Chuyển số thành chuỗi trong JavaScript (toString) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi trong JavaScript (toString)

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi trong JavaScript, hay còn gọi là ép kiểu string trong Javascript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức Number.toString() trong JavaScript để chuyển các số như số nguyên hay số thực thành chữ, cũng như các điểm cần chú ý khi sử dụng phương thức toString() sau bài học này.

Chuyển số thành chuỗi trong JavaScript | phương thức toString()

toString() là một phương thức của đối tượng Number trong JavaScript, có tác dụng lấy chuỗi đại diện của một số với cơ số được chỉ định (ví dụ như cơ số 2, cơ số 10 v.v..). Với cùng một số thì phương thức toString() sẽ cho ra các kết quả là các chuỗi khác nhau, tùy thuộc vào cơ số được dùng.

Chuyển số thành chuỗi trong JavaScript bằng phương thức toString()

Để chuyển số thành chuỗi, hay còn gọi là ép kiểu string trong Javascript, chúng ta dùng phương thức toString() với cú pháp sau đây:

number.toString ([cơ số]);

Trong đó number là số cần chuyển thành chuỗi trong JavaScript. Số này sẽ được chuyển sang các dạng chữ khác nhau tùy thuộc vào cơ số chỉ định.

Nếu bạn muốn sử dụng cơ số 2, hãy chỉ định cơ số là 2, nếu muốn sử dụng cơ số 10, hãy chỉ định cơ số là 10, nếu muốn sử dụng cơ số 16, hãy chỉ định cơ số là 16. Cơ số có thể chỉ định là từ 2 đến 36 mà thôi.

Ví dụ:

let num = 88;
let num_decimal = num.toString(10); //88
let num_bi = num.toString(2); //1011000
let num_hex = num.toString(8); // 130

Lại nữa, cơ số có thể được lược bỏ và nếu lược bỏ cơ số khi sử dụng phương thức toString() thì JavaScript sẽ sử dụng cơ số mặc định là 10 . Ví dụ:

let num = 88;
let num_decimal = num.toString(); //Tương đương num.toString(10)

Chuyển số nguyên thành chuỗi trong JavaScript

Chúng ta chỉ định số nguyên khi sử dụng phương thức toString() để chuyển số nguyên thành chuỗi trong JavaScript.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ chuyển số nguyên dương 88 thành chuỗi trong các cơ số khác nhau như sau:

let num = 88;

console.log(num.toString());
//> 88

console.log(num.toString(2));
//> 1011000

console.log(num.toString(16));
//> 58

Tương tự, chúng ta cũng chuyển số nguyên âm thành chuỗi trong JavaScript như sau:

let num = -78;

console.log(num.toString());
//> -78

console.log(num.toString(2));
//> -1001110

console.log(num.toString(16));
//> -4e

Chuyển số thực thành chuỗi trong JavaScript

Ngoài số nguyên ra thì chúng ta cũng có thể chuyển các số không phải là số nguyên như số thực thành chuỗi trong JavaScript.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ chuyển số thực 10.8 thành chuỗi trong các cơ số khác nhau như sau:

let num = 10.8;

console.log(num.toString());
//> 10.8

console.log(num.toString(2));
//> 1010.110011001100110011001100110011001100110011001101

console.log(num.toString(36));
//> a.sssssssssv

Một ví dụ khác với số thực âm :

let num = -10.8;

console.log(num.toString());
//> -10.8

console.log(num.toString(2));
//> -1010.110011001100110011001100110011001100110011001101

console.log(num.toString(36));
//> a.sssssssssv

Lưu ý khi sử dụng phương thức toString() để chuyển số thành chuỗi trong JavaScript

Phương thức toString() rất tiện dụng khi chúng ta muốn chuyển số thành chuỗi trong JavaScript. Tuy nhiên khi sử dụng phương thức này, chúng ta cần phải lưu ý 2 điểm sau đây:

Lưu ý khi sử dụng toString() trực tiếp với số.

Thông thường chúng ta sẽ gán số vào biến, sau đó sử dụng phương thức toString() với biến này, như Kiyoshi đã hướng dẫn ở trên.

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng trực tiếp phương thức này với số mà không thông qua biến, hãy nhớ là phải ghi số vào giữa cặp dấu ngoặc, hoặc là thêm dấu cách vào trước số, rồi mới dùng số này với toString().

Ví dụ, cách sử dụng trực tiếp toString() với số sau đây sẽ là sai, dẫn đến lỗi trả về:

num = 88.toString(2);

>>>num = 88.toString(2)
>>> ^^^
>>>SyntaxError: Invalid or unexpected token

Thay vào đó, chúng ta cần phải viết số vào giữa cặp dấu ngoặc như sau:

num = (88).toString(2);
console.log(num) //1011000

Hoặc là thêm dấu cách vào giữa số đó như sau:

num = 88 .toString(2);
console.log(num) //1011000

Phạm vi cơ số có thể sử dụng trong toString() là từ 2 đến 36

Khi sử dụng phương thức toString() để chuyển số thành chuỗi trong JavaScript, chúng ta chỉ có thể sử dụng các cơ số trong phạm vi từ 2 đến 36 mà thôi.

Nếu như chỉ định cơ số nằm ngoài khoảng này, lỗi RangeError sẽ bị trả về như sau:

(88).toString(40);
>>>RangeError: toString() radix argument must be between 2 and 36

(88).toString(1);
>>>RangeError: toString() radix argument must be between 2 and 36

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chuyển số thành chuỗi trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/chuyen-so-thanh-chuoi-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.