Tách chuỗi trong PHP (explode, preg_split) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tách chuỗi trong PHP (explode, preg_split)

Hướng dẫn cách tách chuỗi trong PHP. Bạn sẽ học được 2 hàm cơ bản để tách chuỗi trong PHP sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để tách chuỗi trong PHP như sau:

 • Tách chuỗi trong PHP theo ký tự phân tách bằng hàm explode
 • Tách chuỗi trong PHP theo biểu thức chính quy bằng hàm preg_split

Tách chuỗi trong PHP theo ký tự phân tách bằng hàm explode

explode trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng tách các chuỗi con từ chuỗi ban đầu theo ký tự chỉ định và trả về mảng kết quả chứa các chuỗi con đó.

Cú pháp tách chuỗi trong PHP bằng hàm explode như sau:

explode( $separator, $str ,$limit);

Trong đó:

 • str là chuỗi nguồn
 • $separator là ký tự dùng để tách chuỗi nguồn
 • $limit là số lượng chuỗi con muốn tách

Ví dụ cụ thể, chúng ta tách chuỗi theo dấu cách, rồi lưu các chuỗi con được tách vào mảng như sau:

$pizza = "piece1 piece2 piece3";
$pieces = explode(" ", $pizza);

print_r( $pieces);

Mảng kết quả trả về:

Array
(
[0] => piece1
[1] => piece2
[2] => piece3
)

Hoặc chỉ định số lượng chuỗi con muốn tách với đối số $limit như sau:

$pizza = "piece1 piece2 piece3";
$pieces = explode(" ", $pizza, 2);

print_r( $pieces);

Mảng kết quả trả về:

Array
(
[0] => piece1
[1] => piece2 piece3
)

Tách chuỗi trong PHP theo biểu thức chính quy bằng hàm preg_split

preg_split trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng tách các chuỗi con từ chuỗi ban đầu theo một ký tự hoặc một chuỗi được xác định thông qua biểu thức chính quy và trả về mảng kết quả chứa các chuỗi con đó.

Cú pháp tách chuỗi trong PHP bằng hàm preg_split như sau:

preg_split( $pattern, $str ,$limit, $flags);

Trong đó:

 • str là chuỗi nguồn
 • $pattern là mẫu biểu thức chính quy dùng để xác định ký tự hoặc chuỗi dùng để phân tách
 • $limit là số lượng chuỗi con muốn tách
 • $flags là các chỉ định đặng biệt để xử lý kết quả được tách. Thông thường chúng ta bỏ qua đối số này.

Ví dụ cụ thể, chúng ta tách một chuỗi theo các ký tự như dấu cách, dấu phẩy, các ký tự tab, xuống dòng được biểu diễn bởi mẫu $pattern như sau:

$str = "php, laravel \n python \t java javascript" ;
$pattern = "/[\s,]+/" ;
$keywords = preg_split($pattern, $str);
print_r($keywords);

Mảng kết quả trả về:

Array
(
[0] => php
[1] => laravel
[2] => python
[3] => java
[4] => javascript
)

Hoặc sử dụng kèm flag PREG_SPLIT_NO_EMPTY để loại bỏ các chuỗi trống khỏi kết quả trong phép tách các ký tự trong chuỗi như sau:

$str = 'string';
$chars = preg_split('//', $str, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
print_r($chars);

Kết quả:

Array
(
[0] => s
[1] => t
[2] => r
[3] => i
[4] => n
[5] => g
)

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tách chuỗi trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/tach-chuoi-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.