Xóa ký tự trong chuỗi JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa ký tự trong chuỗi JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn xóa ký tự trong chuỗi JavaScript. Bạn sẽ học được tất cả các cách xóa ký tự trong chuỗi JavaScript bằng Regular expressions cũng như bằng các phương thức có sẵn trong bài viết này.

Chúng ta có 6 phương pháp để xóa ký tự trong chuỗi JavaScript như sau:

  • Phương thức replace(): Xóa ký tự chỉ định đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi JavaScript
  • Regular expressions: Xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript
  • Tổ hợp split() và join(): Xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript
  • Phương thức slice(): Xóa một lượng ký tự chỉ định từ đầu hoặc cuối chuỗi JavaScript
  • Phương thức slice(): Xóa ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng trong chuỗi JavaScript
  • Phương thức trim(), trimStart() và trimEnd(): Xóa khoảng trắng trong chuỗi JavaScript

Xóa ký tự chỉ định đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi JavaScript

Để xóa một hoặc môt chuỗi ký tự chỉ định đầu tiên trong chuỗi JavaScript, chúng ta sử dụng tới phương thức replace() để tìm và thay thế chúng bằng một chuỗi trống. Lưu ý là phương thức replace() trong JavaScript chỉ có tác dụng thay thế ký tự đầu tiên tìm thấy trong chuỗi ban đầu, do đó kết quả sẽ chỉ có ký tự đầu tiên được tìm thấy (tính từ đầu chuỗi) là được xóa đi mà thôi.

Ví dụ cụ thể, ký tự a đầu tiên được tìm thấy trong chuỗi sẽ bị xóa đi, trong khi các ký tự a khác trong chuỗi không bị xóa như sau:

let str = 'abcabc';
let del_str=str.replace('a', '');
console.log(del_str);
//> bcabc

Một cách tương tự, chúng ta cũng có thể xóa một chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript như sau.

let str = 'abcabc';
let del_str=str.replace('ab', '');
console.log(del_str);
//> cabc

Ngoài ký tự chữ, chúng ta cũng có thể xóa đi các ký tự dấu bằng phương pháp này. Ví dụ, chúng ta xóa đi dấu phẩy , đầu tiên tìm thấy trong chuỗi ban đầu như sau:

let str = 'a,bca,bc';
let del_str=str.replace(',', '');
console.log(del_str);
//> abca,bc

Xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript | regular expressions

Để xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript, chúng ta cần sử dụng phương thức replace() ở trên với biểu thức chính quy trong JavaScript dưới dạng global flag. Biểu thức chính quy (regular expressions ) dưới dạng global flag sẽ khắc phục nhược điểm chỉ tìm và thay thế ký tự đầu tiên tìm thấy của phương thức replace(), qua đó giúp chúng ta có thể xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript ban đầu.

Ví dụ, chúng ta xóa toàn bộ các ký tự a có trong chuỗi ở trên như sau:

let str = 'abcabc';
let del_str=str.replace(/a/g, '');
console.log(del_str);
//> bcbc

Tương tự khi chúng ta muốn xóa toàn bộ chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript như sau:

let str = 'abcabc';
let del_str=str.replace(/ab/g, '');
console.log(del_str);
//> cc

Ngoài ký tự chữ, chúng ta cũng có thể xóa đi các ký tự dấu bằng phương pháp trên. Ví dụ, chúng ta Loại bỏ khoảng trắng trong chuỗi JavaScript bằng regular expressions như sau:

let str = 'a b c a b   c ';
let del_str=str.replace(/\s+/g, '');
console.log(del_str);
//> abcabc

Xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript (split, join)

Nếu không sử dụng regular expressions, chúng ta cũng có thể thực hiện xóa toàn bộ các ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript thông qua sử dụng kết hợp phương thức split() và join().

Ý tưởng ở đây đơn giản là dùng split() để tách chuỗi ban đầu tại các vị trí chứa ký tự cần xóa và thu về một mảng, sau đó dùng join() để biến mảng đó trở về một chuỗi là xong.

Cụ thể chúng ta viết:

let str = 'abcabc';
console.log(str.split('a').join(''));
//> bcbc

Tương tự khi chúng ta muốn xóa toàn bộ chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi JavaScript bằng cách kết hợp phương thức split() và join() như sau:

let str = 'abcabc';
console.log(str.split('ab').join(''));
//> cc

Xóa một lượng ký tự chỉ định từ đầu hoặc cuối chuỗi JavaScript

Chúng ta có thể sử dụng tới phương thức cắt chuỗi slice() để xóa một số lượng ký tự chỉ định từ đầu hoặc cuối chuỗi JavaScript. Phương thức slice() vốn được sử dụng để cắt ra một phạm vi từ chuỗi ban đầu, và bằng việc thay đổi phạm vi cắt, chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành việc xóa một số lượng ký tự chỉ định.

Ví dụ cụ thể, chúng ta xóa 2 ký tự từ đầu hoặc cuối chuỗi ban đầu như sau:

let str = 'abcabc';

//Xóa 2 ký tự từ đầu chuỗi
let a = str.slice( 2 );
console.log(a);
//> cabc

//Xóa 2 ký tự từ cuối chuỗi
let b = str.slice( 0, -2 ) ;
console.log(b);
//> abca

Xóa ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng trong chuỗi JavaScript

Cũng với phương thức cắt chuỗi slice(), chúng ta có thể xóa đi ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng trong chuỗi JavaScript, bằng cách thay đổi phạm vi cắt.

Ví dụ cụ thể, chúng ta xóa ký tự đầu tiên trong chuỗi JavaScript như sau:

let str = 'abcabc';
let a = str.slice( 1 ) ;
console.log(a);
//> bcabc

Một cách tương tự, chúng ta xóa ký tự cuối cùng trong chuỗi JavaScript như sau:

let str = 'abcabc';
let a = str.slice(0, -1) ;
console.log(a);
//> abcab

Xóa khoảng trắng trong chuỗi JavaScript

Để xóa khoảng trắng trong chuỗi JavaScript, ngoài cách sử dụng tới RegEx ở trên thì chúng ta cũng có thể sử dụng đến các phương thức có sẵn như trim(), trimStart() và trimEnd().

Ví dụ cụ thể:

let str = '  My Watch ';
console.log('\'' + str+ '\'');

console.log('\'' + str.trim() + '\'');
console.log('\'' + str.trimStart() + '\'');
console.log('\'' + str.trimEnd() + '\'');

Kết quả:

'  My Watch '
'My Watch'
'My Watch '
' My Watch'

Chi tiết về các phương thức này đã được Kiyoshi chia sẻ chi tiết tại:

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách xóa ký tự trong chuỗi JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/xoa-ky-tu-trong-chuoi-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.