Kiểm tra số có phải là NULL trong PHP (is_null) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số có phải là NULL trong PHP (is_null)

Hướng dẫn cách kiểm tra số có phải là NULL trong PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm is_null trong PHP để kiểm tra một số có phải là NULL hay không sau bài học này.

NULL là gì trong PHP

NULL ở đây là một giá trị đặc biệt trong PHP, biểu thị một biến không mang giá trị. NULL thuộc kiểu null, và trong kiểu null này cũng chỉ chứa duy nhất giá trị NULL mà thôi.

Trong PHP không phân biệt chữ hoa chữ thường với giá trị NULL, do vậy chúng ta có thể tự do sử dụng nó như các ví dụ sau:

$var = NULL;
$foo = Null;
$hoge = null;

Kiểm tra số có phải là NULL trong PHP | is_null

is_null là một hàm có tác dụng kiểm tra một đối tượng có phải NULL hay không.

Ứng dụng hàm is_null, chúng ta có thể kiểm tra một số có thuộc kiểu NULL hay không như sau:

is_null(num);

Trong đó num là số cần kiểm tra có phải là NULL hay không.

Hàm is_null() sẽ kiểm tra số đã cho có giá trị NULL hay không.

Ví dụ cụ thể sử dụng is_null() trong PHP:

var_export( is_null(10) );  // false   

var_export(is_null(10/ 3) ); // false

var_export( is_null(null) ); // true

var_export( is_null(true) ); // false

var_export( is_null(false) ); // false

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách kiểm tra số có phải là NULL trong PHP bằng is_null rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/is_null-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.