Thêm phần tử vào set trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm phần tử vào set trong python

Hướng dẫn cách thêm phần tử vào trong set python. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu về cách thêm phần tử vào một tập hợp (set) trong Python. Tập hợp là một kiểu dữ liệu phổ biến trong Python và được sử dụng để lưu trữ các phần tử duy nhất mà không có thứ tự cụ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thêm phần tử vào một tập hợp đã tồn tại, cũng như tạo một tập hợp mới với một phần tử cụ thể.

Thêm Phần Tử vào Tập Hợp Hiện Có

Sử Dụng phương thức add()

Để thêm một phần tử vào một tập hợp đã tồn tại, chúng ta có thể sử dụng phương thức add(). Phương thức này cho phép bạn thêm một phần tử duy nhất vào tập hợp. Nếu phần tử đã tồn tại trong tập hợp, thì tập hợp sẽ không thay đổi.

Chúng ta sử dụng phương thức add() với cú pháp sau đây:

set.add( phần tử)

Dưới đây là một ví dụ minh họa:

# Tạo một tập hợp rỗng
my_set = set()

# Thêm các phần tử vào tập hợp sử dụng phương thức add()
my_set.add(1)
my_set.add(2)
my_set.add(3)

# Hiển thị tập hợp
print(my_set) # Output: {1, 2, 3}

Sử Dụng phương thức update()

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương thức update() để thêm nhiều phần tử vào tập hợp từ một iterable (ví dụ: danh sách hoặc tuple). Phương thức này sẽ loại bỏ các phần tử trùng lặp và chỉ thêm các phần tử mới vào tập hợp.

Dưới đây là một ví dụ:

# Tạo một tập hợp rỗng
my_set = set()

# Thêm các phần tử từ một danh sách bằng phương thức update()
my_list = [1, 2, 3, 2, 4]
my_set.update(my_list)

# Hiển thị tập hợp
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4}

Thêm Phần Tử vào Tập Hợp Mới

Sử Dụng dấu ngoặc {}

Nếu bạn muốn tạo một tập hợp mới với các phần tử cụ thể, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc {} và liệt kê các phần tử bên trong. Python sẽ tự động loại bỏ các phần tử trùng lặp để chỉ giữ lại các phần tử duy nhất.

Dưới đây là một ví dụ:

# Tạo một tập hợp mới với dấu ngoặc {}
my_set = {1, 2, 3, 2, 4}

# Hiển thị tập hợp
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4}

Sử Dụng phép gán

Bạn cũng có thể tạo một tập hợp mới và sau đó thêm các phần tử vào nó bằng cách sử dụng phép gán. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thêm các phần tử từ một danh sách hoặc tuple đã tồn tại.

Dưới đây là một ví dụ:

# Tạo một tập hợp mới và thêm các phần tử từ một danh sách
my_list = [1, 2, 3, 2, 4]
my_set = set(my_list)

# Hiển thị tập hợp
print(my_set) # Output: {1, 2, 3, 4}

Kết Luận

Trong Python, việc thêm phần tử vào một tập hợp có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phương thức add() hoặc update() đối với tập hợp đã tồn tại, hoặc bằng cách sử dụng dấu ngoặc {} hoặc phép gán để tạo một tập hợp mới với các phần tử cụ thể. Tùy thuộc vào tình huống cụ thể, bạn có thể lựa chọn cách thích hợp để thêm phần tử vào tập hợp của mình. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu cách thực hiện điều này một cách dễ dàng trong Python.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/them-phan-tu-trong-set-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.