System.out.println trong Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

System.out.println trong Java

Hướng dẫn cách sử dụng System.out.println trong Java. Bạn sẽ học được cách xuất dữ liệu ra màn hình console bằng System.out.println sau bài học này.

System.out.println là gì

Đầu tiên, chúng ta sẽ giải thích một cách đơn giản về System.out.println, một công cụ thường được sử dụng trong chương trình Java. Ví dụ, nó được sử dụng như sau:

int sum;
sum = 10 + 5 + 8;
System.out.println("Tổng=" + sum);

Khi chạy mẫu này, “Tổng=23” sẽ được hiển thị trên màn hình.

Một cách đơn giản thì System.out.println là cách viết đầy đủ của phương thức println trong lớp System, có tác dụng in xuống dòng trong Java.

Trong Java, lập trình được thực hiện bằng cách sử dụng cơ chế gọi là lớp (class). Về lớp, bạn có thể tham khảo một chút trong bài Lớp, Phương thức, Trường là gì.

Bạn có thể tự định nghĩa lớp của riêng mình hoặc sử dụng trước các lớp đã được chuẩn bị. Và System là một trong những lớp đã được chuẩn bị sẵn của Java. Nó được bao gồm trong gói (package) java.lang.

System là một trong những lớp đã được chuẩn bị trong Java.

Chúng ta không giải thích về gói ở đây, nhưng khi sử dụng một lớp đã được chuẩn bị từ bên trong chương trình, bạn cần phải nhập (import) gói chứa lớp đó. Tuy nhiên, lớp System chứa trong gói java.lang là một ngoại lệ, nó được nhập tự động vào chương trình, vì vậy bạn có thể sử dụng lớp System mà không cần khai báo gì thêm.

Lớp System có thể được sử dụng bất cứ lúc nào trong chương trình mà không cần phải import.

Như đã giải thích trong trang liên kết ở trên, lớp bao gồm các phương thức và trường. out trong System.out là một trường của lớp System, được sử dụng khi đầu ra được chuyển đến đầu ra tiêu chuẩn.

System.out là một trong những trường của lớp System, được sử dụng để đầu ra tiêu chuẩn.

Kiểu dữ liệu của out là lớp PrintStream. Lớp PrintStream có một số phương thức println được chuẩn bị cho mỗi kiểu dữ liệu đầu vào. Khi sử dụng phương thức println, nó sẽ in ra giá trị được chỉ định. Do đó, System.out.println được sử dụng để in ra giá trị đã chỉ định đến đầu ra tiêu chuẩn.

System.out.println được sử dụng để in ra giá trị được chỉ định đến đầu ra tiêu chuẩn.

Lưu ý rằng đầu ra tiêu chuẩn là nơi mà chương trình in ra khi muốn xuất bất kỳ điều gì. Thông thường, màn hình là điểm đầu ra tiêu chuẩn. Trong môi trường Windows, khi chạy chương trình từ dòng lệnh, dòng lệnh sẽ là điểm đầu ra tiêu chuẩn. Do đó, khi thực hiện System.out.println, nó sẽ hiển thị trên dòng lệnh.

Sử dụng System.out.println để in xuống dòng trong Java

Chúng ta sử dụng System.out.println để in xuống dòng trong Java. Tất cả các loại dữ liệu, ví dụ như ký tự, chuỗi, hay là số đều có thể được in ra màn hình khi sử dụng tới phương thức này.

Cú pháp sử dụng System.out.println trong Java như sau:

System.out.println( data );

Trong đó data là dữ liệu cần xuất ra màn hình console. Giá trị của data có thể là 1 ký tự, một chuỗi ký tự, một số, hoặc là một biến chẳng hạn.

Ví dụ cụ thể:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
//In ký tự
System.out.println("A");

//In chuỗi ký tự
System.out.println("AbC");

//In số
System.out.println(123);
}
}

Kết quả:

A
AbC
123

Ngoài cách in trực tiếp một giá trị như trên, chúng ta cũng có thể sử dụng System.out.println để in giá trị của một biến. Ví dụ:

public class Main {
public static void main(String[] args) {
//In ký tự
String str = "AbC";
System.out.println(str);
}
}
//> AbC

Sử dụng System.out.println để in kết quả tính toán trong Java

Bằng cách viết cách biểu thức tính toán bên trong cặp dấu ngoặc (), chúng ta có thể in ra kết quả tính toán trong Java.

Các phép tính toán này có thể là tính toán số học giữa số với số, hoặc là phép nối giữa chuỗi với chuỗi hoặc chuỗi với số, tất cả đều có thể được in ra với System.out.println.

Ví dụ 1: in kết quả tính toán số học

System.out.println(5 + 3);
// 8

int i = 8;
System.out.println(i + 5);
//13

Ví dụ 2: in kết quả phép nối chuỗi

System.out.println("Hello" + " " + "Vietnam");
// Hello Vietnam

Ví dụ 2: in kết quả phép nối chuỗi với số

System.out.println("Nam " + 2021);
//Nam 2021

int month = 6;
System.out.println("Thang " + month);
//Thang 6

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng System.out.println trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/kien-thuc-co-ban-ve-java/system-out-println-trong-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.