Lấy ký tự trong chuỗi JavaScript (charAt) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy ký tự trong chuỗi JavaScript (charAt)

Hướng dẫn cách lấy ký tự trong chuỗi JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức charAt trong JavaScript để lấy ký tự trong chuỗi JavaScript tại vị trí chỉ định, cũng như ứng dụng phương thức này để lấy ký tự đầulấy ký tự cuối trong chuỗi JavaScript sau bài học này.

Bài viết liên quan:

charAt() trong JavaScript

charAt() là một phương thức của đối tượng String trong JavaScript, có tác dụng lấy ký tự trong chuỗi ban đầu tại vị trí index chỉ định.

Lấy ký tự ở ví trí chỉ định trong chuỗi JavaScript phương thức charAt

Chúng ta sử dụng phương thức charAt() với cú pháp sau đây:

str.charAt(index)

Trong đó str là chuỗi ban đầu và charAt sẽ lấy ra ký tự trong chuỗi tại vị trí index chỉ định. Lưu ý là chúng ta chỉ có thể sử dụng index dương có phạm vi từ 0 đến str.length - 1 mà thôi. Nếu lược bỏ index thì mặc định index sẽ bằng 0.

Và nếu chỉ định một index âm, hoặc là index nằm ngoài phạm vi index của chuỗi thì một chuỗi trống sẽ được trả về.

Lấy ký tự trong chuỗi JavaScript tại vị trí chỉ định bằng charAt()

Chúng ta sử dụng phương thức charAt() để lấy ký tự trong chuỗi JavaScript tại vị trí chỉ định như các ví dụ sau đây:

Ví dụ 1: sử dụng index dương để lấy ký tự tại vị trí chỉ định

let word = 'tpHCM';

console.log(word.charAt(0));
//> t
console.log(word.charAt(2));
//> H
console.log(word.charAt(4));
//> M

Ví dụ 2: lược bỏ index khi sử dụng phương thức charAt

let word = 'tpHCM';

console.log(word.charAt()); //Tương đương word.charAt(0)
//> t

Ví dụ 3: Chuỗi trống trả về khi sử dụng index nằm ngoài phạm vi có thể sử dụng

let word = 'tpHCM';
//Sử dụng index âm
console.log(word.charAt(-3)); //trả về chuỗi trống


//Sử dụng index nằm ngoài phạm vi index của chuỗi
console.log(word.charAt(10)); //trả về chuỗi trống

Ở ví dụ này thì do chúng ta chỉ định index nằm ngoài phạm vi có thể nên kết quả trả về sẽ chỉ là các chuỗi trống mà thôi.

Lấy ký tự đầu trong chuỗi JavaScript

Ký tự đầu trong chuỗi có index bằng 0 và ứng dụng phương thức charAt(), chúng ta có thể lấy ký tự đầu trong chuỗi JavaScript như sau:

let word = 'tpHCM';

console.log(word.charAt(0));
//> t

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng một phương thức khác là slice() để lấy ký tự đầu trong chuỗi JavaScript như sau:

let word = 'tpHCM';

console.log(word.slice(0,1));
//> t

Lấy ký tự cuối trong chuỗi JavaScript

Ký tự cuối trong chuỗi có index bằng str.length -1 và ứng dụng phương thức charAt(), chúng ta có thể lấy ký tự cuối trong chuỗi JavaScript như sau:

let word = 'tpHCM';

console.log(word.charAt(word.length -1));

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng một phương thức khác là slice() để lấy ký tự cuối trong chuỗi JavaScript như sau:

let word = 'tpHCM';

console.log(word.slice(word.length -1, word.length));
//> M

Với phương thức slice() thì do có thể sử dụng cả với index âm, nên chúng ta cũng còn cách sử dụng index -1 để lấy ký tự cuối trong chuỗi JavaScript như sau:

let word = 'tpHCM';

console.log(word.slice(-1, word.length));
//> M

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy ký tự trong chuỗi JavaScript tại vị trí chỉ định rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/lay-ky-tu-trong-chuoi-javascript-charat/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.