Xóa ký tự trong chuỗi PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa ký tự trong chuỗi PHP

Hướng dẫn xóa ký tự trong chuỗi PHP. Bạn sẽ học được tất cả các cách xóa ký tự trong chuỗi PHP trong bài viết này.

Chúng ta có 4 phương pháp để xóa ký tự trong chuỗi PHP như sau:

  • Xoá ký tự cuối trong chuỗi PHP bằng hàm substr()
  • Xoá ký tự đầu trong chuỗi PHP bằng hàm substr()
  • Xóa 1 ký tự trong chuỗi PHP bằng hàm str_replace()
  • Xóa ký tự theo mẫu trong chuỗi PHP bằng hàm preg_replace()

Xoá ký tự cuối trong chuỗi PHP

substr trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng cắt một phạm vi từ chuỗi ban đầu và tạo ra chuỗi mới. Phép cắt này không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Bằng cách sử dụng hàm substr(), chúng ta có thể cắt một phạm vi từ đầu cho đến ký tự cuối cùng của chuỗi, qua đó tiến hành xoá đi ký tự cuối cùng của chuỗi đó.

Chúng ta sử dụng phương thức substr() trong PHP để xoá ký tự cuối trong chuỗi PHP với cú pháp sau đây:

substr($str, 0, -1);

Trong đó str là chuỗi cần xoá ký tự cuối cùng.

Ví dụ:

$mystring = "Hello";
echo substr($mystring, 0, -1);
//Hell

Xoá ký tự đầu trong chuỗi PHP

Tương tự, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm substr() đêể xoá ký tự đầu trong chuỗi PHP. Chúng ta đơn giản cắt phạm vi từ ký tự có index bằng 1 tới cuối chuỗi là xong.

Để xác định số lượng ký tự cần cắt, chúng ta cần dùng kết hợp cùng hàm mb_strlen() để đếm số ký tự trong chuỗi.

Và cú pháp sử dụng để xoá ký tự đầu trong chuỗi PHP là:

substr($str, 1, mb_strlen($str));

Ví dụ:

$mystring = "Hello";
echo substr($mystring, 1, mb_strlen($mystring));
//ello

Xóa 1 ký tự trong chuỗi PHP

Để xóa 1 hoặc một chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi PHP, chúng ta có thể sử dụng tới hàm str_replace().

str_replace() trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng thay thế toàn bộ 1 hoặc 1 chuỗi ký tự chỉ định có trong chuỗi ban đầu thành một chuỗi ký tự khác.

Bằng cách chỉ định chuỗi ký tự thay thế bằng một chuỗi trống, chúng ta hoàn toàn có thể xoá đi 1 hoặc 1 chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi PHP với cú pháp sau đây.

$str = str_replace($character, '', $str);

Trong đó ‘$character’ là 1 hoặc 1 chuỗi ký tự chỉ định cần xoá đi khỏi chuỗi $str.

Ví dụ cụ thể, chúng ta Xóa 1 ký tự trong chuỗi PHP như sau:

$str = 'abcabc';
$del_str=str_replace('a', '', $str);
echo $del_str;
// bcbc

Một cách tương tự, chúng ta cũng có thể xóa 1 chuỗi ký tự chỉ định trong chuỗi PHP như sau.

$str = 'abcabc';
$del_str=str_replace('ab', '', $str);
echo $del_str;
// cc

Ngoài ký tự chữ, chúng ta cũng có thể xóa đi các ký tự dấu bằng phương pháp này. Ví dụ, chúng ta xóa đi dấu phẩy , đầu tiên tìm thấy trong chuỗi ban đầu như sau:

$str = 'a,bca,bc';
$del_str=str_replace(',', '', $str);
echo $del_str;
// abcabc

Xóa ký tự theo mẫu trong chuỗi PHP

Để xoá các ký tự theo mẫu pattern chỉ định trong chuỗi PHP, chúng ta cần sử dụng hàm preg_replace() kết hợp với biểu thức chính quy trong PHP để tìm các ký tự thoả mãn mẫu đó, trước khi thay thế chúng bằng một chuỗi trống.

Cú pháp sử dụng hàm preg_replace() để xoá ký tự theo mẫu trong chuỗi PHP như sau:

$str = preg_replace($pattern, '', $str);

Trong đó ‘$pattern’ là mẫu biểu thị cấu trúc của các ký tự cần xoá đi khỏi chuỗi $str.

Ví dụ, chúng ta xóa toàn bộ các chữ số có trong chuỗi như sau:

$str = 'abc123';
$del_str= preg_replace("/[0-9]+/", '', $str);
echo $del_str;
//> abc

Yêu cầu tiên quyết để sử dụng phương pháp này đó là bạn cần phải nắm vững về cách sử dụng biểu thức chính quy (regular expressions) trong PHP.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách xóa ký tự trong chuỗi PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/xoa-ky-tu-trong-chuoi-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.