Xóa phần tử trong multiset C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa phần tử trong multiset C++

Hướng dẫn cách xóa multiset trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm multiset erase C++ để xóa phần tử trong multiset sau bài học này.

Để xóa phần tử trong multiset trong C++, chúng ta sử dụng tới hàm thành viên erase(). Do khi xóa phần tử trong multiset thì các phần tử còn lại sẽ được tự động sắp xếp, nên lưu ý khác với các containers khác như multiset hay vector thì trong multiset không tồn tại các hàm pop_front() hay pop_back() để xóa phần tử ở đầu hay cuối multiset.

Xóa 1 phần tử trong multiset bằng hàm erase c++

erase trong c++ là một hàm thành viên trong class std::set, có tác dụng xóa một hoặc nhiều phần tử trong multiset C++ cũng như làm giảm độ dài tương ứng của nó.

Để xóa 1 phần tử trong multiset c++ chúng ta sử dụng hàm erase với một trong 2 cú pháp sau đây:

st.erase(itr);
OR
st.erase(value);

Trong đó st là multiset ban đầu, itrvalue là trình lặp hoặc là giá trị của phần tử cần xóa.

Nếu sử dụng erase(itr) thì hàm sẽ xóa đi phần tử tại vị trí mà trình lặp xác định bởi itr chỉ đến.

Và nếu sử dụng erase(value) thì hàm sẽ xoá đi tất cả các phần tử có giá trị bằng với value trong list và tiến hành xóa nó đi.

Ở đây trình lặp (iterator) là một vòng lặp có tác dụng giống như con trỏ, giúp truy cập đến các phần tử ở vị trí cụ thể trong multiset.

Khác với các container khác thì để chuyển trình lặp chỉ đến vị trí index thứ n trong multiset, chúng ta không thể đơn giản cộng vào n vào trình lặp, mà cần phải di chuyển lần lượt qua từng vị trí, bằng toán tử ++ với đủ số vòng lặp.

Ví dụ, trong trường hợp cần chỉ đến vị trí index thứ 5 trong multiset, chúng ta sẽ viết trình lặp p như sau:

int n = 5;
auto itr = st.begin(); //Tạo trình lặp trỏ đến vị trí đầu multiset
for (int i=1; i <= n; i++ )
++itr;

Hàm multiset erase sẽ trả về số lượng phần tử đã được xóa đi từ multiset ban đầu.

Lưu ý phần tử trong multiset được sắp xếp theo thứ tự cụ thể trước khi được lưu, nên các phần tử còn lại sau khi xóa phần tử trong multiset sẽ được tự động quyết định vị trí dựa trên bộ sắp xếp. Do đó chúng ta sẽ không quyết định được vị trí của các phần tử sau khi xóa đi phần tử từ multiset.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất multiset
void dump(multiset<int>& st)
{
for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
multiset<int> st{1, 2, 3, 6, 7, 5, 3, 9};
dump(st); // 1 2 3 3 5 6 7 9

/*Tạo trình lặp trỏ đến vị trí đầu tiên của multiset*/
auto itr = st.begin();
++itr; //Di chuyển trình lặp đến vị trí thứ nhất trong multiset với giá trị bằng 2

//xóa phần tử tại vị trí itr chỉ đến (vị trí thứ nhất)
st.erase(itr);
dump(st); //1 3 3 5 6 7 9

//xóa tất cả các phần tử có giá trị bằng 3 trong multiset
st.erase(3);
dump(st); // 1 5 6 7 9

return 0;
}

Chúng ta cũng có thể kiểm tra số phần tử đã được xóa đi từ kết quả trả về của hàm như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main ()
{
multiset<int> st{1, 2, 3, 6, 7, 5, 3, 9};
auto r = st.erase(4); //Xóa phần tử không tồn tại trong multiset
std::cout << r << "\n";
// 0

r = st.erase(3); //Xóa phần tử tồn tại trong multiset
std::cout << r << "\n";
// 2

return 0;
}

Xóa các phần tử trong một phạm vi chỉ định bằng multiset erase c++

Chúng ta sử dụng multiset erase c++ để xóa các phần tử trong một phạm vi chỉ định của một multiset với cú pháp sau đây:

st.erase( iterator_first, iterator_last);

Trong đó st là multiset ban đầu, iterator_firstiterator_last là các trình lặp trỏ đến phạm vi bắt đầu và kết thúc xóa.

Lưu ý là phạm vi xóa là [first,last) sẽ được tính từ iterator_first đến trước iterator_last, nghĩa là phần tử ở vị trí iterator_first sẽ được xóa nhưng phần tử ở vị trí iterator_last sẽ không bị xóa đi.

Và các giá trị trình lặp (iterator) này được tính sau khi các phần tử đã được sắp xếp và lưu trong multiset, chứ không phải là theo thứ tự các phần tử khi chúng ta khai báo multiset.

Ứng dụng điều này, chúng ta có thể chỉ định trình lặp và xóa đi các phần tử trong phạm vi chỉ định từ multiset như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất multiset
void dump(multiset<int>& st)
{
for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
multiset<int> st{1, 2, 3, 6, 7, 5, 3, 9};
dump(st); // 1 2 3 3 5 6 7 9
int n;
/*Khai báo phạm vi cần xóa*/
int start = 2, end =5;

/*Tạo các trình lặp trỏ tới start và end với giá trị ban đầu*/
auto itr_start = st.begin();
auto itr_end = st.begin();

/*Thay đổi trình lặp tương ứng tới các vị trí start và end*/
for (int i=1; i <= start; i++ )
++itr_start;
for (int i=1; i <= end; i++ )
++itr_end;

//Sau đó dùng hàm erase để xóa phạm vi là xong
st.erase(itr_start, itr_end);
dump(st); // 1 2 6 7 9

return 0;
}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách xóa phần tử trong multiset C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/multiset-trong-cpp/xoa-phan-tu-trong-multiset-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.