Tạo tuple trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tạo tuple trong python

Hướng dẫn cách tạo tuple trong python. Bạn sẽ học được tất cả các cách tạo tuple trong python trong python sau bài học này.

Chúng ta có 5 phương pháp để tạo tuple trong python như sau:

Sử dụng cặp dấu [] : chỉ định trực tiếp giá trị phần tử trong tuple
Sử dụng biến : chỉ định gián tiếp giá trị phần tử trong tuple
Sử dụng toán tử * : lặp tuple và tạo ra tuple mới.
Sử dụng hàm tuple() : chuyển string, list , dictionary sang tuple trong Python
Sử dụng hàm range() : tạo ra tuple có các phần tử là một dãy số liên tục

Tạo tuple trong python bằng cách định trực tiếp giá trị phần tử | cặp dấu ()

Cách cơ bản nhất để tạo tuple trong python đó là chỉ định trực tiếp giá trị của các phần tử và đặt chúng giữa cặp dấu ngoặc đơn () bằng cú pháp sau đây:

( phần tử 1, phần tử 2, phần tử 3, …)

Ví dụ:

tuple = (1, 2, 3, 4, 5)
print(tuple)
#>> (1, 2, 3, 4, 5)

Trong trường hợp tuple chỉ có 1 phần tử duy nhất, chúng ta thêm dấu , vào cuối tuple như sau:

( phần tử,)

Ví dụ:

tuple = (1,)

Chúng ta không nhất thiết phải chỉ định kiểu dữ liệu của các phần tử trong tuple phải giống nhau.
Các phần tử trong tuple có thể thuộc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong python như kiểu chuỗi, list, số, dictionary v.v…
Ví dụ:

(7, 8, 6, 5, "số")
("Orange", "Lemon", "Apple",1,2,["màu","sắc"])

Lại nữa, chúng ta cũng có thể lược bỏ đi cặp dấu ngoặc đơn () và tạo tuple trong python bằng cách viết sau đây:

t = phần tử,
t = phần tử 1, phần tử 2, phần tử 3,…

Ví dụ:

number = 7, 8, 6, 5
vegetable = "Orange", "Lemon", "Apple"

Tuy nhiên cách viết này khó nhìn và dễ gây nhầm lẫn khi viết code, nên Kiyoshi khuyên bạn không nên sử dụng cách viết này.

Cuối cùng, bạn có thể tạo tuple rỗng trong python bằng cú pháp sau đây:

()

Sau khi tạo list, bạn có thể gán list đó vào một biến để sử dụng trong chương trình.

giỏ_quả = ('Cam' , 'Táo' , ['Dâu xanh' , 'Dâu đỏ'])
for quả in giỏ_quả:
print(quả)
#>> Cam
#>> Táo
#>> ['Dâu xanh', 'Dâu đỏ']

Tạo tuple trong python bằng cách định gián tiếp giá trị phần tử | biến trong python

Thay vì chỉ định trực tiếp giá trị của phần tử, chúng ta sẽ chỉ định gián tiếp giá trị phần tử thông qua biến, bằng cách gán giá trị vào biến và sử dụng biến đó để khai báo tuple trong python.

Ví dụ, chúng ta gán các giá trị phần tử vào biến x, y và sử dụng các biến này để tạo tuple python như sau:

x = 10
y = 20
numtuple = (x, y)
print(numtuple)

#>> (10, 20)

Lưu ý là với cách tạo tuple này, không phải là chúng ta tạo ra mối quan hệ tham chiếu giữa biến và giá trị trong tuple, mà chỉ là đơn giản sử dụng giá trị của biến đó để tạo tuple mà thôi.
Do đó, kể cả khi giá trị biến thay đổi thì tuple đã tạo cũng sẽ không thay đổi.

Ví dụ, giá trị các phần tử trong tuple không bị thay đổi dù giá trị các biến x, y sử dụng để tạo nó đã bị thay đổi.

x = 9
y = 18
numtuple = (x, y)
print(numtuple)

#>> (9, 18)

x = 20
print(numtuple)

#>> (9, 18)

Lặp tuple và tạo ra tuple mới | toán tử nhân

Bằng cách sử dụng toán tử nhân *, chúng ta có thể lặp lại một tuple và tạo ra một tuple mới chứa các phần tử đuợc lặp lại từ tuple cũ như cách viết sau:

tuple = (phần tử ,) * số lần

Ví dụ chúng ta có thể lặp tuple và tạo ra tuple mới như sau:
Khởi tạo một tuple gồm 10 số 1

org_tuple = (1,)
mytuple = org_tuple * 10
print(mytuple)
#>> (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)

Bạn cũng có thể viết gọn lại trên một dòng như sau:

mytuple = (1,) * 10

Tương tự với chuỗi, chúng ta có thể khởi tạo một tuple gồm 4 chuỗi ‘null’ như sau:

mytuple = ('null') * 4
print(numlist)
#>> ('null', 'null', 'null', 'null')

Cách làm này rất thuận tiện khi bạn muốn tạo một tuple với một số phần tử cụ thể với giá trị khởi tạo ban đầu giống nhau.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng cách lặp này để lặp một tuple chứa nhiều phần tử và tạo ra tuple mới như sau:

tuple2 = (1,2,3) * 3
print(tuple2)
#>> (1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3)

Chuyển string, list , dictionary sang tuple | hàm tuple() trong python

Hàm tuple() trong python được sử dụng để chuyển các iterable như chuỗi, list, dictionary sang tuple trong Python.
Bằng cách sử dụng hàm tuple() trong python, chúng ta có thể biến các đối tượng khác thành dạng tuple giống như ví dụ dưới đây:

mumlist = [1, 2, 3, 4, 5]
tuple1 = tuple(mumlist)
print(tuple1)
#>> (1, 2, 3, 4, 5)

numset = {1, 2, 3, 4, 5}
tuple2 = numset(set)
print(tuple2)
#>> (1, 2, 3, 4, 5)

Tương tự, bạn cũng có thể chuyển string sang tuple trong Python như sau:

strs = tuple('abcde')
print(strs)
#>> ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')

Hướng dẫn chi tiết về phần này, bạn có thể tìm thấy tại bài viết Tạo tuple từ iterable trong python.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tạo tuple trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/tao-tuple-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.