Lấy phần tử của tuple trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy phần tử của tuple trong python

Hướng dẫn cách lấy phần tử của tuple trong python. Bạn sẽ học được các cách lấy phần tử của tuple trong python bằng cách chỉ định index, cách lấy từng phần tử trong tuple bằng cách sử dụng vòng lặp for, và cách lấy phần tử cuối cùng của tuple trong python sau bài học này.

Lấy phần tử của tuple trong python bằng cách chỉ định index

Mỗi phần tử trong tuple python đều được xác định bằng index - số thứ tự của phần tử đó trong tuple.
Có hai cách xác định index, đó là:

 • index dương tính từ trái qua phải, bắt đầu bởi 0 và tăng dần 1 đơn vị
 • index âm tính từ phải qua trái, bắt đầu bởi -1 và giảm dần 1 đơn vị

Ví dụ:

      ( 'Hà Nội' , 'Đà Nẵng' , 'Tokyo' , 2021)
----------------------------------------------------
index dương   0     1      2    3 
index âm    -4     -3      -2    -1 
 

Để lấy phần tử trong tuple python, chúng ta chỉ định index của phần tử đó bằng cú pháp sau đây:

tuple[index]

Ví dụ:

mytuple = ("Orange", "Lemon", "Apple")

print(mytuple[0])
#>> Orange
print(mytuple[1])
#>> Lemon
print(mytuple[2])
#>> Apple

Trong trường hợp chỉ định một index không tồn tại trong tuple, lỗi IndexError sẽ xảy ra.

mytuple = ("Orange", "Lemon", "Apple")
print(mytuple[3])

#>> Traceback (most recent call last):
#>> File "<stdin>", line 1, in <module>
#>> IndexError: tuple index out of range

Một ví dụ phức tạp hơn khi chúng ta tạo tuple bằng hàm range() và lấy phần tử của nó:

tuple = tuple(range(10))
print(tuple)

print(tuple[1])
print(tuple[-2])

Kết quả:

(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
1
8

Lại nữa, cần nhắc lại là Tuple có thuộc tính Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi), do đó nếu bạn cố gắng thay đổi giá trị của phần tử trong tuple, lỗi sẽ xảy ra:

mytuple = ("Orange", "Lemon", "Apple")
mytuple[1]="Melon"

#>>Traceback (most recent call last):
#>> File "Main.py", line 2, in <module>
#>> mytuple[1]="Melon"
#>>TypeError: 'tuple' object does not support item #>>assignment

Tuy nhiên nếu chúng ta dùng chức năng cắt lát tuple để cắt lát tuple cũ, sau đó lấy phần cắt ra gán vào một biến để tạo ra một tuple mới thì lại hoàn toàn có thể được:

tuple = tuple(range(10))
tuple1 = tuple[0:5]
print(tuple1)
#>> (0, 1, 2, 3, 4)

tuple2 = tuple[5:]
print(tuple2)
#>> (5, 6, 7, 8, 9)

Lấy từng phần tử của tuple trong python bằng cách sử dụng for

Do tuple là các dữ liệu có thể lặp lại, nên bạn có thể sử dụng lệnh lặp for để truy xuất từng phần tử có trong tuple như sau:

tuple = ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ) 
for i in tuple :
print ( i )

Kết quả:

1 
2
3
4
5

Lấy phần tử cuối cùng của tuple trong python

Để lấy phần tử cuối cùng của tuple trong python, chúng ta cần sử dụng kết hợp với hàm len().
Ý tưởng ở đây là dùng hàm len() để đếm số phần tử trong tuple python, sau đó dùng kết quả này để tìm ra index của phần tử cuối cùng trong tuple bằng cách trừ đi 1 đơn vị.

Ví dụ, chúng ta sẽ lấy phần tử cuối cùng trong tuple dưới đây như sau:

mytuple = ("Orange", "Lemon", "Apple")
print(len(mytuple))
#>> 3

print(mytuple[len(mytuple) - 1])
#>> Apple

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách lấy phần tử của tuple trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/lay-phan-tu-trong-tuple-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.