Khai báo biến trong C | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khai báo biến trong C

Để sử dụng biến trong C, trước tiên chúng ta cần phải khai báo biến. Bạn sẽ học được cách khai báo biến, vị trí khai báo biến trong chương trình, cũng như cách gán giá trị vào biến đã khai báo trong C sau bài học này.

Khai báo biến trong C

Trước khi chúng ta có thể gán giá trị cho biến, chúng ta cần phải khai báo biến đó. Để khai báo biến trong C, chúng ta khai báo kiểu dữ liệu cũng như là tên của biến với cú pháp sau đây:

type name;

Trong đó

  • type là loại dữ liệu mà biến sẽ lưu trữ, có thể là int, char hoặc float mà bạn đã học trong bài Kiểu dữ liệu trong C
  • name là tên mà bạn đặt cho biến đó, được đặt theo Quy tắc đặt tên biến trong C mà bạn đã học trong bài Biến trong C là gì.

Ví dụ, chúng ta khai báo các biến thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau trong C như sau:

//Biến thuộc kiểu số nguyên
int num1;

//Biến thuộc kiểu số thực
float num2;

//Biến thuộc kiểu ký tự
char txt;

//Biến thuộc kiểu chuỗi ký tự
char str[];

Khi bạn đã khai báo một biến, máy tính sẽ cấp phát một phần của bộ nhớ để lưu trữ giá trị của biến đó.

Khai báo đồng loạt biến trong C

Để khai báo biến trong C chúng ta sẽ ghi kiểu dữ liệu cũng như là tên của biến. Tuy nhiên trong trường hợp nhiều biến có cùng một kiểu dữ liệu, chúng ta có thể khai báo chúng cùng lúc với cú pháp sau đây:

type name1, name2, name3, ...;

Chúng ta viết kiểu biến lên đầu, sau đó ghi tên các biến cách nhau bởi một dấu phẩy.

Ví dụ cụ thể, chúng ta khai báo 3 biến thuộc kiểu int như sau:

int num1, num2, num3;

Gán giá trị vào biến đã khai báo.

Sau khi bạn đã khai báo biến, bạn có thể gán giá trị cho nó bằng cách sử dụng toán tử gán =. Ví dụ:

int num;
num = 10;

Lưu ý rằng bạn có thể gán giá trị cho biến ngay khi bạn khai báo nó:

int num = 10;

Lưu ý là chúng ta chỉ có thể gán biến sau khi biến đó đã được khai báo. Nếu gán giá trị vào một biến mà biến đó chưa được khai báo trong chương trình thì lỗi sẽ hiện ra như sau:

#include <stdio.h>

int main(void){
width = 100;

return 0;
}

>>>Main.c:4:3: error: use of undeclared identifier 'width'
>>> width = 100;
>>> ^

Có nhiều cách gán giá trị vào biến đã khai báo trong chương trình C, và bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại bài viết dưới đây:

Vị trí khai báo biến trong chương trình C

Trong chương trình C, nếu một biến chưa được khai báo mà đem ra sử dụng thì sẽ bị xảy ra lỗi. Do đó vị trí khai báo biến trong chương trình C sẽ là ở phía trên xử lý dùng tới biến đó. Ví dụ, chúng ta sẽ khai báo biến trước khi sử dụng nó trong các xử lý như sau:

#include <stdio.h>

int main(void){
//Khai báo biến num1 trước lệnh in nó
int num1;
num1 = 10;
printf("%d\n", num1);//10

//Khai báo biến text trước lệnh in nó
char text;
text = 's';
printf("%c\n", text);
//s

return 0;
}

Tuy nhiên để dễ quản lý code thì thông thường thì chúng ta sẽ khai báo toàn bộ các biến sử dụng trong chương trình ở phần đầu mã nguồn như sau:

#include <stdio.h>

int main(void){
//Khai báo toàn bộ biến trong chương trình
int num1;
num1 = 10;
char text;
text = 's';

//Viết xử lý chương trình sau đó
printf("%d\n", num1);//10
printf("%c\n", text);//s

return 0;
}

Sử Dụng Biến trong Các Phép Toán

Sau khi đã khai báo và gán giá trị cho biến, chúng ta có thể sử dụng biến đó trong các phép toán. Ví dụ:

int a = 5;
int b = 10;
int tong = a + b; // Biến "tong" chứa giá trị 15

Trong ví dụ này, biến tong được sử dụng để lưu kết quả của phép cộng giữa ab. Bạn có thể sử dụng biến trong các phép toán khác nhau như cộng, trừ, nhân, chia, và nhiều phép toán khác để xử lý dữ liệu một cách đa dạng.

Tổng kết

Việc khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình C là một phần quan trọng của quá trình lập trình. Nắm vững cách khai báo, gán giá trị, và sử dụng biến là yếu tố quan trọng giúp bạn xây dựng ứng dụng C một cách hiệu quả và chính xác. Hơn nữa, tuân theo các quy tắc đặt tên biến và hiểu rõ phạm vi của biến sẽ giúp bạn tránh các lỗi lập trình phổ biến và tạo ra mã nguồn dễ bảo trì.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/bien-trong-c/khai-bao-bien-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.