Đảo ngược trong deque C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đảo ngược trong deque C++

Hướng dẫn cách đảo ngược deque trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm reverse để đảo ngược các phần tử có trong deque C++ sau bài học này.

Đảo ngược trong deque C++ bằng std::reverse

std::reverse là một function template, có tác dụng đảo ngược thứ tự các phần tử có trong đối tượng C++ chứa nhiều phần tử.

Chúng ta có thể dùng std::reverse không những để đảo ngược deque mà còn có thể đảo ngược các đối tượng khác như vector hay map trong C++ chẳng hạn.

Để sử dụng hàm std::reverse, chúng ta cần include header file algorithm vào đầu chương trình như sau:

#include <algorithm>

Cú pháp sử dụng hàm reverse trong std::reverse để đảo ngược deque trong C++ như sau:

std::reverse(dq.begin(), dq.end());

Trong đó dq là tên deque cần đảo ngược thứ tự các phần tử, còn dq.begin()dq.end() lần lượt là các trình lặp có tác dụng như con trỏ chỉ đến vị trí đầu tiên và cuối cùng của deque.

Ngoài ra do std::reverse cũng có namespace là std nên nếu đã khai báo namespace này đầu chương trình thì chúng ta cũng có thể lược bỏ đi dòng std khi sử dụng hàm.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <deque>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất deque
void dump(deque<int>& dq)
{
for (auto x: dq) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
deque<int> dq{3, 1, 4, 2, 5};
cout << "Before reverse" << endl;
dump (dq);

reverse(dq.begin(), dq.end());
cout << "After reverse" << endl;
dump (dq);
return 0;
}

Kết quả, các phần tử trong deque đã được đảo ngược thứ tự như sau:

Before reverse
3 1 4 2 5
After reverse
5 2 4 1 3

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách đảo ngược deque trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/deque-trong-cpp/dao-nguoc-deque-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.