Đếm số phần tử trong tuple python | Laptrinhcanban.com

Đếm số phần tử trong tuple python

Hướng dẫn cách đếm số phần tử trong tuple python. Bạn sẽ học được cách đếm số phần tử trong tuple bằng hàm len() trong python sau bài học này.

Đếm số phần tử trong tuple python

Để đếm số phần tử trong tuple python, chúng ta sử dụng hàm len() với cú pháp sau đây:

len(tuple)

Kết quả trả về sẽ là số phần tử có trong tuple.
Ví dụ:

len(("Red", "Blue", "Green"))
#>> 3

len((10, 20, 30, 40, 50))
#>> 5

Mã mẫu

Cuối cùng, hãy thực hành với mã mẫu sau đây để kết thúc bài học hôm nay:

animal = ("Cat", "Dog", "Cow", "Monkey")
print("Số phần tử trong animal:", len(animal))

#>> Số phần tử trong animal: 4

HOME>> >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.