Hàm len() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hàm len() trong Python

Hướng dẫn sử dụng hàm len() trong Python. Hàm len() trong Python là một công cụ quan trọng để đo chiều dài hoặc số lượng phần tử của một đối tượng, như chuỗi (string), danh sách (list), tuple, hoặc nhiều cấu trúc dữ liệu khác. Hàm len() có vai trò quan trọng trong việc xử lý dữ liệu và lập trình, giúp bạn kiểm tra kích thước của các đối tượng và thực hiện các thao tác dựa trên số lượng phần tử. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng len(), cung cấp ví dụ và thảo luận về tầm quan trọng của nó trong lập trình Python.

Hàm len() trong python là gì

len() trong python là hàm dùng để tìm chiều dài hoặc là số lượng phần tử của một đối tượng trong python.

Chúng ta sử dụng hàm len() trong python tìm chiều dài chuỗi trong python, đếm số lượng phần tử trong list python cũng như là đếm số lượng phần tử trong mảng python với cú pháp sau đây:

len(s)

Trong đó

  • len là tên hàm số
  • s là đối tượng cần tính chiều dài hoặc đếm số lượng phần tử. s có thể là chuỗi, list, tuple hoặc là mảng trong python.

Kết quả thu được của hàm len() trong Python sẽ là chiều dài hoặc là số lượng phần tử của đối tượng được chỉ định.

Ví dụ cụ thể:

len("Hello")
>> 5

len(["red", "blue", "green"])
>> 3

len({"s":150, "m":160, "l":170, "xl":180})
>> 4

Sử dụng len() với chuỗi (string)

Hàm len() cho phép bạn đo chiều dài của một chuỗi, tức là số lượng ký tự trong chuỗi đó. Ví dụ:

text = "Hello, World!"
length = len(text)
print(length)

Kết quả sẽ là:

13

Trong ví dụ này, hàm len() đã đo chiều dài của chuỗi "Hello, World!" và trả về số ký tự là 13.

Sử dụng len() với danh sách (list)

Hàm len() cũng cho phép bạn đo số lượng phần tử trong danh sách. Ví dụ:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
length = len(my_list)
print(length)

Kết quả sẽ là:

5

Trong ví dụ này, hàm len() đã đo số lượng phần tử trong danh sách my_list và trả về 5.

Sử dụng len() với tuple

Tương tự như danh sách, hàm len() cũng có thể đo số lượng phần tử trong một tuple. Ví dụ:

my_tuple = (10, 20, 30, 40, 50)
length = len(my_tuple)
print(length)

Kết quả sẽ là:

5

Tầm quan trọng của len() trong lập trình Python

Hàm len() có vai trò quan trọng trong lập trình Python vì nó giúp bạn thực hiện một loạt các tác vụ:

  • Kiểm tra chiều dài/chất lượng đối tượng: Bằng cách sử dụng len(), bạn có thể kiểm tra xem đối tượng đang xử lý có đủ lớn hay không. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem danh sách có phần tử nào hay không trước khi truy cập một phần tử cụ thể.

  • Lặp qua đối tượng: Bạn có thể sử dụng len() để lặp qua các phần tử của một đối tượng, chẳng hạn như danh sách hoặc tuple, bằng cách sử dụng vòng lặp for.

  • Tối ưu hóa mã: Bằng cách sử dụng len(), bạn có thể tối ưu hóa mã của mình bằng cách đảm bảo rằng bạn chỉ thực hiện các tác vụ khi cần thiết, dựa trên chiều dài của đối tượng.

  • Kiểm tra rỗng: len() cũng cho phép bạn kiểm tra xem đối tượng có rỗng (không có phần tử) hay không, giúp bạn tránh các vấn đề liên quan đến truy cập phần tử không tồn tại.

Lưu ý về len()

Lưu ý rằng len() không thể được áp dụng cho tất cả các kiểu dữ liệu. Các kiểu dữ liệu phức tạp như từ điển (dictionary) không có chiều dài, và việc sử dụng len() sẽ gây ra lỗi. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng len() cho các kiểu dữ liệu có thể đếm được như danh sách, tuple, chuỗi và nhiều kiểu dữ liệu khác.

Ứng dụng hàm len() trong python

Tính chiều dài chuỗi trong python bằng hàm len()

Chúng ta có thể dùng hàm len() để tính chiều dài chuỗi trong python như các ví dụ sau đây:

# Tính chiều dài chuỗi chứa ký tự 1 bite trong python
print(len('Hello'))
>> 5

# Tính chiều dài chuỗi chứa ký tự 2 bite trong python
print(len('Chào'))
>> 4

# Tính chiều dài chuỗi chứa ký tự 2 bite trong python
print(len('toukyo'))
>> 6

Đếm số lượng phần tử trong list python bằng hàm len()

Chúng ta có thể dùng hàm len() để đếm số lượng phần tử trong list python như các ví dụ sau đây:

len(["Red", "Green", "Blue"])
>> 3

len([1, 2, 3, 4, 5])
>> 5

len([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40])
>> 4

Đếm số lượng phần tử trong mảng python bằng hàm len()

Chúng ta có thể dùng hàm len() để đếm số lượng phần tử trong mảng python như các ví dụ sau đây:

len({"s":150, "m":160, "l":170, "xl":180})
>> 4

len({"Red", "Green", "Blue"})
>> 3

len(frozenset([1, 2, 3, 4, 5]))
>> 5

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm len() trong Python rồi. Hàm len() trong Python là một công cụ quan trọng để đo chiều dài hoặc số lượng phần tử của một đối tượng, giúp bạn kiểm tra và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Điều này rất hữu ích trong việc kiểm tra và quản lý đối tượng trong lập trình Python. Bằng cách sử dụng len(), bạn có thể tối ưu hóa mã của mình và thực hiện các tác vụ dựa trên số lượng phần tử một cách dễ dàng và hiệu quả.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/len-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.