Thêm phần tử vào Tuple trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm phần tử vào Tuple trong Python

Hướng dẫn cách thêm phần tử vào Tuple và kết hợp tuple trong Python. Bạn sẽ học được cách thêm một phần tử vào Tuple trong Python bằng cách ghi đè tuple, cũng như cách kết hợp các tuple trong python và ứng dụng nó để thêm nhiều phần tử vào Tuple trong Python với nhau sau bài học này.

Thêm phần tử vào Tuple trong Python

Tuple có thuộc tính Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi), do đó chúng ta không thể thêm phần tử vào Tuple trong Python sau khi tạo ra nó.

Tuy nhiên bằng cách đưa phần tử cần thêm vào một tuple và sau đó nối tuple đó với tuple ban đầu ghi đè tuple ban đầu, chúng ta có thể hoàn thành việc thêm phần tử vào Tuple trong Python.

Chúng ta sẽ sử dụng toán tử += để thêm một phần tử đã lưu vào một tuple vào tuple ban đầu và ghi đè tuple đó như sau:

new_tuple += ( value,)

Trong đó value là giá trị phần tử cần thêm vào tuple trong python, toán tử += để ghi đè tuple.

Ví dụ, chúng ta thêm phần tử vào Tuple trong Python như sau:

mytuple = (1,2,3,4,5)
print(mytuple)
#>> (1, 2, 3, 4, 5)

mytuple += (6,)
print(mytuple)
#>> (1, 2, 3, 4, 5, 6)

mytuple += ('abc',)
print(mytuple)
#>> (1, 2, 3, 4, 5, 6, 'abc')

Rất là đơn giản phải không nào?

Kết hợp tuple trong python

Tuple có thuộc tính Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi), do đó chúng ta không thể thay đổi một tuple sau khi tạo ra nó.
Tuy nhiên chúng ta có thể kết hợp các tuple với nhau và tạo ra một tuple mới bằng toán tử cộng +, với cú pháp sau đây:

Tuple A + Tuple B

Kết quả của phép tính sẽ tạo ra một tuple mới gồm phần tử của các tuple cũ. Ví dụ:

tuple1 = ("A", "B", "C")
tuple2 = ("D", "E")
tuple3 = tuple1 + tuple2
print (tuple3)

#>> ("A", "B", "C", "D", "E")

Thêm nhiều phần tử vào Tuple trong Python

Mặc dù Tuple có thuộc tính Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi), do đó chúng ta không thể thay đổi một tuple sau khi tạo ra nó, nhưng bằng cách ứng dụng kết hợp tuple trong python, chúng ta cũng có thể hiện thực học việc thêm nhiều phần tử vào Tuple trong Python

Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ lưu các phần tử cần thêm vào tuple trong một tuple khác, và sau đó kết hợp hai tuple này thành một list mới, và ghi đè vào tuple ban đầu.

Để ghi đè tuple ban đầu, chúng ta cũng sẽ sử dụng tới toán tử +=. Ví dụ cụ thể như sau:

org_tuple = ("A", "B", "C")
print (org_tuple)
#>> ('A', 'B', 'C')

#Lưu các phần tử cần thêm vào tuple add_tuple
add_tuple = ("D", "E")
org_tuple += add_tuple
print (org_tuple)
#>> ('A', 'B', 'C', 'D', 'E')

Tương tự, chúng ta cũng có thể thêm nhiều phần tử vào Tuple trong Python với các giá trị kiểu số như sau:

mytuple = tuple(range(5))
print(mytuple)
#>> (0, 1, 2, 3, 4)

mytuple += (6,7,8)
print(mytuple)
#>> (0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8)

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách thêm phần tử vào Tuple và kết hợp tuple trong Python. rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/ket-hop-tuple-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.