Đuôi file php | Laptrinhcanban.com

Đuôi file php

Tìm hiểu về đuôi file php. Qua bài trước chúng ta đã biết các chương trình PHP được viết ở định dạng có thể được nhúng trong trang HTML.
Chúng ta cũng biết phần mở rộng mặc định của trang HTML là .html.

Về bản chất,dù có hay không có chương trình PHP được nhúng thì một trang HTML vẫn là một trang HTML.
Tuy nhiên để máy chủ nhận biết đượcgiữa một trang HTML có và không có nhúng chương trình PHP, chúng ta cần phải đổi đuôi file của tập tin .html này sang một cái đuôi phù hợp hơn.

Việc thay đổi đuôi này tùy thuộc vào cài đặt của Máy chủ. Thông thường đuôi của tập tin HTML chứa chương trình PHP là sẽ đổi đuôi file thành .php, và mặc định các chương trình PHP được viết ở máy chủ cũng sẽ dùng .php làm đuôi file.

Để hiểu rõ hơn, hãy cùng xem kết quả khi đổi đuôi và không đổi đuôi của tệp tin HTML chứa chương trình php thành .php khác biệt như thế nào nhé.

Trang HTML chứa PHP với đuôi file tập tin là .php

test.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<html lang="vi">
<head>
<meta http-equiv = "Content-Type" content = "text / html; charset = UTF-8" />
<title>Vi du</title>
</head>
<body>
<div style="font-family: helvetica;">

<p>Xin chào</p>
<?php
print 'Bạn khoẻ không';
?>

</div>
</body>
</html>

Hãy lưu tệp trên với tên test.php và Cài đặt tệp ở trên trong thư mục gốc của máy chủ (xampp\htdocs đối với máy chủ localhost cài Xampp) và truy cập nó từ trình duyệt, thông tin sau sẽ được hiển thị.

Như ví dụ trên, máy chủ nhận ra trang HTML chứa chương trình PHP vì đuôi của tệp tin là .php , do đó kết quả trả về sẽ bao gồm kết quả xử lý chương trình PHP cùng với trang HTML.

Hãy kiểm tra mã nguồn của trang đang được hiển thị trên trình duyệt bằng cách nhấn CTRL + U , nó sẽ như sau:

Phần chương trình PHP được nhúng trong trang HTML gốc được xử lý bởi phía máy chủ , và khi nó được xuất ra phía máy khách, bạn sẽ không biết chương trình PHP đã được viết như thế nào mà chỉ có thể nhìn thấy kết qủa của nó.

Trang HTML chứa PHP với đuôi tập tin mặc định là .html

Với cùng nội dung mã nguồn ở trên, hãy thử lưu lại với đuôi của tệp tin là .html và cài đặt tệp ở trên trong thư mục gốc của máy chủ.
Sau đó truy cập nó từ trình duyệt, thông tin sau sẽ được hiển thị như sau :

Lần này, đuôi của tệp tin là .html, vì vậy máy chủ không nhận ra rằng trang có chứa chương trình PHP. Do đó, việc xử lý phần chương trình PHP không được thực hiện và kết quả trả về cũng không bao gồm kết quả xử lý chương trình PHP.
Kiểm tra mã nguồn của trang đang được hiển thị trên trình duyệt bằng cách nhấn CTRL + U , nó sẽ như sau:

Phần chương trình PHP được nhúng trong trang HTML gốc đã không được xử lý bởi phía máy chủ, và được trả về máy khách như nó vốn có.

Tổng kết

Đuôi của tập tin trong php là .php.
Đuôi của tệp tin HTML chứa chương trình PHP cũng sẽ đổi từ .html thành .php, và các chương trình PHP được viết ở máy chủ cũng sẽ dùng .php làm đuôi của tệp tin.

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.