Hướng dẫn dùng hàm float() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hướng dẫn dùng hàm float() trong Python

Trong Python, float() là một hàm dùng để chuyển đổi giá trị thành kiểu dữ liệu “float”. Kiểu dữ liệu “float” trong Python được sử dụng để biểu diễn các số thực, tức là các số có phần thập phân. float() rất hữu ích khi bạn cần làm việc với các số thực trong chương trình Python của mình. Bài viết này sẽ giải thích cách sử dụng float(), cung cấp ví dụ và thảo luận về những điểm quan trọng liên quan đến chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python.

Hàm float() trong python là gì

float() trong python là hàm dùng để ép kiểu đối số đầu vào và trả về giá trị kiểu float- kiểu số thực dấu phẩy động biểu diễn giá trị của đối số đó. Đối số này có thể là một chuỗi (string) biểu diễn một số thực, hoặc một số nguyên, hoặc thậm chí là một biến khác.

Chúng ta sử dụng hàm float() trong python để chuyển đổi giá trị được chỉ định thành số thực dấu phẩy động và tạo ra một số mới với cú pháp sau đây:

float(x)

Trong đó

  • float là tên hàm số
  • x là giá trị cần chuyển sang dạng float. x có thể là số, chuỗi chữ số hoặc là một biểu thức.

Kết quả thu được sẽ là một số ở dạng float .

Chuyển đổi từ chuỗi thành float

Hàm float() cho phép bạn chuyển đổi một chuỗi biểu diễn một số thực thành kiểu “float”. Ví dụ:

num_str = "3.14"
num_float = float(num_str)
print(num_float)

Kết quả sẽ là:

3.14

Trong ví dụ này, chuỗi "3.14" đã được chuyển đổi thành số thực 3.14 bằng cách sử dụng float().

Chuyển đổi từ số nguyên thành float

Bạn cũng có thể chuyển đổi một số nguyên thành kiểu “float” bằng cách sử dụng float(). Ví dụ:

num_int = 42
num_float = float(num_int)
print(num_float)

Kết quả sẽ là:

42.0

Hàm float() đã chuyển đổi số nguyên 42 thành số thực 42.0.

Sử dụng hàm float với biểu thức

float() cũng có thể được sử dụng với biểu thức. Ví dụ:

result = float(5 + 3) / 2
print(result)

Kết quả sẽ là:

4.0

Trong ví dụ này, biểu thức 5 + 3 đã được chuyển đổi thành kiểu “float”, sau đó được chia cho 2 để cho ra kết quả là 4.0.

Xử lý ngoại lệ

Chúng ta chỉ sử dụng hàm float() để ép kiểu giá trị được chỉ định thành dạng số thực dấu phẩy động trong python với các giá trị là số, chữ số hoặc chuỗi chữ số, là các dữ liệu có khả năng chuyển sang dạng float.
Nếu string được chỉ định không có khả năng chuyển sang float thì hàm sẽ trả về một ngoại lệ (exception) ValueError sẽ xảy ra như ví dụ sau đây:

invalid_str = "bigcityboy"
num_float = float(invalid_str) # Ném ra ValueError

Lỗi ValueError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
num_float = float(invalid_str)
ValueError: could not convert string to float: 'bigcityboy'

Trong trường hợp này, chuỗi "bigcityboy" không thể chuyển đổi thành kiểu “float”, và nó sẽ gây ra một ngoại lệ ValueError.

Điểm quan trọng khi làm việc với số thực

Khi làm việc với số thực trong Python, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng:

  • Số thực có thể chứa phần thập phân, nhưng có thể gây ra sai số trong các phép tính số học.
  • So sánh hai số thực bằng toán tử == có thể không luôn chính xác do sai số.
  • Hàm round() có thể được sử dụng để làm tròn số thực đến số chữ số thập phân mong muốn.
  • Để thực hiện các phép toán số học đúng cách, hãy sử dụng các thư viện như math để tránh sai số trong tính toán.

Chương trình mẫu sử dụng hàm float() trong Python

Tùy vào kiểu dữ liệu của x mà hàm float() trong Python sẽ đưa ra các kết quả khác nhau như sau:

Nếu x được lược bỏ, kết quả trả về bằng số thực 0.0.

float()
>> 0.0

Nếu x là số nguyên, kết quả trả về là x ở dạng số thực.

float(15)
>> 15.0

Nếu x là số thực, kết quả trả về là chính x.

float(3.14)
>> 3.14

Nếu x là một chuỗi chữ số, kết quả trả về là chữ số ở dạng số thực của chuỗi ký tự đó:

float('28')
>> 28.0

float("5.755")
>> 5.755

Ngoài ra, chúng ta có thể chỉ định số mũ trong trong biểu thức như sau:

float("8.5e+5")
>> 850000.0

float("2.34e-4")
>> 0.000234

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm float() để Ép kiểu dữ liệu thành dạng số thực dấu phẩy động trong Python rồi. Hàm float() trong Python là một công cụ hữu ích để chuyển đổi giá trị thành kiểu dữ liệu “float”. Nó cho phép bạn làm việc với các số thực trong chương trình của mình, nhưng bạn cần lưu ý các điểm quan trọng liên quan đến sai số trong tính toán số thực. Sử dụng float() cẩn thận và hiểu rõ kiểu dữ liệu số thực trong Python sẽ giúp bạn viết mã chính xác và hiệu quả hơn.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/float-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.