In chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

In chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python

Hướng dẫn cách in chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python. Bạn sẽ học được cách ứng dụng hàm print() trong python để xuất ra màn hình các kiểu dữ liệu phổ biến như in chuỗi trong python, in số trong python, in list, tuple và dictionary trong python sau bài học này.

In chuỗi trong python

In một chuỗi trong python

Nếu bạn chỉ định một chuỗi làm đối số của hàm print() trong python, chuỗi đó sẽ được in ra màn hình như sau:

print("Việt Nam vô địch")
#>> Việt Nam vô địch

Ngoài cách chỉ định trực tiếp chuỗi trong hàm print(), bạn cũng có thể gán chuỗi đó vào 1 biến và truyền biến đó vào hàm print() như sau:

my_str = "Việt Nam vô địch"
print(my_str)
#>> Việt Nam vô địch

In nhiều chuỗi trên cùng một dòng trong python

Để in nhiều chuỗi trên cùng một dòng trong python, chúng ta chỉ định các chuỗi này cách nhau bởi dấu phẩy , trong đối số của hàm print(). Các chuỗi này sẽ được nối với nhau bởi dấu cách và in ra trên cùng một dòng như sau:

print("Việt Nam", "vô địch")
#>> Việt Nam vô địch

print("python", 'JavaScript')
#>> python JavaScript

Tương tự bạn cũng có thể gán các chuỗi này vào biến và sử dụng biến để in ra màn hình như sau:

my_str = "Việt Nam"
my_str2 = "vô địch"
print(my_str,my_str2)
#>> Việt Nam vô địch

Lại nữa, thay vì sử dụng dấu cách để bạn cũng có thể sử dụng đối số sep trong hàm print() và chỉ định ký tự để nối các chuỗi trước khi in chúng trên một dòng. Ví dụ:

print("python", 'JavaScript', sep='^_^')
#>> python^_^JavaScript

print("python", 'JavaScript', sep='\n')
#>> python
#>> JavaScript

Căn trái, căn phải và căn giữa một chuỗi khi in ra màn hình trong Python.

Bằng cách kết hợp hàm print() với các phương thức căn lề một chuỗi như ljust(), rjust(), center() trong Python, bạn có thể in chuỗi trong Python theo cách sáng tạo mà mình mong muốn.

Ví dụ, chúng ta có thể căn trái một chuỗi và in ra màn hình như sau:

str1="học lập trình"
print("[" + str1.ljust(20) + "]")
#>> [học lập trình ]

Tương tự với cách căn giữa một chuỗi và in ra màn hình:

str1="học lập trình"
print("[" + str1.center(20) + "]")
#>> [ học lập trình ]

Chèn một biến vào chuỗi và in ra màn hình bằng toán tử định dạng %

Bằng cách viết dưới đây, chúng ta có thể chèn và thay thế giá trị của một biến vào vị trí chỉ đinh trong một chuỗi và in ra màn hình. Nếu bạn muốn chèn nhiều biến vào chuỗi, hãy chỉ định các biến tách nhau bởi dấu phẩy là xong.

string % variable

Ví dụ:

s = 'Shin chan'
i = 2

print('Shin chan is %d years old' % i)
#>> Shin chan is 2 years old

print('%s is %d years old' % (s, i))
#>> Shin chan is 2 years old

Lưu ý là chúng ta cần chỉ định các toán tử định dạng như %s (một ký tự) hay %d (một số) trong chuỗi string với phương pháp này.

In số trong python

in giá trị của số ra màn hình trong python

Tương tự với chuỗi, nếu chúng ta chỉ định một số làm đối số của hàm print() thì giá trị của số đó sẽ được in ra màn hình. Ví dụ:

#In số nguyên trong python
print(12345)
#>> 12345

#In số thực trong python
print(12.34)
#>> 12.34

#Gán số vào biến và in ra màn hình
a = 100
print(a)
#>> 100

Tuy nhiên cần lưu ý khi in số thực trong python, phần giá trị phía sau dấu phẩy của số thực đó có thể bị làm tròn trước khi được in ra màn hình. Ví dụ:

print(1.0000)
#>> 1.0

print(1.0010)
#>> 1.001

Viết biểu thức tính toán với số trong hàm print và in kết quả ra màn hình

Ngoài cách sử dụng hàm print() để in giá trị của một số ra màn hình, chúng ta có thể viết trực tiếp các biểu thức tính toán với số trong hàm print và in kết quả ra màn hình như sau:

print(1 + 2)
#>> 3

print(3 * 4)
#> 12

print(5 / 4)
#>> 1.25

Bạn cũng có thể gán các số này vào biến trước khi viết biểu thức tính toán với số trong hàm print() như sau:

a = 2
b = 3

print( a + b)
print( a * b)
#>> 5
#>> 6

Định dạng số khi in ra màn hình trong Python.

Bằng cách kết hợp hàm print() với các phương thức định dạng số trong Python, bạn có thể in chuỗi trong Python theo cách sáng tạo mà mình mong muốn.

Ví dụ, chúng ta có thể định dạng ký tự phân tách số cho dễ nhìn và in ra màn hình như sau:

print("{:,d}".format(1234567))
#>> 1,234,567

print("{:_d}".format(1234567))
#>> 1_234_567

Hoặc là chúng ta có thể chỉ định số chữ số đằng sau dấu phẩy và làm tròn số khi in số thực trong python như sau:

print("{:f}".format(1.2345))
#>>1.234500

print("{:.1f}".format(1.2345))
#>> 1.2

In list, tuple và dictionary trong python

In list, tuple và dictionary trong python

Nếu bạn chỉ định một iterable như list, tuple và dictionary làm đối số của hàm print() trong python, iterable đó sẽ được in trực tiếp ra màn hình như sau:

l = [0, 1, 2]
print(l)
#>> [0, 1, 2]

t = (0, 1, 2)
print(t)
#>> (0, 1, 2)

d = { 1: 'red', 2: 'green' , 3: 'black'}
print(d)
#>> {1: 'red', 2: 'green', 3: 'black'}

Phân tách phần tử trong list, tuple, dictionary và in ra màn hình trong Python

Nếu bạn thêm ký hiệu * vào trước list, tuple hay dictionary và chỉ định nó làm đối số của hàm print(), thì mỗi phần tử trong đó sẽ được phân tách và in ra màn hình như sau:

l = [0, 1, 2]
print(*l)
#>> 0 1 2

t = (0, 1, 2)
print(*t)
#>> 0 1 2

d = { 1: 'red', 2: 'green' , 3: 'black'}
print(*d)
#>> 0 1 2

Về mặc định thì các phần tử sẽ được phân tách bởi dấu cách khi được in ra màn hình. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể sử dụng kèm đối số sep để chỉ định ký tự phân tách như sau:

l = [0, 1, 2]
print(*l)
#>> 0 1 2

print(*l, sep='')
# 012

print(*l, sep='-')
# 0-1-2

Lại nữa, đối với các list 2 chiều (list trong list) hoặc là dictionary có cấu trúc phức tạp trong python, mặc dù chúng ta có thể sử dụng hàm print() để in chúng ra màn hình nhưng kết quả in ra rất rối rắm khó nhìn. Khi đó, thay vì hàm print() bạn hãy sử dụng hàm pprint() để in list và dictionary một cách thông minh hơn.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách in chuỗi, số, list, tuple và dictionary trong Python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/in-chuoi-so-list-tuple-va-dictionary-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.