Cách xóa file trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách xóa file trong python

Hướng dẫn cách xử lý file trong Python. Bạn sẽ học được cách xóa file trong python bằng hàm remove() trong module os, cũng như bằng phương thức Path.unlink() trong module pathlib sau bài học này.

Xóa file trong python | hàm remove()

Để xóa file trong python, chúng ta sử dung hàm remove() được tích hợp trong module os, với cú pháp sau đây

os.remove(file_path, *, dir_fd=None)

Thông thường chúng ta bỏ đi phần lớn các đối số trong hàm và chỉ dùng cú pháp rút gọn sau đây:

os.remove(file_path)

Trong đó file_path là đường dẫn của file cần xóa.

Cách sử dụng thì đơn giản như ví dụ sau:

import os

path = './test/name.txt'
os.remove(path)

Cần lưu ý là hàm remove() chỉ có thể xóa một file đã tồn tại trước đó mà thôi Trong trường hợp file đó không tồn tại, lỗi FileNotFoundError sẽ bị trả về:

FileNotFoundError: [WinError 2] The system cannot find the file specified: './test/name2.txt'

Để tránh lỗi này xảy ra, bạn nên kiểm tra file đó có tồn tại hay không trước khi tiến hành xóa file, bằng cách sử dụng kèm os.path.isfile() như sau:

import os

path = './test/name.txt'
if os.path.isfile(path):
os.remove(path)

Chúng ta cũng có thể sử dụng phương thức Path.unlink() tích hợp trong module pathlib để xóa file trong python, với cú pháp sau đây:

Path=pathlib.Path(file_path)
Path.unlink(missing_ok=True)

Trong đó Path là một instance được tạo ra từ class pathlib.Path trong module pathlib chứa thông tin đường dẫn file_path cần xóa.
Đối số missing_ok=True sẽ giúp tránh xảy ra lỗi khi chúng ta cố xóa một file mà file đó vốn không tồn tại. Chúng ta cũng có thể chỉ định missing_ok=False hoặc là lược bỏ đối số này.

Cách sử dụng phương thức này để xóa file cũng khá đơn giản. Trước tiên chúng ta tạo ra một instance mang thông tin đường dẫn của file cần xóa, sau đó xử dụng phương thức unlink() với instance này để xóa file trong python, như ví dụ sau:

import pathlib

p = pathlib.Path('./test/user.txt')
p.unlink()

Nếu như file user.txt trên tồn tại trước đó, thì sau khi chạy lệnh, file này sẽ bị xóa đi.

Lưu ý là nếu như file user.txt ở trên không tồn tại từ trước đó, lỗi FileNotFoundError sẽ xảy ra do chúng ta đã dùng phương thức unlink() mà không chỉ định đối số missing_ok=True.

Để tránh lỗi xảy ra, hãy dùng phương thức unlink() kèm đối số như sau:

import pathlib

p = pathlib.Path('./test/user.txt')
p.unlink(missing_ok=True)

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách xóa file trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/xu-ly-file-trong-python/xoa-file-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.