Cách tạo file trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách tạo file trong Python

Hướng dẫn cách xử lý file trong Python. Bạn sẽ học được cách tạo file trong python bằng hàm open() cũng như bằng phương thức Path.touch() trong python sau bài học này.

Tạo file trong python | Hàm open()

Để tạo một file mới trong python, chúng ta dùng hàm open() với mode w để mở file đó bằng cú pháp tổng quát sau đây:

open(filepath, mode=’w’, buffering=-1, encoding=None, errors=None, newline=None, closefd=True, opener=None)

Thông thường chúng ta bỏ đi phần lớn các đối số trong hàm và chỉ dùng cú pháp rút gọn sau đây để tạo một file mới trong python, với filepath là đường dẫn của file mới cần tạo.

open ( filepath , ‘w’ )

Hàm open() vốn được sử dụng để mở file với các mode khác nhau, tuy nhiên nếu chỉ định mode mở file là mode w thì nếu file đó không tồn tại trước đó, một file mới sẽ được tạo ra. Chúng ta lợi dụng tính chất này để tạo file mới trong python.

Sau khi tạo file mới, bạn có thể tiến hành xử lý file này như là đọc file, ghi file hoặc xóa file v.v.. Các hướng dẫn cụ thể về cách xử lý file đều có ở chuyên đề Xử lý file trong python

Ngoài ra trong trường hợp bạn muốn tạo một file trống trong python, chỉ cần tạo file mới bằng hàm open(), sau đó không ghi gì vào file mà đóng file vừa tạo lại là xong.

Sau đây hãy xem một vài ví dụ về tạo file trong python bằng hàm open() như sau:

import os

f = open('./test/user.txt', 'w')
f.close()

Bạn cũng có thể sử dụng kèm hàm open() với câu lệnh with trong python và lược bỏ đi việc đóng file như sau:

import os

with open('./test/user.txt', 'w') as f:
pass

Khi đó, một file mới và rỗng với tên user.txt sẽ được tạo ra tại folder test.

Tuy nhiên cần lưu ý là, nếu như folder test mà bạn chỉ định vốn không tồn tại trước đó, lỗi sẽ xảy ra:

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: './test/user.txt'

Để giải quyết vấn đề tạo một file mới tại một thư mục mà thư mục đó vốn chưa tồn tại, hãy xem chi tiết tại bài viết Tạo và lưu file trong thư mục mới bằng python.

Tạo file trong python | Phương thức Path.touch()

Ngoài cách sử dụng hàm open(), bạn cũng có thể dùng phương thức Path.touch() trong module pathlib để tạo file trong python, với cú pháp sau đây:

Path= pathlib.Path(file_path)
Path.touch(mode=0o666, exist_ok=True)

Thông thường chúng ta bỏ đi phần lớn các đối số trong hàm và chỉ dùng cú pháp rút gọn sau đây để tạo một file mới trong python:

Path= pathlib.Path(file_path)
Path.touch()

Trong đó:

  • Path là một instance được tạo ra từ class pathlib.Path() dùng để chứa thông tin đường dẫn file cần tạo. Sau khi tạo ra instance, chúng ta sẽ dùng phương thức touch() với instance này để tạo file trong python.
  • file_path là đường dẫn của file cần tạo
  • Path.touch(mode=0o666, exist_ok=True) là cách viết phương thức touch() trong python.

Khi tạo file mới bằng phương thức touch() trong python, chúng ta có thể chỉ định đối số mode để quyết định quyền truy cập file cần tạo. Nếu lược bỏ đối số mode, mặc định giá trị của mode là một dãy số hệ bát phânmode=0o666 có ý nghĩa, ngoại trừ người tạo file ra, những người khác chỉ có thể đọc file.
Đối số thứ hai exist_ok=True được sử dụng để tránh lỗi xảy ra khi chúng ta tạo file mà file đó vốn đã tồn tại trước đó.

Cách tạo file trong python bằng phương thức Path.touch() đơn giản như sau:

import pathlib

p = pathlib.Path('./test/client.txt')
p.touch()

Chúng ta import module pathlib, sau đó tạo ra một instance từ class pathlib.Path() để chứa thông tin đường dẫn file cần tạo. Cuối cùng gọi phương thức touch() trong instance đó ra để tạo file từ đường dẫn.
Kết quả, chúng ta đã tạo ra một file mới rỗng với tên client.txt tại folder test.

Sau khi tạo file mới, bạn có thể tiến hành xử lý file này như là đọc file, ghi file hoặc xóa file v.v.. Các hướng dẫn cụ thể về cách xử lý file đều có ở chuyên đề Xử lý file trong python

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách tạo file trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/xu-ly-file-trong-python/tao-file-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.