Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python. Bạn sẽ học được cách đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi với phương thức count trong python sau bài học này.

Đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python bằng phương thức count

Cú pháp phương thức count trong python

Chúng ta sử dụng phương thức count để đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python với cú pháp sau đây:

str.count(sub)
Hoặc
str.count(sub, start, end)

Trong đó sub là chuỗi ký tự cần đếm số lần xuất hiện trong chuỗi str.

Bạn có thể sử dụng cú pháp rút gọn để đếm số lần xuất hiện của ký tự sub trong toàn bộ chuỗi str, hoặc chỉ định thêm start và end để quyết định phạm vi tiến hành đếm.

Kết quả trả về sẽ là số lần xuất hiện không trùng lặp của ký tự sub chuỗi str. Và nếu như sub không tồn tại trong str, phương thức count trong python sẽ trả về kết quả bằng 0.

Ví dụ sử dụng phương thức count trong python

Giả sử chúng ta muốn đếm số lần xuất hiện của ký tự big trong chuỗi ký tự i am a big big girl in a big big world.
Chúng ta viết như sau:

str="i am a big big girl in a big big world"
sub="big"
result= str.count(sub)
print(result)

Kết quả trả về sẽ là số lần xuất hiện của big trong chuỗi ban đầu:

4

Chỉ định đối số trong phương thức count khi đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python

Lược bỏ đối số startend khi sử dụng phương thức count trong python

Khi lược bỏ đối số startend khi sử dụng phương thức count trong python, python sẽ tiến hành đếm số lần xuất hiện của ký tự chỉ định trên toàn bộ chuỗi ban đầu.

str.count(sub)

Ví dụ:

print("dictionary".count("io"))
#>> 1

print("Good School".count("oo"))
#>> 2

print("Goooood".count("oo"))
#>> 2

print("Orange".count("aa"))
#>> 0

ở ví dụ 1, ký tự io xuất hiện 1 lần trong chuỗi dictionary, do đó phương thức count sẽ trả về kết quả bằng 1.

ở ví dụ 2, ký tự oo xuất hiện 2 lần trong chuỗi Good School, do đó phương thức count sẽ trả về kết quả bằng 2.

ở ví dụ 3, ký tự oo xuất hiện 4 lần trong chuỗi Goooood, tuy nhiên số lần xuất hiện không trùng lặp chỉ có 2 lần, do đó phương thức count sẽ trả về kết quả bằng 2.

G o o o o o d
  --- ---
   1   2

ở ví dụ 4, ký tự aa không tồn tại trong chuỗi Orange, do đó phương thức count sẽ trả về kết quả bằng 0.

Chỉ định đối số startend khi sử dụng phương thức count trong python

Khi bạn chỉ định giá trị của start và end trong đối số của phương thức count, python sẽ đếm số lần xuất hiện của ký tự sub tại phạm vi tính từ vị trí ký tự có index bằng start tới vị trí ký tự có index bằng end trong chuỗi str.

str.count(sub, start, end)

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Good School".count("oo"))
#>> 2

print("Good School".count("oo", 3, 10))
#>> 1

print("Good School".count("oo", 3))
#>> 1

ở ví dụ 2, ký tự oo xuất hiện 1 lần trong chuỗi Good School trong phạm vi index từ 3 đến 10, do đó phương thức count sẽ trả về kết quả bằng 1.

d   S c h o o l
3 4 5 6 7 8 9 10

ở ví dụ 3, do giá trị của end đã được rút gọn nên python sẽ tiến hành tìm kiếm cho tới ký tự cuối cùng trong chuỗi ( ký tự l có index bằng 10) và trả về kết quả giống ví dụ 2.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đếm số lần xuất hiện của ký tự trong chuỗi python bằng phương thức count rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/dem-so-lan-xuat-hien-cua-ky-tu-trong-chuoi-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.