Căn Trái, Căn Giữa và Căn Phải Chuỗi trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Căn Trái, Căn Giữa và Căn Phải Chuỗi trong Python

Python, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ, cung cấp nhiều công cụ hữu ích để xử lý chuỗi và dữ liệu văn bản. Trong việc hiển thị và định dạng văn bản, việc căn chỉnh (align) chuỗi là một yếu tố quan trọng. Python cung cấp các phương thức để căn trái, căn giữa và căn phải chuỗi theo yêu cầu của người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách căn trái, căn giữa và căn phải chuỗi trong Python, tại sao điều này quan trọng và cách sử dụng các phương thức liên quan.

Căn Trái Chuỗi trong Python

Căn trái chuỗi có nghĩa là sắp xếp các ký tự từ phía trái, giữ nguyên khoảng trắng bên phải. Trong Python, bạn có thể sử dụng các phương thức và toán tử để làm điều này. Dưới đây là một số cách để căn trái một chuỗi:

Sử dụng ljust()

Hàm ljust() cho phép bạn căn trái một chuỗi bằng cách thêm khoảng trắng vào phía bên phải cho đến khi độ dài của chuỗi đạt đúng chiều dài mong muốn. Ví dụ:

Cú pháp của ljust() như sau:

chuoi_cua_ban.ljust(chieu_rong, ky_tu)
 • chuoi_cua_ban: Chuỗi bạn muốn căn trái.
 • chieu_rong: Độ rộng mà bạn muốn chuỗi sau khi căn trái.
 • ky_tu (tùy chọn): Ký tự sẽ được sử dụng để điền vào các vị trí trống. Mặc định là khoảng trắng.

Hàm ljust() cho phép bạn căn trái một chuỗi bằng cách thêm khoảng trắng vào phía bên phải cho đến khi độ dài của chuỗi đạt đúng chiều dài mong muốn. Ví dụ:

chuoi = "Python"
chiều_dài_mong_muốn = 10
ket_qua = chuoi.ljust(chiều_dài_mong_muốn)
print(ket_qua)

Kết quả sẽ là:

"Python  "

Bạn cũng có thể chỉ định ký tự sẽ được sử dụng để điền vào các vị trí trống như sau:

chuoi = "Python"
chuoi_can_trai = chuoi.ljust(10, '-')
print(chuoi_can_trai)

Kết quả sẽ là:

"Python----"

Sử dụng F-Strings

Sử dụng f-strings (định dạng chuỗi) có thể làm cho việc căn trái dễ dàng hơn. Bạn có thể chỉ định chiều dài mong muốn của chuỗi trong f-string. Ví dụ:

chuoi = "Python"
chiều_dài_mong_muốn = 10
ket_qua = f"{chuoi:<{chiều_dài_mong_muốn}}"
print(ket_qua)

Kết quả sẽ giống như trước đó:

"Python  "

Căn Giữa Chuỗi trong Python

Căn giữa chuỗi có nghĩa là đặt các ký tự vào giữa chuỗi và giữ nguyên khoảng trắng ở cả hai bên. Cũng giống như căn trái, bạn có thể sử dụng một số cách để căn giữa một chuỗi:

Sử dụng center()

Hàm center() cho phép bạn căn giữa chuỗi trong một khu vực cố định bằng cách thêm khoảng trắng vào cả hai bên. Cú pháp của center() như sau:

chuoi_cua_ban.center(chieu_rong, ky_tu)

Trong đó:

 • chuoi_cua_ban: Chuỗi bạn muốn căn giữa.
 • chieu_rong: Độ rộng mà bạn muốn chuỗi sau khi căn giữa.
 • ky_tu (tùy chọn): Ký tự sẽ được sử dụng để điền vào các vị trí trống. Mặc định là khoảng trắng.

Ví dụ:

chuoi = "Python"
chiều_dài_mong_muốn = 10
ket_qua = chuoi.center(chiều_dài_mong_muốn)
print(ket_qua)

Kết quả sẽ là:

" Python "

Bạn cũng có thể chỉ định ký tự sẽ được sử dụng để điền vào các vị trí trống như sau:

chuoi = "Python"
chuoi_can_giua = chuoi.center(10, '-')
print(chuoi_can_giua)

Kết quả sẽ là:

"--Python--"

Sử dụng F-Strings

Căn giữa cũng có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng f-strings. Ví dụ:

chuoi = "Python"
chiều_dài_mong_muốn = 10
ket_qua = f"{chuoi:^{chiều_dài_mong_muốn}}"
print(ket_qua)

Kết quả sẽ giống như trước đó:

" Python "

Căn Phải Chuỗi trong Python

Căn phải chuỗi có nghĩa là đặt các ký tự vào phía phải chuỗi và giữ nguyên khoảng trắng bên trái. Dưới đây là cách để căn phải một chuỗi:

Sử dụng rjust()

Để căn phải một chuỗi trong Python, bạn có thể sử dụng phương thức rjust(). Phương thức này cho phép bạn đặt chuỗi vào phía phải của một chuỗi có độ rộng xác định. Cú pháp của rjust() như sau:

chuoi_can_can = chuoi.rjust(chieu_rong, ky_tu)
 • chuoi_can_can: Chuỗi bạn muốn căn phải.
 • chieu_rong: Độ rộng mà bạn muốn chuỗi sau khi căn phải.
 • ky_tu (tùy chọn): Ký tự sẽ được sử dụng để điền vào các vị trí trống. Mặc định là khoảng trắng.

Dưới đây là một ví dụ:

chuoi = "Python"
chieu_rong = 10
ky_tu = "-"
chuoi_can_phai = chuoi.rjust(chieu_rong, ky_tu)
print(chuoi_can_phai)

Kết quả sẽ là:

"----Python"

Trong ví dụ này, chuỗi “Python” được căn phải vào một chuỗi có độ rộng 10 ký tự và sử dụng ký tự ‘-‘ để điền vào các vị trí trống bên trái.

Sử dụng F-Strings

Căn phải cũng có thể thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng f-strings. Ví dụ:

chuoi = "Python"
chieu_rong = 10

# Sử dụng f-string để căn phải chuỗi bằng cách thêm khoảng trắng vào bên trái
chuoi_can_phai = f"{chuoi:>{chieu_rong}}"
print(chuoi_can_phai)

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng f-string và ký tự > để chỉ định căn phải. chieu_rong là độ rộng mà bạn muốn cho chuỗi. Kết quả sẽ là chuỗi “Python” được căn phải vào một chuỗi có độ rộng 10 ký tự bằng cách thêm khoảng trắng vào bên trái.

Tại Sao Căn Trái, Căn Giữa và Căn Phải Quan Trọng

Căn chỉnh chuỗi rất quan trọng với một số lý do sau:

 1. Hiển Thị Dữ Liệu Được Định Dạng: Khi bạn hiển thị dữ liệu, việc căn chỉnh chuỗi giúp nó trở nên dễ đọc hơn và dễ dàng nhìn thấy cấu trúc.

 2. Tạo Bảng và Đối Tượng Giao Diện Người Dùng: Trong việc tạo các bảng hoặc đối tượng giao diện người dùng, căn chỉnh chuỗi là một phần quan trọng để bảo đảm dữ liệu được hiển thị đúng cách.

 3. Định Dạng Dữ Liệu Đầu Ra: Trong việc tạo các báo cáo hoặc xuất dữ liệu định dạng, căn chỉnh chuỗi giúp dữ liệu được trình bày một cách chính xác.

 4. Cải Thiện Khả Năng Đọc Mã: Trong các trường hợp sử dụng mã lớn, căn chỉnh chuỗi là một phần quan trọng của việc làm cho mã dễ đọc hơn và dễ dàng theo dõi.

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách căn trái, căn giữa và căn phải một chuỗi trong Python rồi. Đây là các công cụ quan trọng để định dạng và hiển thị văn bản một cách linh hoạt. Bằng cách sử dụng các phương thức ljust(), center(), và rjust(), bạn có khả năng điều chỉnh cách văn bản được hiển thị để phù hợp với yêu cầu của ứng dụng hoặc bài toán cụ thể. Các kỹ thuật này không chỉ hữu ích trong việc hiển thị dữ liệu, mà còn trong việc tạo các bảng, báo cáo và giao diện người dùng, đồng thời cải thiện khả năng đọc mã và hiểu mã nguồn trong quá trình phát triển phần mềm.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/can-le-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.