Tổng dãy số trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tổng dãy số trong C++

Ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép lập trình viên thực hiện nhiều loại tác vụ khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh quan trọng của lập trình: tổng dãy số. Tính tổng của một dãy số là một phần quan trọng của nhiều thuật toán và ứng dụng thực tế.

Dãy Số và Tổng Dãy Số

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ về dãy số. Dãy số là một chuỗi các số liên tiếp. Dãy số có thể là một dãy số nguyên, dãy số thực, hoặc thậm chí là dãy số ký tự. Ví dụ, dãy số nguyên (1, 2, 3, 4, 5) là một dãy số.

Tổng dãy số là tổng của tất cả các phần tử trong dãy. Việc tính tổng này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một vòng lặp để duyệt qua từng phần tử của dãy và cộng dồn chúng lại. Trong C++, chúng ta có nhiều cách để tính tổng dãy số, từ cách truyền thống sử dụng vòng lặp đến việc sử dụng các hàm thư viện tiện ích.

Tính Tổng Dãy Số Bằng Vòng Lặp

#include <iostream>

int main() {
int n; // Số lượng phần tử trong dãy
std::cout << "Nhập số lượng phần tử trong dãy: ";
std::cin >> n;

int sum = 0; // Biến để lưu tổng

// Nhập dãy số và tính tổng
for (int i = 0; i < n; ++i) {
int element;
std::cout << "Nhập phần tử thứ " << i + 1 << ": ";
std::cin >> element;

sum += element;
}

// In ra tổng dãy số
std::cout << "Tổng dãy số là: " << sum << std::endl;

return 0;
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng một vòng lặp để nhập từng phần tử của dãy số và cộng dồn chúng vào biến sum. Sau đó, chúng ta in ra tổng của dãy số.

Sử Dụng Hàm Thư Viện C++

C++ cung cấp các hàm thư viện tiện ích để thực hiện các nhiệm vụ phổ biến. Trong trường hợp tính tổng dãy số, chúng ta có thể sử dụng hàm accumulate từ thư viện <numeric>.

#include <iostream>
#include <numeric> // Thư viện chứa hàm accumulate

int main() {
int n; // Số lượng phần tử trong dãy
std::cout << "Nhập số lượng phần tử trong dãy: ";
std::cin >> n;

int arr[n]; // Mảng chứa dãy số

// Nhập dãy số
for (int i = 0; i < n; ++i) {
std::cout << "Nhập phần tử thứ " << i + 1 << ": ";
std::cin >> arr[i];
}

// Tính tổng dãy số bằng hàm accumulate
int sum = std::accumulate(arr, arr + n, 0);

// In ra tổng dãy số
std::cout << "Tổng dãy số là: " << sum << std::endl;

return 0;
}

Trong đoạn mã này, chúng ta sử dụng một mảng để lưu trữ dãy số và sau đó sử dụng hàm accumulate để tính tổng của chúng. Hàm này rất tiện ích và giúp giảm bớt công đoạn lặp bằng cách thay nó bằng một hàm đã được xây dựng sẵn.

Kết Luận

Tổng dãy số là một khái niệm cơ bản và quan trọng trong lập trình. Trong C++, chúng ta có nhiều cách để tính tổng dãy số, từ cách truyền thống sử dụng vòng lặp đến việc sử dụng các hàm thư viện tiện ích như accumulate. Việc lựa chọn cách tiếp cận phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể và yêu cầu của dự án. Sử dụng những kỹ thuật này sẽ giúp lập trình viên viết mã nguồn một cách hiệu quả và dễ đọc.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/so-trong-cpp/tong-day-so-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.