Hằng số trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Hằng số trong C++

Cùng tìm hiểu về hằng số trong C++. Bạn sẽ biết hằng số trong C++ là gì sau bài học này.

Hằng số trong C++ là gì

Hằng số trong C++ hay còn gọi là literals trongC++, là các dữ liệu có giá trị cố định, được thể hiện trực tiếp trong chương trình mà không cần qua tính toán, và có thể được gán cho bất kỳ kiểu dữ liệu nguyên thủy nào trong C++.

Hằng số trong C++ là gì

Ở đây, kiểu dữ liệu nguyên thủy trong C++ là 8 kiểu dữ liệu cơ bản được C++ cung cấp sẵn cho chúng ta sử dụng, bao gồm byte, short, int, long, char, bool, float, và double.

Hằng số trong C++ bao gồm nhiều loại giá trị khác nhau, trong đó đại diện tiêu biểu mà chúng ta hay dùng nhất gồm có 5 loại sau đây:

Kiểu Hằng sốÝ nghĩa
Integral literalshằng số nguyên
Floating-Point literalhằng số thực
Character literalshằng ký tự
String literalshằng Chuỗi ký tự
Boolean literalsTrue và False

Sau đây hãy cùng xem một số ví dụ tương ứng với các loại Hằng số trong C++ nhé.

#include <iostream>
using namespace std;


int main(){

//Integral literals
int x = 1234;

//Floating-Point literal
double d = 12.34;

//Char literal
char ch = 'A';

//String literal
string s = "C++";

//boolean literals
bool b = false;


cout << x << endl; //
cout << d << endl;
cout << ch << endl;
cout << s << endl;
cout << b << endl;

return 0;
}

Kết quả, các giá trị của các Hằng số được thể hiện trực tiếp không qua tính toán và in ra màn hình như sau:

1234
12.34
A
C++
0

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về một số hằng số này trong các bài viết dưới đây:

Hằng số và const trong C++

Ở phần trên chúng ta đã biết các kiểu hằng số tự nhiên như hằng số nguyên hay hằng ký tự rồi.

Điều đặc biệt là trong khai báo biến, chúng ta cũng có thể khiến một biến cũng có thể có tính chất giống như hằng số, với giá trị cố định, được thể hiện trực tiếp trong chương trình mà không cần qua tính toán. Và một biến nếu ở dạng hằng số thì nó sẽ không thể thay đổi giá trị nữa.

Để làm được điều đó thì chúng ta sử dụng từ khóa const để khai báo một biến ở dạng hằng số trong C++, với cú pháp sau đây:

const type name = literal;

Trong đó type là kiểu của biến, name là tên biến, literal là một hằng số tự nhiên làm giá trị của biến, và từ khóa const có tác dụng chỉ định biến này sau khi khai báo sẽ không thể thay đổi giá trị nữa.

Ví dụ cụ thể, chúng ta khai báo biến PI dưới dạng hằng số như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
const float PI = 3.14;
cout << "PI = " << PI; //PI = 3.14
return 0;
}

Do PI được khai báo dưới dạng hằng số, nên nếu chúng ta cố gắng thay đổi giá trị của nó, thì lỗi chương trình sẽ bị xảy ra như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
const float PI = 3.14;

PI = 100;
cout << "PI = " << PI; // error: assignment of read-only variable ‘PI’
return 0;
}

Do tính chất không thể thay đổi giá trị, nên biến hằng thường được dùng trong các trường hợp cần lưu giữ các giá trị cố định mà chúng ta không muốn chúng bị thay đổi trong chương trình C++.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về hằng số trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/ky-tu-va-so-trong-cpp/hang-so-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.