Sao chép và hoán đổi unordered_map trong C++ (swap) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sao chép và hoán đổi unordered_map trong C++ (swap)

Hướng dẫn cách sao chép và hoán đổi unordered_map trong C++ Bạn sẽ học được cách sao chép một unordered_map vào một unordered_map khác, cũng như cách hoán đổi 2 unordered_map cho nhau trong C++ sau bài học này.

Sao chép unordered_map trong C++

unordered_map trong C++ thuộc kiểu dữ liệu đối tượng, do vậy khác với các kiểu dữ liệu nguyên thủy, chúng ta không thể sử dụng toán tử bằng = để gán và sao chép một unordered_map vào một unordered_map mới.

Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng cách copy constructor trong unordered_map với cú pháp như sau:

std::unordered_map<k_type, v_type> mp_des( mp_src );

Trong đó type là kiểu dữ liệu, st_src là unordered_map nguồn để copy và st_dest là unordered_map đích dùng để dán kết quả sao chép.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <unordered_map>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất unordered_map
void dump(unordered_map<string,int>& mp)
{
for (auto x: mp) {
cout << x.first << ":" << x.second << " ";
}
cout << endl;
}

int main()
{
unordered_map<string,int> mp_src = {
{ "alpha", 10 },
{ "beta", 20 },
{ "gamma", 30 } };

cout << "Orginary unordered_map" << endl;
dump (mp_src);

/*Sao chép unordered_map*/
unordered_map<string,int> mp_des(mp_src);

cout << "Copy unordered_map" << endl;
dump (mp_des);
return 0;
}

Kết quả:

Orginary unordered_map
gamma:30 beta:20 alpha:10
Copy unordered_map
gamma:30 beta:20 alpha:10

Hoán đổi 2 unordered_map trong C++

unordered_map swap trong C++ là một hàm thành viên trong class std:unordered_map, có tác dụng hoán đổi 2 unordered_map trong C++.

Hàm swap sẽ hoán đổi toàn bộ nội dung của 2 unordered_map đã cho cho nhau và làm thay đổi nội dung cũng như độ dài của chúng.

Cú pháp hàm unordered_map swap để hoán đổi 2 unordered_map trong C++ như sau:

st1.swap(st2);

Trong đó st1st2 là 2 unordered_map cần hoán đổi nội dung cho nhau.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <unordered_map>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất unordered_map
void dump(unordered_map<char,int>& mp)
{
for (auto x: mp) {
cout << x.first << ":" << x.second << " ";
}
cout << endl;
}

int main()
{
/*Khai báo và gán giá trị cho foo và bar*/
unordered_map<char,int> foo,bar;

foo['x']=100;
foo['y']=200;

bar['a']=11;
bar['b']=22;
bar['c']=33;cout << "Before swap" << endl;
dump(foo);
dump(bar);

/*Hoán đổi for cho bar*/
foo.swap(bar);

cout << "After swap" << endl;
dump(foo);
dump(bar);
}

Kết quả:

Before swap
y:200 x:100
c:33 b:22 a:11
After swap
c:33 b:22 a:11
y:200 x:100

Ngoài cách dùng hàm unordered_map swap, chúng ta cũng có thể dùng function template là std::swap để tiến hành hoán đổi 2 unordered_map với nhau, cũng như là để hoán đổi các đối tượng khác như unordered_map, vector trong C++.

Lưu ý chúng ta cần phải thêm header file utility vào trong chương trình để có thể sử dụng được function template này

Ví dụ, chúng ta dùng std::swap để hoán đổi 2 unordered_map trong C++ như sau:

#include <iostream>
#include <utility>
#include <unordered_map>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất unordered_map
void dump(unordered_map<char,int>& mp)
{
for (auto x: mp) {
cout << x.first << ":" << x.second << " ";
}
cout << endl;
}

int main()
{
/*Khai báo và gán giá trị cho foo và bar*/
unordered_map<char,int> foo,bar;

foo['x']=100;
foo['y']=200;

bar['a']=11;
bar['b']=22;
bar['c']=33;cout << "Before swap" << endl;
dump(foo);
dump(bar);

/*Hoán đổi for cho bar*/
swap(foo,bar);

cout << "After swap" << endl;
dump(foo);
dump(bar);
}

Và chúng ta thu về kết quả hoán đổi tương tự:

Before swap
y:200 x:100
c:33 b:22 a:11
After swap
c:33 b:22 a:11
y:200 x:100

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sao chép và hoán đổi unordered_map trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/unordered-map-trong-cpp/sao-chep-va-hoan-doi-unordered-map-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.