Cách sử dụng import trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách sử dụng import trong Java

Trong Java, bạn có thể sử dụng các lớp được chuẩn bị sẵn trong chương trình của mình. Để sử dụng một lớp, bạn cần viết đầy đủ tên với tên gói, như là java.util.regex.Pattern, nhưng bạn có thể viết chỉ tên lớp nếu bạn đã khai báo import trước đó. Dưới đây là hướng dẫn về cách sử dụng import trong Java.

Sử dụng lớp với tên đầy đủ

Trong Java, bạn có thể sử dụng các lớp được chuẩn bị sẵn hoặc tự tạo của mình. Ví dụ, hãy thử sử dụng lớp LocalDate để xử lý thông tin về ngày tháng. Hãy thử thực hiện phương thức now của lớp LocalDate như sau:

class JSample9_1{
 public static void main(String[] args){
  LocalDate ld = LocalDate.now();
  System.out.println(ld);
 }
}

Khi biên dịch, bạn sẽ thấy lỗi “Lỗi: Không thể tìm thấy biểu tượng” đối với LocalDate. Điều này xảy ra vì trình biên dịch không thể tìm thấy lớp LocalDate ở đâu.

Sử dụng lớp với tên đầy đủ

Đối với việc sử dụng các lớp không thuộc cùng một gói trong chương trình, bạn cần viết đầy đủ tên lớp kèm theo tên gói. Vì lớp LocalDate thuộc gói java.time, bạn cần viết java.time.LocalDate như sau:

class JSample9_1{
 public static void main(String[] args){
  java.time.LocalDate ld = java.time.LocalDate.now();
  System.out.println(ld);
 }
}

Lần này, không có lỗi khi biên dịch và chương trình chạy bình thường.

Sử dụng lớp với tên đầy đủ

Giống như trên thì việc viết tên lớp kèm theo tên gói như trên được gọi là tên đầy đủ của lớp đó.

Khai báo import

Mặc dù bạn có thể sử dụng lớp bằng cách viết đầy đủ tên, việc nhập tên gói mỗi lần rất là phiền. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh import. Khi sử dụng câu lệnh import để khai báo lớp, bạn chỉ cần viết tên lớp đó trong chương trình mà không cần tên gói nữa.

Câu lệnh import được sử dụng như sau:

import tenGoi.tenLop

Hãy xem cách chúng ta sửa lại ví dụ trước đó:

import java.time.LocalDate;

class JSample9_1{
public static void main(String[] args){
LocalDate ld = LocalDate.now();
System.out.println(ld);
}
}

Chúng ta đã khai báo lớp LocalDate trong gói java.time bằng câu lệnh import. Do đó, chúng ta có thể sử dụng tên lớp LocalDate trong chương trình mà không cần tên gói. Sẽ không có lỗi khi biên dịch lần này và chương trình chạy bình thường.

Khai báo import

Đối với tên đầy đủ của lớp (bao gồm cả tên gói), thì tên của lớp ( không bao gồm tên gói) được gọi là tên đơn giản của lớp.

Trong khi tên đầy đủ có thể được sử dụng để viết mã mà không cần khai báo import, thông thường, sau khi đã khai báo import, chúng ta sẽ viết tên lớp bằng tên đơn giản, qua đó đơn giản hóa việc dùng lớp trong chương trình.

Cách viết khai báo import

Có hai cách để viết câu lệnh import: mỗi lớp một lệnh và một lệnh gộp cho tất cả các lớp trong cùng một gói.

Đầu tiên là viết từng lớp một. Ví dụ, để khai báo import cho lớp Pattern và lớp Matcher trong gói java.util.regex, bạn viết như sau:

import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;

Tiếp theo là cách gộp import cho tất cả các lớp trong cùng một gói, bạn sử dụng dấu *.

import java.util.regex.*;

Trong trường hợp này, tất cả các lớp trong gói java.util.regex sẽ được khai báo import.

Lưu ý rằng việc sử dụng * chỉ áp dụng cho các lớp trực tiếp trong gói đó và không bao gồm các gói con. Ví dụ, nếu bạn khai báo import java.util.*, bạn có thể sử dụng tên đơn của các lớp trong java.util, nhưng không thể sử dụng tên đơn của các lớp trong gói con như java.util.regex.

Ngoại lệ của gói java.lang

Các lớp như String và System, được sử dụng để biểu diễn chuỗi và in giá trị của biến lên màn hình, cũng là các lớp như bất kỳ lớp khác. Mặc dù chúng ta không khai báo import cho những lớp này, chúng ta vẫn có thể sử dụng tên ngắn của chúng trong chương trình.

String msg = "Hello World";
System.out.println(msg);

Điều này xảy ra vì các lớp này thuộc gói java.lang. Gói này được coi là đã được khai báo import mặc định và do đó, không cần phải khai báo import java.lang.String hoặc import java.lang.System.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích về cách sử dụng câu lệnh import trong Java.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/kien-thuc-co-ban-ve-java/import-trong-java-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.