Kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript. Bạn sẽ học được 2 cách cơ bản để kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript như sau:

  • Sử dụng phép toán chia lấy dư trong JavaScript
  • Sử dụng toán tử thao tác bit AND trong JavaScript

Kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript bằng phép toán chia lấy dư

Chúng ta đều biết số chẵn là số chia hết cho 2, còn số lẻ chia 2 thì dư 1. Bằng cách kiểm tra phần dư của phép chia số với 2, chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra số đã cho là số chẵn hay lẻ. Toán tử sử dụng ở đây là toán tử chia lấy dư %.

Và chúng ta viết hàm kiểm tra n là số chẵn hay lẻ như sau:

function check_odd_even(n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

let flag = 1;
if( n % 2 == 0 ) flag= 0;
return flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình nhập n kiểm tra n là số chẵn hay lẻ trong JavaScript như sau:

function check_odd_even(n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

let flag = 1;
if( n % 2 == 0 ) flag= 0;
return flag;
}


let n= prompt("Nhap so nguyen= ");

let check = check_odd_even(n);

if( check == 0 ) console.log(n + " la so chan");
else console.log(n + " la so le");

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số chẵn lẻ sẽ như sau:

Nhap so nguyen= 88
88 la so chan

Nhap so nguyen= 5
5 la so le

Kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript bằng toán tử thao tác bit AND

Một phương pháp khác để kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript là sử dụng toán tử thao tác bit AND. Kết quả phép toán bit AND giữa số lẻ với số 1 luôn bằng 1, nên sử dụng kết quả này chúng ta có thể tạo hàm kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript như sau:

function check_odd_even_bit(n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

let flag = 0;
if( n & 1 == 1 ) flag= 1;
return flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình như sau:

function check_odd_even_bit(n){
//flag = 1 => số lẻ
//flag = 0 => số chẵn

let flag = 0;
if( n & 1 == 1 ) flag= 1;
return flag;
}


let n= prompt("Nhap so nguyen= ");
let check = check_odd_even_bit(n);

if( check == 0 ) console.log(n + " la so chan");
else console.log(n + " la so le");

Màn hình nhập liệu và kết quả kiểm tra số chẵn lẻ sẽ như sau:

Nhap so nguyen= 88
88 la so chan

Nhap so nguyen= 5
5 la so le

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra số chẵn lẻ trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/so-trong-javascript/kiem-tra-so-chan-le-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.