Phương thức center() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức center() trong Python

Hướng dẫn sử dụng phuơng thức center() trong Python. Trong lập trình Python, việc định dạng và canh lề văn bản là một phần quan trọng của việc hiển thị thông tin cho người dùng hoặc tạo ra đầu ra đẹp mắt. Python cung cấp phương thức center() cho chuỗi, giúp bạn canh lề chuỗi vào giữa một khoảng không gian đã cho. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng center() để định dạng và canh lề văn bản trong Python.

Phương thức center() trong Python là gì

Phương thức center() được sử dụng để căn giữa một chuỗi trong một khoảng không gian có độ rộng xác định. Cú pháp cơ bản của phương thức center() như sau:

str.center(width,fillchar)

Trong đó:

  • str là chuỗi ban đầu bạn muốn canh lề.
  • width là độ rộng của khoảng không gian mà bạn muốn canh lề chuỗi vào. Chuỗi sẽ được canh lề vào giữa khoảng không gian này.
  • fillchar là ký tự bạn muốn sử dụng để điền vào các vị trí trống trong khoảng không gian (mặc định là khoảng trắng).

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

text = "Python"
formatted_text = text.center(10)
print(formatted_text)

Kết quả của đoạn mã trên sẽ là:

Python  

Chuỗi "Python" đã được canh lề vào giữa một khoảng không gian có độ rộng là 10, với khoảng trắng ở cả hai bên.

Canh Lề Và Điền Ký Tự Tùy Chọn

Nếu bạn muốn sử dụng một ký tự khác để điền vào khoảng không gian thay vì khoảng trắng, bạn có thể cung cấp tham số fillchar. Dưới đây là một ví dụ:

text = "Python"
formatted_text = text.center(10, '-')
print(formatted_text)

Kết quả sẽ là:

--Python---

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng ký tự - để điền vào khoảng không gian thay vì khoảng trắng.

Lưu ý khi sử dụng phương thức center()

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể chỉ định giá trị fillchar bằng một ký tự, nếu không lỗi TypeError sẽ xảy ra giống như ví dụ sau đây:

print("Apple".center(8, "*+"))

Do chúng ta dùng hai ký tự *+ để chỉ định giá trị fillchart nên lỗi TypeError sẽ trả về như dưới đây:

raceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("Apple".center(8, "*+"))
TypeError: The fill character must be exactly one character long

Ứng Dụng Thực Tế của center()

Phương thức center() có nhiều ứng dụng thực tế, một trong số đó chính là tạo Đầu Ra Đẹp Mắt cho Giao Diện Người Dùng

Khi bạn xây dựng giao diện người dùng hoặc hiển thị thông tin cho người dùng, việc canh lề văn bản giúp tạo ra giao diện hấp dẫn và dễ đọc.

title = "Welcome to Our App"
formatted_title = title.center(40, '-')
print(formatted_title)

Kết quả sẽ là:

------Welcome to Our App-------

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức center() trong Python. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/center-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.