Chuyển số thành chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi trong python

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm str() để chuyển số thành chuỗi trong python sau bài học này.

Chuyển số thành chuỗi trong python | hàm str()

Chúng ta sử dụng hàm str() để chuyển số thành chuỗi trong python với cú pháp sau đây:

str(number)

Trong đó number là số cần chuyển thành chuỗi trong python. Kết quả trả về sẽ là một chữ số dưới dạng chuỗi của số chỉ định.

Cách sử dụng hàm str() để chuyển số thành chuỗi trong python đơn giản như ví dụ sau đây:

num = 18
print(type(num)) # kiểm tra kiểu dữ liệu của num
#>> <class 'int'>


#chuyển số 18 thành chuỗi "18"
str_num = str(num)

# kiểm tra kiểu dữ liệu của str_num
print(type(str_num))
#>> <class 'str'>

print("Em chưa "+ str_num +" tuổi")
#>> Em chưa 18 tuổi

Chuyển số thành chuỗi để nối chuỗi trong python

Chúng ta sử dụng xử lý chuyển số thành chuỗi để tránh các lỗi xảy ra khi nối chuỗi trong python.

Trong bài học về cách nối chuỗi và lặp lại trong python, chúng ta đã biết rằng không thể sử dụng toán tử + để nối giữa chuỗi và số được. Giống như ví dụ dưới đây, lỗi TypeError sẽ xảy ra:

print("Em chưa"+ 18 +"tuổi")
Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print("Em chưa"+ 18 +"tuổi")
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Lý do là bởi chuỗi và số là hai kiểu dữ liệu này khác nhau, bạn cần phải ép kiểu chúng về cùng một loại rồi mới có thể dùng toán tử + để nối chúng.

Khi đó, chúng ta có thể dùng hàm str() trong python để chuyển số thành chuỗi trong python, và sau đó mới tiến hành dùng toán tử + để nối các chuỗi lại với nhau như bình thường.

Mã mẫu

Chúng ta chuyển số thành chuỗi trong python bằng hàm str() và in kết quả ra màn hình với mã mẫu sau đây:

num1 = 8
num2 = 6
print(str(num1) + "+" + str(num2) + "=" + str(num1 + num2))

#>> 8+6=14

Ở ví dụ này, python thực hiện tính tổng của num1num2, sau đó biến kết quả này từ số thành chuỗi để có thể nối với các chuỗi khác và tạo chuỗi được in ra màn hình.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chuyển số thành chuỗi trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-so-thanh-chuoi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.