Thêm phần tử vào set trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm phần tử vào set trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách thêm phần tử vào trong set python. Bạn sẽ học được cách thêm phần tử set bằng phương thức add() trong python sau bài học này.

Thêm phần tử vào trong set python

Để thêm phần tử vào trong set python, chúng ta sử dụng phương thức add() với cú pháp sau đây:

set.add(phần tử)

Phần tử được chỉ định sẽ được thêm vào set ban đầu. Lưu ý là do set không có tồn tại thứ tự của phần tử, nên chúng ta không thể biết phần tử sẽ được thêm vào vị trí nào trong set cả.

Ví dụ:

colors = set()
colors.add("red")
colors.add("orange")
print(colors)

#>> {'orange', 'red'}

Lại nữa, do đặc tính của set là không tồn tại các phần tử trùng lặp trong nó, do đó nếu phần tử muốn thêm đã tồn tại trong set ban đầu, thì xử lý này sẽ bị bỏ qua.

color = {'orange', 'red'}
print(color)
#>> {'orange', 'red'}

color.add('red')
print(color)
#>> {'orange', 'red'}

Mã mẫu

Cuối cùng, hãy thực hành với mã mẫu sau đây để kết thúc bài học hôm nay:

colorset = {"Blue", "Red", "Green"}

# thêm "White"
colorset.add("White")
print(colorset)
#>> {'Green', 'White', 'Blue', 'Red'}

# thêm "Black"
colorset.add("Black")
print(colorset)
#>> {'Black', 'Green', 'Blue', 'Red', 'White'}

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/them-phan-tu-trong-set-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.