-list-ket-hop-cac-list-voi-nhau-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.