Hàm tuple() trong python và cách tạo tuple từ iterable | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm tuple() trong python và cách tạo tuple từ iterable

Cùng tìm hiểu hàm tuple() trong python và cách dùng hàm tuple() để tạo tuple từ iterable trong python. Bạn sẽ biết hàm tuple() trong python là gì, iterable trong python là gì, cú pháp tuple trong python cũng như cách tạo tuple từ iterable trong python sau bài học này.

Hàm tuple() trong python là gì

Định nghĩa hàm tuple() trong python

Hàm tuple() trong python là một hàm tạo (constructor) trong class tuple và được sử dụng để tạo tuple từ các giá trị được chỉ định.

Bạn có thể tham khảo chi tiết về hàm tuple() cũng như là class tuple tại website chính thức Python Doccument.

Cú pháp tuple trong python

Cú pháp tuple trong python như sau:

tuple ( iterable )

Trong đó, iterable là đối số duy nhất của hàm tuple và chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa iterable trong python ở phần sau.

Kết quả của hàm tuple() trong python sẽ là một tuple mới có phần tử là các giá trị chứa trong iterable được chỉ định.

Ví dụ, chúng ta sử dụng hàm tuple() để tạo một tuple từ một chuỗi như sau:

mytuple= tuple('cityboy')
print(mytuple)
#>> ('c', 'i', 't', 'y', 'b', 'o', 'y')

Iterable trong python là gì

Chúng ta hay gặp từ khóa iterable khi tìm hiểu cách sử dụng các kiểu dữ liệu có nhiều phần tử như array, tuple, tuple v.v…

Khái niệm về iterable trong python thực ra không phức tạp nhưng lại có thể khiến nhiều lập trình viên mới nhức đầu đấy.

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản nhất, iterable là các đối tượng có nhiều phần tử có thể lặp lại như list, chuỗi ký tự, tuple, set, hoặc là các trình lặp trong python.

Vì trong iterable có chứa nhiều phần tử, do đó chúng ta có thể chỉ định iterable trong đối số của hàm tuple(), lấy ra các phần tử của nó và tạo ra một tuple mới trong python.

Sử dụng hàm tuple() để tạo tuple từ iterable trong python

Tạo tuple từ tuple khác trong python

Chúng ta chỉ định đối số iterable của hàm tuple() là một tuple và tạo ra một tuple mới từ tuple ban đầu như ví dụ sau:

tuple_ban_đầu = ["A", "B", "C"]
tuple_mới = tuple(tuple_ban_đầu);
print(tuple_mới)

#>> ['A', 'B', 'C']

Bạn có thể thấy một tuple mới đã được tạo ra có các phần tử giống như tuple ban đầu. Lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng hàm tuple() để copy tuple cũ để tạo ra tuple mới, nên hai tuple này là hai đối tượng riêng biệt.

Chuyển string sang tuple trong Python

Chúng ta chỉ định đối số iterable của hàm tuple() là một chuỗi string và chuyển string sang tuple trong Python như ví dụ sau:

mystr = "Hello Python"
mytuple = tuple(mystr)
print(mytuple)
#>> ('H', 'e', 'l', 'l', 'o', ' ', 'P', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

Kết quả, chúng ta đã tạo tuple từ chuỗi string ban đầu với các phần tử trong tuple mới là các ký tự trong chuỗi.

Chuyển đổi list, set sang tuple trong python

Chúng ta chỉ định đối số iterable của hàm tuple() là một list hoặc một set và chuyển đổi các iterable này sang tuple (danh sách) trong python như ví dụ sau:

#Chuyển đổi list sang tuple trong python
mylist = ["A", "B", "C"]
mytuple = tuple(mylist)
print(mytuple)
#>> ('A', 'B', 'C')


#Chuyển đổi set sang tuple trong python
myset = {1, 2, 3, 4, 5}
mytuple =tuple(myset)
print(mytuple)
#>> (1, 2, 3, 4, 5)

Kết quả, chúng ta đã tạo tuple từ list hoặc set trong python.

Tạo tuple từ range trong python

range (kiểu phạm vi) là một đối tượng được tạo ra bởi class range, có phần tử là các số liên tiếp từ số bắt đầu đến số kết thúc.

Chúng ta có thể tạo tuple từ range trong python như các ví dụ sau:

mytuple = tuple (range (10))
print (mytuple)
#>> (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

mytuple = tuple (range (2, 10))
print (mytuple)
#>> (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

mytuple = tuple (range (2, 10, 2 ))
print (mytuple)
#>> (2, 4, 6, 8)

Bạn có thể thấy một tuple mới gồm các phần tử là các số được chỉ định trong đối tượng range đã được tạo ra.

Tạo một tuple rỗng trong python bằng hàm tuple()

Một ứng dụng khác của hàm tuple(), đó chính là tạo ra một tuple rỗng trong python.

Để tạo một tuple rỗng trong python, ngoài cách chỉ định tuple rỗng mà chúng ta đã học trong bài Tạo tuple trong python thì bạn cũng có thể dùng hàm tuple() và tạo ra tuple rỗng bằng cách lược bỏ đi đối số trong hàm.

Ví dụ, chúng ta tạo một tuple rỗng như sau:

empty_tuple = tuple()
print(empty_tuple)
#> []

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã cùng bạn tìm hiểu về hàm tuple() và cách dùng hàm tuple để tạo tuple từ iterable trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/tao-tuple-bang-iterable-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.