Tính tổng 2 số trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tính tổng 2 số trong C++

Ngôn ngữ lập trình C++ là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất và mạnh mẽ nhất được sử dụng trong lập trình hệ thống và ứng dụng đa dạng. Một trong những nhiệm vụ cơ bản và quan trọng nhất của mọi lập trình viên là tính tổng hai số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tính tổng hai số trong C++ thông qua cách tiếp cận từ cơ bản đến những phương pháp tiện ích.

Tính Tổng Bằng Phép Cộng Trực Tiếp

Cách tiếp cận đơn giản nhất để tính tổng hai số trong C++ là sử dụng toán tử cộng. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

#include <iostream>

int main() {
// Khai báo và nhập hai số
int a, b;
std::cout << "Nhập số thứ nhất: ";
std::cin >> a;
std::cout << "Nhập số thứ hai: ";
std::cin >> b;

// Tính tổng và hiển thị kết quả
int sum = a + b;
std::cout << "Tổng của " << a << " và " << b << " là: " << sum << std::endl;

return 0;
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng biến ab để lưu trữ hai số cần tính tổng. Sử dụng toán tử +, chúng ta tính tổng và hiển thị kết quả.

Tính Tổng Bằng Hàm

Một cách khác để tính tổng là sử dụng hàm. Dưới đây là một ví dụ sử dụng hàm để tính tổng hai số:

#include <iostream>

// Hàm tính tổng
int addTwoNumbers(int a, int b) {
return a + b;
}

int main() {
// Khai báo và nhập hai số
int x, y;
std::cout << "Nhập số thứ nhất: ";
std::cin >> x;
std::cout << "Nhập số thứ hai: ";
std::cin >> y;

// Gọi hàm tính tổng và hiển thị kết quả
int result = addTwoNumbers(x, y);
std::cout << "Tổng của " << x << " và " << y << " là: " << result << std::endl;

return 0;
}

Trong đoạn mã này, chúng ta định nghĩa một hàm addTwoNumbers để tính tổng của hai số. Hàm này được gọi trong hàm main để tính và hiển thị kết quả.

Tính Tổng Sử Dụng Template và Overloading

C++ hỗ trợ template và overloading, cho phép chúng ta viết code linh hoạt và tái sử dụng. Dưới đây là một ví dụ sử dụng template và overloading để tính tổng của các kiểu dữ liệu khác nhau:

#include <iostream>

// Template hàm tính tổng
template <typename T>
T add(T a, T b) {
return a + b;
}

int main() {
// Sử dụng template để tính tổng các kiểu dữ liệu
int intSum = add(5, 10);
double doubleSum = add(3.5, 7.2);

// Hiển thị kết quả
std::cout << "Tổng của hai số nguyên là: " << intSum << std::endl;
std::cout << "Tổng của hai số thực là: " << doubleSum << std::endl;

return 0;
}

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng template để tạo hàm add có thể nhận vào các kiểu dữ liệu khác nhau. Hàm này được gọi với cả số nguyên và số thực.

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về tính tổng 2 số trong C++ rồi. Tính tổng hai số là một phần quan trọng của nhiều chương trình và dự án trong lập trình. C++ cung cấp nhiều cách tiếp cận để thực hiện công việc này, từ cách đơn giản sử dụng toán tử cộng đến cách phức tạp hơn sử dụng template và overloading. Quá trình học và thực hành các cách tiếp cận này không chỉ giúp lập trình viên hiểu sâu về ngôn ngữ mà còn giúp nâng cao kỹ năng lập trình và thiết kế code.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/so-trong-cpp/tinh-tong-2-so-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.