Chuyển chuỗi thành số trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển chuỗi thành số trong python

Hướng dẫn chuyển chuỗi thành số trong python. Trong lập trình, việc chuyển đổi giữa kiểu dữ liệu chuỗi (string) và kiểu dữ liệu số (integer hoặc float) là một phần quan trọng của việc xử lý dữ liệu. Python cung cấp nhiều cách để thực hiện chuyển đổi này, cho phép bạn làm việc với dữ liệu số từ các chuỗi đầu vào hoặc chuyển đổi kết quả tính toán thành chuỗi để hiển thị. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển chuỗi thành số và ngược lại trong ngôn ngữ lập trình Python.

Chuyển chuỗi thành số

Python cung cấp một số cách để chuyển chuỗi thành số, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu số bạn cần.

Dùng hàm int()

Hàm int() được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số nguyên (integer). Nó loại bỏ khoảng trắng từ đầu và cuối chuỗi, sau đó cố gắng chuyển đổi phần còn lại của chuỗi thành một số nguyên. Nếu chuỗi không thể chuyển đổi thành số nguyên, một ngoại lệ ValueError sẽ được ném.

Ví dụ:

str_num = "123"
num = int(str_num)
print(num) # Kết quả: 123

Dùng hàm float()

Hàm float() được sử dụng để chuyển đổi chuỗi thành số thực (float). Tương tự như int(), nó loại bỏ khoảng trắng từ đầu và cuối chuỗi, sau đó cố gắng chuyển đổi phần còn lại của chuỗi thành một số thực. Nếu chuỗi không thể chuyển đổi thành số thực, một ngoại lệ ValueError sẽ được ném.

Ví dụ:

str_num = "3.14"
num = float(str_num)
print(num) # Kết quả: 3.14

Casting (ép kiểu) tường minh

Bạn có thể sử dụng kiểu ép kiểu (casting) tường minh để chuyển đổi chuỗi thành số. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn kiểm soát việc chuyển đổi kiểu dữ liệu.

Ví dụ:

str_num = "42"
num = int(str_num)
print(num) # Kết quả: 42

Áp dụng kiểu chuyển đổi phù hợp

Trong trường hợp bạn biết trước kiểu dữ liệu của chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm chuyển đổi phù hợp như int() hoặc float() để tránh xảy ra lỗi chuyển đổi.

Ví dụ:

str_num = "99.9"
num = float(str_num)
print(num) # Kết quả: 99.9

Chuyển số thành chuỗi

Ngoài việc chuyển chuỗi thành số, Python cũng cho phép chuyển số thành chuỗi để hiển thị hoặc lưu trữ dưới dạng chuỗi.

Dùng hàm str()

Hàm str() được sử dụng để chuyển đổi một số (nguyên hoặc thực) thành một chuỗi. Nó sẽ tạo ra một chuỗi có giá trị tương ứng với số đó.

Ví dụ:

num = 42
str_num = str(num)
print(str_num) # Kết quả: "42"

Format chuỗi

Bạn có thể sử dụng các chuỗi định dạng để chuyển đổi số thành chuỗi và điều khiển định dạng của chuỗi kết quả.

Ví dụ:

num = 3.14159
formatted_str = "Giá trị của pi là {:.2f}".format(num)
print(formatted_str) # Kết quả: "Giá trị của pi là 3.14"

Xử lý lỗi chuyển đổi

Khi chuyển đổi chuỗi thành số, có thể xảy ra lỗi nếu chuỗi không thể chuyển đổi thành số nguyên hoặc số thực. Trong trường hợp này, Python sẽ ném một ngoại lệ ValueError. Điều này có thể xảy ra nếu chuỗi chứa ký tự không hợp lệ hoặc không thể biểu diễn một số hợp lệ.

Để xử lý lỗi chuyển đổi, bạn có thể sử dụng câu lệnh try...except. Dưới đây là một ví dụ:

str_num = "abc"
try:
num = int(str_num)
print(num)
except ValueError:
print("Chuỗi không thể chuyển đổi thành số nguyên")

Sử dụng kiểu dữ liệu số kiểm tra trước

Trong một số trường hợp, trước khi chuyển đổi chuỗi thành số, bạn có thể kiểm tra xem chuỗi có thể chuyển đổi thành số hay không bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu số kiểm tra trước như isdigit(), isnumeric(), hoặc isdecimal().

Ví dụ:

str_num = "123"
if str_num.isdigit():
num = int(str_num)
print(num)
else:
print("Chuỗi không thể chuyển đổi thành số nguyên")

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chuyển chuỗi thành số trong python rồi. Chuyển đổi chuỗi thành số và ngược lại là một phần quan trọng của việc xử lý dữ liệu số trong lập trình Python. Python cung cấp nhiều cách để thực hiện việc này, cho phép bạn làm việc với dữ liệu số từ chuỗi đầu vào hoặc chuyển đổi kết quả tính toán thành chuỗi để hiển thị hoặc lưu trữ. Qua việc sử dụng các hàm như int()float() hoặc kiểu ép kiểu (casting) tường minh, bạn có thể linh hoạt kiểm soát việc chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý các trường hợp đặc biệt khi chuỗi không thể chuyển đổi thành số.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/chuyen-chuoi-thanh-so-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.