Nhập chuỗi và list trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Nhập chuỗi và list trong python

Hướng dẫn cách nhập chuỗi và list trong python. Bạn sẽ học được cách nhập chuỗi trong python (input string trong python) cũng như cách nhập list trong python( input list trong python) bằng cách sử dụng hàm input() sau bài học này.

Chúng ta có 2 cách để phương pháp để nhập chuỗi trong python như sau:

  • Nhập 1 chuỗi trong python
  • Nhập nhiều chuỗi trong python

Và chúng ta cũng có 2 cách để phương pháp để nhập list trong python như sau:

  • Nhập list trong python có giới hạn số phần tử
  • Nhập list trong python không giới hạn số phần tử

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cách nhập số trong python tại bài viết Nhập số trong python.

Nhập chuỗi trong python | input string trong python

Nhập 1 chuỗi trong python

Về cơ bản thì dữ liệu nhập từ bàn phím vào Python bằng hàm input() sẽ được chuyển sang dạng string, nên bạn không cần bận tâm mà cứ sử dụng hàm nhập chuỗi trong python bằng hàm input() theo cách thông thường.

Ví dụ, chúng ta có thể nhập chuỗi python bằng hàm input() cơ bản như sau:

val = input()
# Kiyoshi

print('You are', val)
#>> You are Kiyoshi

Bạn cũng có thể chỉ định dòng hướng dẫn nhập chuỗi bằng cách chỉ định đối số promtp khi sử dụng hàm input() và input string trong python như sau:

val = input('Enter your name: ')
# Enter your name: Kiyoshi

print('You are', val)
#>> You are Kiyoshi

Còn đây là cách mà Kiyoshi hay dùng khi input string trong python, đó là chỉ định 2 ký tự >> trong đối số prompt để các ký tự này được hiển thị khi chờ nhập và thông báo cho người dùng biết mình đang được chờ nhập chuỗi.

val = input(">>")
# >>abcd2

print(val)
#>> abcd2

Nhập nhiều chuỗi trong python

Khi bạn muốn nhập và nhận nhiều chuỗi trong python, chúng ta đơn giản lặp đi lặp lại hàm input là xong.

Ví dụ:

val_1 = input('Nhập chuỗi thứ 1: ')
val_2 = input('Nhập chuỗi thứ 2: ')
val_3 = input('Nhập chuỗi thứ 3: ')
# Nhập chuỗi thứ 1: Tự học
# Nhập chuỗi thứ 2: lập trình
# Nhập chuỗi thứ 3: Python

print(val_1,val_2,val_3)
#>> Tự học lập trình Python

Bạn cũng có thể tự quyết định số lần nhập dữ liệu bằng cách sử dụng vòng lặp for và lưu các chuỗi nhập từ bàn phím vào một tuple hoặc một list như sau:

num = 3
mytuple = ()
for i in range(3):
val = input('Enter value: ')
mytuple += ( val,)
print(mytuple)

#>> Enter value: a
#>> Enter value: b
#>> Enter value: c
#>> ('a', 'b', 'c')

Nhập list trong python | input list trong python

Nhập list trong python có giới hạn số phần tử

Để nhập list trong python, chúng ta cũng lặp lại hàm input() với số lần cụ thể bằng cách sử dụng vòng lặp for giống như ở phần trên.

Tuy nhiên khi cần chỉ định và giới hạn số phần tử trong list, chúng ta cần thêm một bước nhập số phần tử của list đó, trước khi tiến hành input list trong python.

Ví dụ, chúng ta nhập list trong python có giới hạn phần tử bằng hàm input() và vòng lặp for như sau:

num = int(input("Nhập số phần tử của list : "))
mylist = []
for i in range(num):
val = input('Nhập giá trị: ')
mylist.append(val)
print(mylist)

#>> Nhập số phần tử của list : 3
#>> Nhập giá trị: 1
#>> Nhập giá trị: 2
#>> Nhập giá trị: 3
#>> ['1', '2', '3']

Ngoài cách lặp lại hàm input() như trên, chúng ta cũng có thể sử dụng một lần nhập duy nhất bằng cách nhập tất cả các phần tử của list cách nhau bởi một ký tự phân cách, ví dụ như là dấu cách chẳng hạn, sau đó dùng phương pháp tách chuỗi và thu về kết quả dưới dạng list như sau:

mystr = input("Nhập các phần tử của list cách nhau bởi dấu cách: ")
mylist = mystr.split()
print(mylist)

Màn hình nhập dữ liệu sẽ như sau:

Nhập các phần tử của list cách nhau bởi dấu cách: 1 2 3 a b c de7
['1', '2', '3', 'a', 'b', 'c', 'de7']

Nhập list trong python không giới hạn số phần tử

Bằng cách sử dụng vòng lặp vô hạn while True có kèm điều kiện để dừng, chúng ta có thể nhập list trong python mà không giới hạn số phần tử cần nhập vào.

Ví dụ, chúng ta nhập một list trong python không giới hạn số phần tử và sẽ kết thúc quá trình nhập khi bạn nhập vào dòng chữ stop như sau:

mylist = []

print('Nhập "stop" khi muốn dừng')
while True:
val = input('Nhập dữ liệu: ')
if val == 'stop':
print('Kết thúc')
break
mylist.append(val)
print(mylist)

Màn hình nhập dữ liệu sẽ như sau:

Nhập "stop" khi muốn dừng
Nhập dữ liệu: 1
Nhập dữ liệu: 2
Nhập dữ liệu: a
Nhập dữ liệu: b
Nhập dữ liệu: k8
Nhập dữ liệu: stop
Kết thúc
['1', '2', 'a', 'b', 'k8']

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách nhập chuỗi và list trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/nhap-xuat-trong-python/nhap-chuoi-va-list-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.