Mở tab hoặc cửa sổ mới trong JavaScript (window.open) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Mở tab hoặc cửa sổ mới trong JavaScript (window.open)

Hướng dẫn các cách mở một tab cửa sổ mới trên trình duyệt trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức window.open để mở một tab hoặc cửa sổ mới trên trình duyệt trong JavaScript sau bài học này.

Phương thức window.open trong Javascript

window.open trong JavaScript là một phương thức của window Object, có tác dụng mở một tab hoặc cửa sổ mới trên trình duyệt trong JavaScript.

Chúng ta sử dụng window.open với cú pháp tổng quát sau đây:

window.open(url, [name, options]);

Trong đó:

  • url là địa chỉ đường dẫn của tab hoặc cửa sổ mới khi được mở trên trình duyệt.
  • name là chuỗi ký tự dùng để chỉ định tên của tab hoặc cửa sổ mới đó. Chúng ta có thể lược bỏ đối số này.
  • options là một chuỗi chứa danh sách các tính năng của cửa sổ được phân tách bằng dấu phẩy. Các tính năng này bao gồm các tùy chọn như kích thước và vị trí mặc định của cửa sổ, có mở hay không một cửa sổ bật lên tối thiểu, v.v. Chúng ta có thể lược bỏ đối số này.

Phương thức window.open sẽ chỉ mở một window mới nếu cả 3 đối số được chỉ định, và sẽ mở một tab mới trong các trường hợp còn lại.

Do đó, chúng ta có 3 cú pháp dùng để mở 1 tab mới.

window.open();
window.open(url);
window.open(url, name);

Chỉ có cú pháp sau đây khi chúng ta chỉ định toàn bộ 3 đối số, thì mới có tác dụng mở 1 cửa số mới mà thôi.

window.open(url, name, options);

Chúng ta có thể chỉ định giá trị url bằng một đường dẫn tuyệt đối bắt đầu bởi http://, hoặc là một đường dẫn tương đối nếu mở tab hoặc window mới cùng nằm trong trang web. Ví dụ:

let newwin = window.open('https://www.example.com/');
let newwin = window.open('subdir/sample.html');

Nếu chúng ta chỉ định url bằng một giá trị trống khi sử dụng window.open, một tab hoặc cửa sổ mới trống trơn sẽ được mở.

let newwin = open('');

Lại nữa, chúng ta cũng có thể lược bỏ đi dòng window và viết ngắn gọn tên phương thức như sau:

let newwin = window.open('https://www.example.com/');
let newwin = open('https://www.example.com/');

Chỉ định tên của tab hoặc window cần mở

Bằng cách chỉ định đối số name của phương thức open, chúng ta có thể chỉ định tên của tab hoặc window mới mở.

Ví dụ cụ thể:

let newwin = open('sample.html', 'mytab'); //Mở tab mới

let newwin = open('sample.html', 'mywindow' , "left=100,top=100,width=320,height=320"); //Mở cửa sổ mới

Lưu ý trong trường hợp tab hoặc window với tên chỉ định đã được mở từ trước đó, browser sẽ không mở thêm mà sẽ dịch chuyển đến tab hoặc window đã mở trước đó.

Tuy nhiên, nếu chỉ định tên window mới với giá trị _blank thì một tab hoặc window mới sẽ luôn luôn được mở, bất kể việc đã có tab hay window trùng tên đã được mở từ trước đó hay không.

let newwin = open('sample.html', '_blank'); //Luôn mở một tab hoặc window mới

Chỉ định kích thước của window cần mở

Bằng cách chỉ định đối số options của phương thức open, chúng ta có thể chỉ định các thuộc tính của window mới mở, ví dụ như là kích thước, hoặc là ẩn hiện thanh scrollbars chẳng hạn.

Lưu ý chỉ định này chỉ có tác dụng khi được sử dụng cùng với đối số name, để có thể mở ra một cửa sổ mới mà thôi.

Các thuộc tính có thể chỉ định như bảng dưới đây:

Thuộc tínhÝ nghĩa
leftKhoảng cách từ mép trái màn hình đến mép trái cửa sổ
topKhoảng cách từ mép trên màn hình đến mép trên cửa sổ
widthChiều rộng cửa sổ
innerWidthChiều rộng bên trong cửa sổ
heightChiều cao cửa sổ
innerHeightChiều cao bên trong cửa sổ
menubarCó menubar không (yes / no)
toolbarCó toolbar không (yes / no)
statusCó status không (yes / no)
locationCó address bar không (yes / no)
scrollbarsCó scrollbars không(yes / no)
resizableCó khả năng thay đổi kích thước không(yes / no)
noopenerCó cho phép thao tác cửa sổ cũ từ cửa sổ mới không(yes / no)
noreferrerCó cho phép chia sẻ thông tin tham chiếu không (yes / no)

Chúng ta có thể chỉ định một thuộc tính, hoặc nhiều thuộc tính cùng lúc cho window cần mở. Trong trường hợp cần chỉ định nhiều thuộc tính, hãy viết chúng cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ cụ thể, chúng ta chỉ định width và height cho window mới mở như sau:

let option = 'width=200,height=200';
let newwin = open('a.html', 'my', option);

Hoặc là chỉ định cả left và top như sau:

let windowFeatures = "left=100,top=100,width=320,height=320";

let newwin = open('sample.html', windowFeatures);

Mã mẫu

Sau đây, hãy cùng xem cách mở một tab hoặc một cửa sổ mới bằng window.open như sau:

<!DOCTYPE html>
<html lang="vi">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Sample</title>
</head>
<body>

<p>Sample</p>


<input type="button" value="new tab" id="mybtn1">
<input type="button" value="new window" id="mybtn2">

<script>
let button1 = document.getElementById('mybtn1');
button1.addEventListener('click', () => {
open('https://laptrinhcanban.com/');
});

let button2 = document.getElementById('mybtn2');
button2.addEventListener('click', () => {
let windowFeatures = "left=100,top=100,width=320,height=320";
window.open("https://laptrinhcanban.com/", "laptrinhcanban", windowFeatures);

});

</script>

</body>
</html>

Với mã lệnh này, khi click vào nút new tab thì một tab mới sẽ được mở.

window.open trong JavaScript

Còn khi click vào nút new window thì cửa sổ mới sẽ được mở ra như sau:

window.open trong JavaScript

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách mở tab hoặc cửa sổ mới trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/javascript-va-browser/open-trong-javascript/

Viết bởi Kiyoshi. Đã đăng ký bản quyền tác giả tại Creativecommons và DMCA

Bài viết liên quan

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.