Hướng dẫn dùng hàm int() trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hướng dẫn dùng hàm int() trong python

Trong Python, int() là một hàm được sử dụng để chuyển đổi giá trị sang kiểu dữ liệu “int” (số nguyên). Kiểu dữ liệu “int” trong Python được sử dụng để biểu diễn các số nguyên, tức là các số không có phần thập phân. Hàm int() rất hữu ích khi bạn cần làm việc với các số nguyên trong chương trình Python của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng int(), cung cấp ví dụ và thảo luận về những điểm quan trọng liên quan đến chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python.

Hàm int() trong python là gì

int() trong python là hàm dùng để ép kiểu đối số đầu vào và trả về giá trị kiểu int- kiểu số nguyên biểu diễn giá trị của đối số đó. Đối số này có thể là một chuỗi (string) biểu diễn một số nguyên, hoặc một số thực, hoặc thậm chí là một biến khác. Dưới đây là cú pháp cơ bản của hàm int():

int(x)
Hoặc
int(x, base=y)

Trong đó

  • int là tên hàm số
  • x là giá trị hoặc biểu thức cần chuyển đổi thành kiểu int.
  • base là để chỉ định hệ cơ số y của x. Giá trị của y có thể là là hệ cơ số 2, cơ số 10, thập lục phân v.v..

Ví dụ cụ thể:

num_int = int(10.1)
print(num_int) # 10

Chuyển đổi từ chuỗi thành int

Hàm int() cho phép bạn chuyển đổi một chuỗi biểu diễn một số nguyên thành kiểu “int”. Ví dụ:

num_str = "42"
num_int = int(num_str)
print(num_int)

Kết quả sẽ là:

42

Trong ví dụ này, chuỗi "42" đã được chuyển đổi thành số nguyên 42 bằng cách sử dụng int().

Chuyển đổi từ số thực thành int

Bạn cũng có thể chuyển đổi một số thực thành kiểu “int” bằng cách sử dụng int(). Hàm này sẽ loại bỏ phần thập phân của số thực và giữ lại phần nguyên. Ví dụ:

num_float = 3.14
num_int = int(num_float)
print(num_int)

Kết quả sẽ là:

3

Hàm int() đã chuyển đổi số thực 3.14 thành số nguyên 3 bằng cách loại bỏ phần thập phân.

Sử dụng hàm int() với biểu thức

int() cũng có thể được sử dụng với biểu thức. Ví dụ:

result = int(5 + 3.9)
print(result)

Kết quả sẽ là:

8

Trong ví dụ này, biểu thức 5 + 3.9 đã được chuyển đổi thành kiểu “int”, và phần thập phân đã bị loại bỏ, cho ra kết quả là 8.

Xử lý ngoại lệ

Chúng ta chỉ sử dụng hàm int() để Chuyển từ string sang int trong Python với các string là số, chữ số hoặc chuỗi chữ số, là các dữ liệu có khả năng chuyển sang int.
Nếu string được chỉ định không có khả năng chuyển sang int thì ngoại lệ ValueError sẽ được trả về như ví dụ sau đây:

int("good game")

Lỗi ValueError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
int("good game")
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'good game'

Do chuỗi "good game" không có khả năng chuyển sang int nên ngoại lệ ValueError đã được trả về.

Điểm quan trọng khi làm việc với số nguyên

Khi làm việc với số nguyên trong Python, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng:

  • Hàm int() chỉ chuyển đổi phần nguyên của một số thực và loại bỏ phần thập phân.
  • Nếu bạn cố gắng chuyển đổi một chuỗi không hợp lệ thành kiểu “int” hoặc một số thực có phần thập phân quá lớn, nó có thể gây ra lỗi.
  • Trong trường hợp cần làm tròn số thực đến số nguyên gần nhất, bạn nên sử dụng hàm round().

Chương trình mẫu sử dụng hàm int() trong Python

Chúng ta có thể chỉ định các đối số x, y để sử dụng hàm int() trong Python như sau:

Nếu x được lược bỏ, kết quả trả về bằng 0.

int()
>> 0

Nếu x là số nguyên, kết quả trả về chính bằng x.

int(15)
>> 15

Nếu x là số thập phân, kết quả trả về là số nguyên được làm tròn của x.

int(3.14)
>> 3

Nếu x ở dạng hệ cơ số được chỉ định ở y, kết quả trả về là số ở hệ thập phân của x.

int("1011", 2)
>> 11

int("3F", 16)
>> 63

Nếu x là một chuỗi ký tự, kết quả trả về là số ở dạng int của ký tự đó:

int('28')
>> 28

int("28", 10)
>> 28

int("1011", 2)
>> 11

int("3F", 16)
>> 63

Ngoài ra, chúng ta có thể lược bỏ base và chỉ chỉ định hệ cơ số y trong biểu thức như sau:

int("24", base=8)
>> 20

int("24",8)
>> 20

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm int() để Chuyển từ string sang int trong Python rồi. Hàm int() trong Python là một công cụ hữu ích để chuyển đổi giá trị thành kiểu dữ liệu “int”. Nó cho phép bạn làm việc với các số nguyên trong chương trình của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý các điểm quan trọng liên quan đến xử lý số nguyên trong Python, để tránh gây ra lỗi và hiểu rõ cách làm việc với hàm int() một cách chính xác.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/ham-trong-python/int-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.