Phương thức Ljust() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức Ljust() trong Python

Hướng dẫn sử dụng phuơng thức Ljust() trong Python. Bạn sẽ học được cách căn lề trong python bằng Ljust() sau bài học này.

Phương thức Ljust() trong Python là gì

Ljust() là một trong các phương thức dùng để căn lề trong python.
Chúng ta sử dụng Ljust() để căn lề trái một chuỗi trong python với cú pháp sau đây:

Cú pháp Phương thức Ljust() trong Python

str.ljust(width,fillchar)

Trong đó:

  • str là chuỗi ký tự cần căn lề trong python
  • ljust là tên phương thức
  • width là chiều dài chỉ định của chuỗi kết quả. Giá trị của này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn độ dài ban đầu của chuỗi str. Lưu ý chúng ta phải chỉ định width khi dùng phương thức Ljust() trong Python.
  • fillchar là một ký tự dùng để lấp chỗ trống. Nếu độ dài chuỗi str nhỏ hơn width thì sẽ xuất hiện chỗ trống khi in ra màn hình. Nếu chỉ định fillchar, ký tự được chỉ định sẽ được dùng để lấp các chỗ trống này. Nếu không chỉ định fillchar thì ký tự khoảng trống sẽ được dùng. Lưu ý là chỉ có thể chỉ định giá trị fillchar bằng một ký tự, nếu không lỗi TypeError sẽ xảy ra.

Chương trình mẫu sử dụng Phương thức Ljust() trong Python

str="học lập trình"

print("[" + str.ljust(20) + "]")
print("[" + str.ljust(20,"a") + "]")

Kết quả

[học lập trình       ]
[học lập trìnhaaaaaaa]

Cách sử dụng Phương thức Ljust() nâng cao trong Python

Lược bỏ fillchar khi sử dụng Ljust() trong Python

Chúng ta có thể lược bỏ đối số fillchart khi sử dụng Ljust() trong Python với cú pháp sau đây:

str.ljust(width)

Ví dụ:

print("[" + "Apple".ljust(9) + "]")
#>> [Apple ]

str= "Hanoi".ljust(10)
print("[" +str+"]")
#>> [Hanoi ]

Chỉ định fillchar khi sử dụng Ljust() trong Python

Nếu chỉ định đối số fillchart khi sử dụng Ljust() trong Python, giá trị của fillchart sẽ được dùng để lấp chỗ trống trong trường hợp độ dài chuỗi kết quả (width) lớn hơn độ dài chuỗi ban đầu.
Cú pháp

str.ljust(width,fillchar)

Ví dụ:

print("Apple".ljust(8, "_"))
#>> Apple___

str= "Hanoi".ljust(8, "*")
print(str)
#>> Hanoi***

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể chỉ định giá trị fillchar bằng một ký tự, nếu không lỗi TypeError sẽ xảy ra giống như ví dụ sau đây:

print("Apple".ljust(8, "*+"))

Do chúng ta dùng hai ký tự *+ để chỉ định giá trị fillchart nên lỗi TypeError sẽ trả về như dưới đây:

raceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("Apple".ljust(8, "*+"))
TypeError: The fill character must be exactly one character long

Chỉ định width nhỏ hơn hoặc bằng độ dài chuỗi ban đầu khi sử dụng Ljust() trong Python

Nếu như chúng ta chỉ định giá trị width - độ dài chuỗi kết quả nhỏ hơn hoặc bằng với độ dài chuỗi ban đầu, kết quả trả về sẽ chính là chuỗi ban đầu như ví dụ sau đây:

str = "Apple"
print("Độ dài chuỗi : ",len(str))
#>> Độ dài chuỗi : 5

print("[" + str.ljust(4) + "]")
#>>[Apple]

print("[" + str.ljust(5) + "]")
#>>[Apple]

print("[" + str.ljust(6) + "]")
#>> [Apple ]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức Ljust() trong Python. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/ljust-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.