Tách chuỗi thành mảng trong PHP (explode) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tách chuỗi thành mảng trong PHP (explode)

Hướng dẫn cách tách chuỗi thành mảng trong PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức explode() trong PHP để tách chuỗi nguồn thành các chuỗi con dựa theo ký tự phân cách và lưu kết quả trong một mảng sau bài học này.

Tách chuỗi thành mảng trong PHP bằng hàm explode

explode trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng phân tách các chuỗi con từ chuỗi ban đầu theo ký tự chỉ định và trả về mảng kết quả chứa các chuỗi con đó.

Bằng cách sử dụng hàm explode, chúng ta có thể tách chuỗi thành mảng trong PHP với cú pháp sau đây:

$arr = explode( $separator, $str );

Trong đó:

  • str là chuỗi nguồn
  • $separator là ký tự phân tách dùng để tách chuỗi nguồn
  • $arr là mảng để chứa các chuỗi con đã được tách ra

Ví dụ cụ thể, chúng ta phân tách chuỗi theo dấu cách, rồi lưu các chuỗi được tách vào mảng như sau:

$pizza  = "piece1 piece2 piece3";
$pieces = explode(" ", $pizza);

print_r( $pieces);

Mảng kết quả trả về:

Array
(
[0] => piece1
[1] => piece2
[2] => piece3
)

Ứng dụng điều này, chúng ta có thể tách các thông tin ngày tháng năm trong một chuỗi và lưu vào mảng như sau:

$str  = "2022/09/16";
$date_arr = explode("/", $str);

echo $date_arr[0]; //2022
echo $date_arr[1]; //09
echo $date_arr[2]; //16

Tách chuỗi thành mảng trong PHP chỉ định số lượng

Khi dùng hàm explode() với cú pháp ở trên để tách chuỗi thành mảng, tất cả các chuỗi con được tách ra sẽ được lưu vào trong mảng kết quả.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể chỉ định thêm đối số trong hàm explode() để chỉ định số lượng chuỗi con cần tách ra, với cú pháp sau đây:

$arr = explode( $separator, $str, $limit );

Trong đó $limit chính là số lượng chuỗi con muốn tách, tính từ đầu chuỗi nguồn.

Ví dụ cụ thể:

$pizza  = "piece1 piece2 piece3";
$pieces = explode(" ", $pizza, 2);

print_r( $pieces);

Mảng kết quả trả về:

Array
(
[0] => piece1
[1] => piece2 piece3
)

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tách chuỗi thành mảng trong PHP bằng hàm explode() rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-thanh-mang-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.