Hàm range() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm range() trong Python

Hướng dẫn sử dụng hàm range() trong Python. Hàm range() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra một dãy số nguyên liên tiếp. Dãy số này thường được sử dụng trong các vòng lặp để điều khiển số lần lặp hoặc để truy cập các phần tử trong một chuỗi theo vị trí chỉ số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm range(), cách tùy chỉnh dãy số, cách sử dụng nó trong vòng lặp và những ứng dụng phổ biến của range() trong lập trình Python.

Hàm range() trong python là gì

range() trong python là hàm được sử dụng để tạo ra một dãy số nguyên liên tiếp từ một giá trị ban đầu đến một giá trị kết thúc với một bước nhảy cố định. Cú pháp cơ bản của range() như sau:

range(start,stop,step)

Trong đó

  • range là tên hàm số
  • start: Giá trị ban đầu của dãy số (bắt đầu từ 0 mặc định).
  • stop: Giá trị kết thúc của dãy số (không bao gồm giá trị này).
  • step: Bước nhảy giữa các số trong dãy (mặc định là 1).

Kết quả thu được của hàm range() trong Python sẽ là một dãy số liên tiếp bắt đầu từ điểm start, các số sau bằng số trước cộng với step và được tạo ra liên tục chừng nào số cuối cùng trong dãy vẫn còn nhỏ hơn stop.

Ví dụ cụ thể:

range(5)
# 0 1 2 3 4

range(0, 5)
# 0 1 2 3 4

range(0, 5, 1)
# 0 1 2 3 4

Sử dụng range() để tạo dãy số

Dãy số tạo ra bằng range() thường được chuyển đổi thành danh sách hoặc sử dụng trong vòng lặp. Dưới đây là một ví dụ:

numbers = list(range(1, 6))  # Tạo dãy số từ 1 đến 5
print(numbers)

Kết quả sẽ là:

[1, 2, 3, 4, 5]

Tùy chỉnh bước nhảy

Bạn có thể tùy chỉnh bước nhảy bằng cách cung cấn tham số step cho hàm range(). Ví dụ:

even_numbers = list(range(2, 11, 2))  # Tạo dãy số chẵn từ 2 đến 10
print(even_numbers)

Kết quả sẽ là:

[2, 4, 6, 8, 10]

Sử dụng range() trong vòng lặp

range() thường được sử dụng trong vòng lặp for để lặp qua dãy số. Ví dụ:

for i in range(5):
print(i)

Kết quả sẽ là:

0
1
2
3
4

Trong ví dụ này, vòng lặp for duyệt qua các giá trị từ 0 đến 4, tạo bởi hàm range(5).

Sử dụng range() để truy cập chuỗi

range() có thể được sử dụng để truy cập các phần tử trong chuỗi theo chỉ số. Ví dụ:

my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
for i in range(len(my_list)):
print(f"Element at index {i}: {my_list[i]}")

Kết quả sẽ là:

Element at index 0: 10
Element at index 1: 20
Element at index 2: 30
Element at index 3: 40
Element at index 4: 50

Trong ví dụ này, range(len(my_list)) tạo ra một dãy số từ 0 đến 4, và chúng ta sử dụng nó để truy cập từng phần tử trong danh sách my_list.

Lưu ý khi sử dụng hàm range() trong Python

Chúng ta không thể dùng hàm in print để in ra các phần tử trong dãy số tạo bởi hàm range() trong Python như ví dụ sau đây:

r = range(0, 10)
print(r)

Kết quả:

range(0, 10)

Bạn có thể thấy, kết quả trả về không phải là dãy số liên tiếp tạo bởi hàm range(), mà là chính hàm range() đó.

Mặc dù chúng ta không thể in ra màn hình các thành phần tạo bởi hàm range(), nhưng bằng cách tạo list từ range trong python, chúng ta có thể in các thành phần trong dãy số như sau:

r = range(0, 10)
print(list(r))
## [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể truy cập phần tử trong range python bằng index như sau:

r = range(0, 10)
print(r[0])
# 0

print(r[5])
# 5

print(r[3:7])
# range(3, 7)

Ứng dụng phổ biến của range() trong lập trình Python

Hàm range()

nhiều ứng dụng phổ biến trong lập trình Python:

  • Vòng lặp for: range() thường được sử dụng trong vòng lặp for để lặp qua một chuỗi số cố định hoặc thực hiện một tác vụ cố định một số lần.

  • Truy cập các phần tử trong chuỗi: range() cung cấp một cách dễ dàng để truy cập các phần tử trong danh sách hoặc chuỗi theo chỉ số.

  • Tạo danh sách số nguyên: Bằng cách sử dụng range(), bạn có thể tạo dãy số nguyên liên tiếp để sử dụng trong việc tạo danh sách số nguyên hoặc thực hiện các phép toán toán học.

  • Xác định giới hạn lặp: range() thường được sử dụng để xác định số lần lặp cụ thể trong vòng lặp.

Cách dùng range() nâng cao trong Python

Lược bỏ đối số khi sử dụng hàm range()

Chúng ta có thể lược bỏ các đối số startstep khi sử dụng hàm range() trong python như các ví dụ sau đây:

Lược bỏ cả startstep. Khi đó giá trị hai đối số này sẽ là giá trị mặc định start = 0step = 1.

range(5)
# 0 1 2 3 4

Lược bỏ step. Khi đó giá trị của step sẽ là giá trị mặc định step = 1.

range(0, 5)
# 0 1 2 3 4

Tạo dãy số lùi liên tiếp bằng hàm range()

Nếu chỉ định step mang giá trị âm trong python, chúng ta sẽ tạo ra một Tạo dãy số lùi liên tiếp như ví dụ sau đây:

range(10, 0, -1)
# 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

range(0, -8, -2)
# 0 -2 -4 -6

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm range() để tạo dãy số liên tiếp trong python rồi. Hàm range() trong Python là một công cụ mạnh mẽ để tạo ra các dãy số nguyên liên tiếp. Nó có nhiều ứng dụng trong lập trình Python, từ việc điều khiển số lần lặp trong vòng lặp đến truy cập các phần tử trong danh sách. Việc hiểu cách sử dụng range() và tùy chỉnh dãy số theo nhu cầu là quan trọng để viết mã hiệu quả và mạch lạc trong Python.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/range-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.