Thêm chèn phần tử vào multiset trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm chèn phần tử vào multiset trong C++

Hướng dẫn cách thêm chèn phần tử vào multiset trong C++. Bạn sẽ học được cách dùng hàm insert để chèn thêm phần tử vào multiset trong C++ sau bài học này.

Để chèn phần tử vào multiset trong C++, chúng ta sử dụng tới hàm thành viên insert(). Do khi chèn phần tử vào multiset thì vị trí chèn sẽ được tự động quyết định tùy thuộc vào bộ sắp xếp trong multiset, nên lưu ý khác với các containers khác như list hay vector thì trong multiset không tồn tại</> các hàm push_back() hay push_front() để thêm phần tử vào đầu hay cuối multiset.

Chèn 1 phần tử vào multiset trong C++ bằng hàm insert

Hàm insert là một hàm thành viên trong class std:list, có tác dụng chèn một hoặc nhiều phần tử vào multiset cũng như tăng độ dài tương ứng của nó.

Để chèn 1 phần tử vào trong multiset C++, chúng ta sử dụng hàm insert với cú pháp sau đây:

st.insert(value);

Trong đó st là multiset ban đầu, và value là phần tử cần chèn.

Do multiset cho phép tồn tại các phần tử trùng lặp trong nó, nên chúng ta có thể chèn một phần tử không phân biệt việc nó đã tồn tại hay chưa trong multiset ban đầu.

Lại nữa, phần tử trong multiset được sắp xếp theo thứ tự cụ thể trước khi được lưu, nên các phần tử cần chèn thêm vào multiset sẽ được tự động quyết định vị trí dựa trên bộ sắp xếp, và chúng ta sẽ không quyết định được vị trí cần chèn của phần tử.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất multiset
void dump(multiset<int>& st)
{
for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}


int main ()
{
multiset<int> st{1, 3, 6, 7, 5};
dump(st);

//chèn phần tử đã tồn tại trong multiset
st.insert(3);
dump(st);

//chèn phần tử chưa tồn tại trong multiset
st.insert(4);
dump(st);

return 0;
}

Kết quả:

1 3 5 6 7
1 3 3 5 6 7
1 3 3 4 5 6 7

Chèn nhiều phần tử vào multiset trong C++ bằng hàm insert

Để chèn nhiều phần tử vào trong multiset C++, chúng ta sử dụng hàm insert với cú pháp sau đây:

st.insert(il);

Trong đó st là multiset ban đầu, và il là một initializer_list chứa các phần tử cần chèn vào multiset.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;

//Tạo hàm xuất multiset
void dump(multiset<int>& st)
{
for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}


int main ()
{
multiset<int> st{1, 3, 6, 7, 5};
dump(st);

/*Khai báo initializer_list chứa phần tử cần chèn */
int myints[]= {2, 3, 10};

/*Chèn initializer_list vào multiset*/
st.insert (myints,myints+3);

dump(st);

return 0;
}

Và kết quả:

1 3 5 6 7
1 2 3 3 5 6 7 10

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách thêm chèn chèn phần tử vào multiset trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multiset-trong-cpp/them-chen-multiset-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.