Lấy số nguyên và lấy số dư trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy số nguyên và lấy số dư trong PHP

Hướng dẫn cách lấy số nguyên và lấy số dư trong phép chia với PHP. Bằng cách sử dụng các toán tử và phương thức phù hợp trong phép chia số, chúng ta hoàn toàn có thể lấy số nguyên trong PHP cũng như lấy số dư trong PHP và bạn sẽ học được chúng hoàn hảo sau bài học này

Lấy số nguyên trong PHP | hàm floor

Để lấy số nguyên trong phép chia PHP, chúng ta sử dụng đến hàm hàm floor.

hàm này vốn có tác dụng làm tròn một số bằng cách lược bỏ đi phần thập phân của số chỉ định. Ứng dụng hàm floor vào phép chia trong PHP, chúng ta có thể lược bỏ đi phần thập phân trong kết quả phép chia, qua đó có thể lấy ra số nguyên trong phép chia.

Chúng ta sử dụng hàm floor trong phép chia với cú pháp sau đây:

floor( num1/ num2);

Trong đó num1num2 là số bị chia và số chia.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy số nguyên trong PHP như sau:

echo floor( 10 / 3 );
//3

echo floor( 11 / 4 );
//2

echo floor(15 / 6);
//2

Chúng ta cũng có thể sử dụng các biến trong phép chia lấy số nguyên trong PHP như sau:

$a = 10 ; $b = 3;

echo floor( $a / $b );
//3

Chúng ta cũng có thể lấy số nguyên trong phép chia với số thực trong PHP như sau:

echo floor( 10.45 / 4 );
//2

echo floor(10.45/ 2.4);
//4

Lấy số dư trong PHP

Để lấy số dư trong phép chia PHP, chúng ta sử dụng đến toán tử %. Đây là một trong 6 toán tử số học cơ bản, được sử dụng để lấy dư trong phép chia số với số trong PHP.

Ví dụ cụ thể, chúng ta số dư trong phép chia PHP như sau:

echo  10 % 3 ;
//1

echo 11 % 4 ;
//3

echo 15 % 6;
//3

Chúng ta cũng có thể sử dụng các biến trong phép chia lấy số dư trong PHP như sau:

$a = 10 ; $b = 3;

echo ($a % $b ) ;
//1

Chúng ta cũng có thể lấy số dư trong phép chia với số thực trong PHP như sau:

echo  10.45 % 4 ;
//2

echo 10.45 % 2.4;
//0

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy số nguyên và lấy số dư trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/lay-so-nguyen-so-du-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.