Cắt chuỗi trong JavaScript (javascript substring) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cắt chuỗi trong JavaScript (javascript substring)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng javascript substring để cắt chuỗi trong JavaScript. Chúng ta sử dụng cả phương thức substring() lẫn slice() để cắt chuỗi trong JavaScript mà không làm thay đổi chuỗi ban đầu. Hai phương thức này có cách hoạt động phần lớn là giống nhau, và chỉ khác nhau khi chỉ định giá trị index làm phạm vi cắt mà thôi. Về slice() thì chúng ta đã học ở bài trước rồi và trong bài này, ngoài việc học được cách sử dụng javascript substring thì chúng ta cũng sẽ làm rõ sự khác nhau của 2 phương pháp này trong bài học này.

Cắt chuỗi tại phạm vi chỉ định trong JavaScript bằng phương thức substring()

Chúng ta cắt chuỗi trong JavaScript bằng cách sử dụng javascript substring để copy một phạm vi cần cắt ra từ chuỗi ban đầu và thu về kết quả dưới dạng một chuỗi mới. Phép cắt này không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Cắt chuỗi trong JavaScript

Chúng ta chỉ định phạm vi chuỗi con cần cắt ra từ chuỗi ban đầu làm đối số của phương thức substring() với cú pháp sau đây:

string.substring( index bắt đầu , index kết thúc )

Trong đó:

 • string là chuỗi ban đầu
 • index bắt đầuindex kết thúc là phạm vi chuỗi cần cắt từ trong chuỗi ban đầu

Cú pháp và cách sử dụng của substring() khá giống với slice(). Chúng ta cũng có thể sử dụng cả các giá trị index âm lẫn index dương để chỉ định index bắt đầuindex kết thúc.

Tuy nhiên cần chú ý là khác với phương thức slice() thì các giá trị index chỉ định nếu nhỏ hơn 0 (index âm) hoặc lớn hơn str.length (vượt quá độ dài chuỗi) thì đều được chuyển thành giá trị mặc định là bằng 0.

Chúng ta cũng có thể lược bỏ 2 đối số index bắt đầuindex kết thúc. Nếu đối số index bắt đầu được rút gọn thì JavaScript sẽ mặc định coi nó bằng 0, và nếu index kết thúc được rút gọn thì JavaScript sẽ mặc định coi nó bằng độ dài chuỗi ban đầu (tính bằng str.length).

Lại nữa, phương thức substring() sẽ trả về một chuỗi mới có phạm vi từ ký tại index bắt đầu cho đến ký tự ở phía trước index kết thúc. Nói cách khác thì ký tự tại index kết thúc sẽ không bao gồm trong kết quả phép cắt. Ví dụ cụ thể:

const str = "abc123";
console.log(str.substring(1, 2)); // b
console.log(str.substring(3, 6)); // 123

Bạn có thể thấy ký tự tại vị trí index kết thúc sẽ không nằm trong kết quả trả về rồi phải không nào.

Và do chuỗi con được cắt ra không bao gồm ký tự ở index kết thúc, nên nếu muốn lấy cả ký tự tại index kết thúc thì khi chỉ định index kết thúc, chúng ta cần cộng thêm 1 đơn vị vào index kết thúc đó.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem các cách sử dụng nâng cao để cắt chuỗi trong JavaScript bằng phương thức substring() nhé.

Cắt chuỗi trong JavaScript bằng phương thức substring() rút gọn

Rút gọn tất cả đối số

Chúng ta có thể lược bỏ cả 2 đối số index bắt đầuindex kết thúc để sử dụng phương thức substring() rút gọn với cú pháp sau đây:

string.substring()

Ví dụ:

const str = "abc123";
console.log(str.substring()); //abc123

Do 2 đối số này được rút gọn nên JavaScript sẽ mặc định coi index bắt đầu = 0 , và index kết thúc = độ dài chuỗi.

Khi đó JavaScript sẽ hiểu phép cắt ở trên tương tự như sau:

const str = "abc123";
console.log(str.substring(0, str.length));//abc123

Kết quả là chuỗi được cắt ra sẽ được cắt từ đầu đến cuối chuỗi ban đầu, khiến kết quả thu về sẽ bằng chính với chuỗi ban đầu như ở trên.

Rút gọn index kết thúc

Chúng ta cũng có thể lược bỏ đối số index kết thúc để và chỉ giữ lại index bắt đầu khi sử dụng phương thức substring() với cú pháp sau đây:

string.substring( index bắt đầu )

Khi lược bỏ index kết thúc, về mặc định thì JavaScript sẽ tự coi index kết thúc lúc này bằng chính độ dài của chuỗi (tính bằng string.length).

Ví dụ cụ thể:

const str = "abc123";

console.log(str.substring(2)); //Tương đương str.substring(2, str.length)
//> c123

console.log(str.substring(3)); //Tương đương str.substring(3, str.length)
//> 123

console.log(str.substring(4)); //Tương đương str.substring(4, str.length)
//> 23

Lưu ý là chúng ta có thể lược bỏ index kết thúc hoặc là lược bỏ cùng lúc cả index bắt đầu và index kết thúc, tuy nhiên chúng ta không thể lược bỏ chỉ index bắt đầu khi sử dụng phương thức substring() để cắt chuỗi trong JavaScript.

Cắt chuỗi trong JavaScript bằng phương thức substring() với index âm hoặc index lớn hơn str.length

Chúng ta có thể sử dụng index âm để chỉ định các đối số index bắt đầuindex kết thúc. Nếu chỉ định chúng bằng giá trị âm thì chúng sẽ được chuyển sang giá trị mặc định bằng 0.

Tương tự thì nếu chúng ta chỉ định index bởi một giá trị lớn hơn str.length (nằm ngoài phạm vi index của chuỗi) thì index này cũng sẽ được chuyển sang giá trị mặc định bằng 0.

Ví dụ, chúng ta chỉ định index bắt đầu bằng một giá trị index âm như sau:

const str = "abc123";
console.log(str.substring(-2, 5)); //Tương đương str.substring(0, 5)
//> abc12
console.log(str.substring(-4, 4)); //Tương đương str.substring(0, 4)
//> abc1

Tương tự, chúng ta cũng có thể chỉ định index kết thúc bằng giá trị âm như sau:

const str = "abc123";
console.log(str.substring(-4, -2)); //Tương đương str.substring(0, 0) và trả về chuỗi trống
//>

console.log(str.substring(-3, -1)); //Tương đương str.substring(0, 0) và trả về chuỗi trống
//>

Hoặc là khi rút gọn index bắt đầu và chỉ định index kết thúc bằng giá trị lớn hơn str.length thì một chuỗi trống cũng được trả về.

const str = "abc123";
console.log(str.substring(100)); //Tương đương str.substring(0, 0)
//>

Lưu ý là khi chỉ định index bắt đầu là một số dương và index kết thúc là một số âm thì kết quả sẽ không phải là một chuỗi trống như ở trên.

const str = "abc123";
console.log(str.substring(4, -2)); //Tương đương str.substring(4, 0)
//> abc1

console.log(str.substring(3, -1)); //Tương đương str.substring(3, 0)
//> abc

Tương tự khi chúng ta không rút gọn index bắt đầu và chỉ định một index lớn hơn str.length thì kết quả trả về cũng không phải là một chuỗi trống.

const str = "abc123";
console.log(str.substring(2, 100)); //Tương đương str.substring(2, 0)
//> c123

Lý do là sau khi chuyển index thành giá trị 0 như trên thì phép cắt lúc này sẽ chuyển sang trường hợp khi mà index bắt đầu lại nhỏ hơn index kết thúc), và chúng ta sẽ cùng làm rõ trường hợp này ngay sau đây.

Cắt chuỗi trong JavaScript bằng phương thức substring() khi index bắt đầu nhỏ hơn index kết thúc

Trong trường hợp chỉ định index bắt đầu nhỏ hơn index kết thúc, hoặc là khi 2 index này bằng nhau, giá trị 2 index này sẽ được hoán đổi cho nhau và tiếp tục thực hiện phép cắt chuỗi trong JavaScript.

Ví dụ cụ thể:

let prog = 'JavaScript';
let sub;

sub = prog.substring(2, 2);
console.log(sub); //trả về chuỗi trống

sub = prog.substring(4, 15); //Tương đương prog.substring(4, 0) = > prog.substring(0, 4)
console.log(sub);
//> Script

sub = prog.substring(3, -5); //Tương đương prog.substring(3, 0) = > prog.substring(0, 3)
console.log(sub);
//> Jav

Sự khác biệt giữa substring() và slice() trong JavaScript

Thông qua các bài phân tích của Kiyoshi về substring() và slice() thì chúng ta có thể nhận thấy ở chúng có khá nhiều điểm tương đồng. Chúng đều được sử dụng để cắt một phạm vi từ trong chuỗi JavaScript mà không làm thay đổi chuỗi ban đầu. Và cú pháp cũng như cách sử dụng của chúng tương đối là giống nhau.

Tuy nhiên ở giữa chúng vẫn có những sự khác biệt nhất định trong việc chỉ định giá trị index. Sự khác biệt giữa substring() và slice() trong JavaScript có thể được khái quát như sau:

 1. Với index âm, slice() sẽ chuyển nó về dạng str.length + index), còn javascript string sẽ chuyển nó thành giá trị mặc định bằng 0. Ví dụ:

  console.log(str.slice(-2, 5)); //Tương đương str.slice(5 + (-2), 5) => str.slice(3,5)
  //> 2
  console.log(str.substring(-2, 5)); //Tương đương substring.slice(0, 5)
  //> abc12
 2. Với index vượt quá phạm vi index của chuỗi (lớn hơn cả độ dài chuỗi ban đầu) thì slice() sẽ chuyển nó về dạng str.length, còn javascript substring sẽ chuyển nó thành giá trị mặc định bằng 0. Ví dụ:

  const str = "abc123";
  console.log(str.slice(2, 100)); //Tương đương str.slice(2, str.length) => str.slice(2,6)
  //> c123
  console.log(str.substring(2, 100)); //Tương đương str.substring(2, 0) => str.substring(0, 2)
  //> c123
 3. Với index bắt đầu lớn hơn index kết thúc thì slice() sẽ trả về chuỗi trống, trong khi substring() sẽ hoán đổi 2 giá trị này. Ví dụ:

  const str = "abc123";
  console.log(str.slice(5, 2)); //trả về chuỗi trống
  //>
  console.log(str.substring(5, 2)); //Tương đương str.substring(2, 5)
  //> c12

Ứng dụng javascript substring để thay thế ký tự trong chuỗi JavaScript

Mặc dù Kiyoshi đã giới thiệu các cách tốt nhất để thay thế ký tự trong chuỗi JavaScript bằng phương thức replace() trong bài viết Thay thế ký tự trong chuỗi JavaScript (replace) rồi, tuy nhiên thì bằng cách ứng dụng substring() thì chúng có thêm một lựa chọn nữa để thực hiện việc này.

Ý tưởng ở đây đó là, chúng ta sử dụng substring để cắt chuỗi ban đầu thành 2 phần, 1 phần là từ đầu tới vị trí ký tự cần thay thế và phần còn lại là từ vị trí ký tự cần thay thế đến cuối chuỗi ban đầu. Sau đó thì nối 2 chuỗi đó lại cùng với ký tự thay thế ở giữa chúng là xong.

Để tìm ra vị trí của ký tự cần thay thế trong chuỗi ban đầu, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for, hoặc các phương thức có sẵn khác như indexOf() hoặc là lastIndexOf().

Ví dụ, chúng ta có thể thay thế dấu gạch dưới cuối cùng trong chuỗi JavaScript bằng substring() như sau:

let str = "a_b_c_d_"
let otherchar ="#"
var pos = str.lastIndexOf('_');
str = str.substring(0,pos) + otherchar + str.substring(pos+1);
console.log(str);
//> a_b_c_d#

Hoặc là sử dụng một vòng lặp for để tìm ra vị trí ký tự cần so sánh để thay thế nó, giống như ví dụ sử dụng tại developer.mozilla như sau:

function replaceString(oldS, newS, fullS, n) {
let count=0;
for (let i = 0; i < fullS.length; ++i) {
//Cắt chuỗi con từ chuỗi ban đầu có cùng độ dài với chuỗi cần thay thế.
//Sau đó so sánh chuỗi con này với chuỗi cần thay thế để tìm ra vị trí chuỗi cần thay thế
if (fullS.substring(i, i + oldS.length) == oldS) {
count += 1;
if (count == n){
fullS = fullS.substring(0, i) + newS + fullS.substring(i + oldS.length, fullS.length)
}
}
}
console.log(fullS)
return fullS
}

replaceString('World', 'Web', 'Brave New World World Even', 2)
//> Brave New World Web Even

replaceString('oo','ABC','Good School',2)
//> Good SchABCl

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tính cắt chuỗi trong JavaScript bằng phương thức substring() rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/cat-chuoi-trong-javascript-substring/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.