Kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu hoặc kết thúc bằng ký tự chỉ định hay không (startsWith, endsWith) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu hoặc kết thúc bằng ký tự chỉ định hay không (startsWith, endsWith)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách kiểm tra chuỗi trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu hoặc kết thúc bằng ký tự chỉ định hay không bằng các phương thức startsWith() và endsWith() sau bài học này.

Kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu bằng ký tự chỉ định hay không | phương thức startsWith()

startsWith() trong JavaScript là một phương thức của đối tượng String, có tác dụng kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu bằng ký tự chỉ định hay không. Nếu ký tự chỉ định bắt đầu chuỗi ban đầu thì thì giá trị true (đúng) sẽ được trả về và ngược lại, nếu ký tự chỉ định không phải là ký tự bắt đầu thì false (sai) sẽ được trả về.

Phương thức startsWith() trong JavaScript

Chúng ta sử dụng phương thức startsWith() trong JavaScript với cú pháp sau đây:

str.startsWith(sub [, index_start] )

Trong đó:

  • sub là ký tự chỉ định mà chúng ta cần cần xác định có phải bắt đầu chuỗi str hay không, và có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • index_start là vị trí index bắt đầu tìm kiếm chuỗi sub trong chuỗi str. Và đối số này có thể được lược bỏ.

Thông thường chúng ta lược bỏ đi đối số index_start để tiến hành kiểm tra ký tự chỉ định trên toàn chuỗi ban đầu. Chỉ trong các trường hợp chúng ta muốn kiểm tra trong một phạm vi từ vị trí cụ thể nào đó cho tới cuối chuỗi ban đầu thì mới dùng thêm index_start mà thôi.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức startsWith() để kiểm tra chuỗi trong javascript như sau:

Ví dụ 1: kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu bằng một ký tự chỉ định hay không

console.log("dictionary".startsWith("d"));
//> true

console.log("dictionary".startsWith("x"));
//> false

Ví dụ 2: kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu bằng một chuỗi ký tự chỉ định hay không

console.log("dictionary".startsWith("di"));
//> true

console.log("dictionary".startsWith("xyz"));
//> false

Ví dụ 3: kiểm tra một vị trí cụ thể nào đó trong chuỗi ban đầu có được bắt đầu bởi ký tự chỉ định hay không

console.log("dictionary".startsWith("ti", 3)); //Tương đương "ctionary".startsWith("ti")
//> true

console.log("dictionary".startsWith("ti", 5)); //Tương đương "onary".startsWith("ti")
//> false

Lưu ý là có sự phân biệt chữ hoa chữ thường trong ký tự tìm kiếm khi chúng ta kiểm tra ký tự có tồn tại bằng phương thức startsWith(). Và cả thứ tự chữ cái của chúng cũng cần phải đảm bảo giống với thứ tự trong chuỗi ban đầu.

console.log("dictionary".startsWith("di"));
//> true

//Có khác biệt chữ hoa chữ thường
console.log("dictionary".startsWith("DI"));
//> false

//Có khác biệt về thứ tự chữ cái trong chuỗi
console.log("dictionary".startsWith("id"));
//> false

Kiểm tra chuỗi trong JavaScript có kết thúc bằng ký tự chỉ định hay không | phương thức endsWith()

endsWith() trong JavaScript là một phương thức của đối tượng String, có tác dụng kiểm tra chuỗi trong JavaScript có kết thúc bằng ký tự chỉ định hay không. Nếu ký tự chỉ định kết thúc chuỗi ban đầu thì thì giá trị true (đúng) sẽ được trả về và ngược lại, nếu ký tự chỉ định không phải là ký tự kết thúc thì false (sai) sẽ được trả về.

Phương thức endsWith() trong JavaScript

Chúng ta sử dụng phương thức endsWith() trong JavaScript với cú pháp sau đây:

str.endsWith(sub [, length] )

Trong đó:

  • sub là ký tự chỉ định mà chúng ta cần cần xác định có phải kết thúc chuỗi str hay không, và có phân biệt chữ hoa chữ thường.
  • length là độ dài của phạm vi kiểm tra trong chuỗi str, tính từ đầu chuỗi. Và đối số này có thể được lược bỏ.

Thông thường chúng ta lược bỏ đi đối số length để tiến hành kiểm tra ký tự chỉ định trên toàn chuỗi ban đầu. Chỉ trong các trường hợp chúng ta muốn kiểm tra trong một phạm vi có độ dài bằng length tính từ đầu chuỗi ban đầu thì mới dùng length mà thôi.

Lưu ý ở đây lenght là độ dài chứ không phải là giá trị của index. Ví dụ chuỗi Hello khi chỉ định length = 2 sẽ trở thành chuỗi He chẳng hạn.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức endsWith() để kiểm tra chuỗi trong javascript như sau:

Ví dụ 1: kiểm tra chuỗi trong JavaScript có kết thúc bằng một ký tự chỉ định hay không

console.log("dictionary".endsWith("y"));
//> true

console.log("dictionary".endsWith("x"));
//> false

Ví dụ 2: kiểm tra chuỗi trong JavaScript có kết thúc bằng một chuỗi ký tự chỉ định hay không

console.log("dictionary".endsWith("ry"));
//> true

console.log("dictionary".endsWith("xyz"));
//> false

Ví dụ 3: kiểm tra một phạm vi trong chuỗi ban đầu có được kết thúc bởi ký tự chỉ định hay không

console.log("dictionary".endsWith("ti", 5)); //Tương đương "dicti".endsWith("ti")
//> true

console.log("dictionary".endsWith("ti", 6)); //Tương đương "dictio".endsWith("ti")
//> false

Lưu ý là có sự phân biệt chữ hoa chữ thường trong ký tự tìm kiếm khi chúng ta kiểm tra ký tự có tồn tại bằng phương thức endsWith(). Và cả thứ tự chữ cái của chúng cũng cần phải đảm bảo giống với thứ tự trong chuỗi ban đầu.

console.log("dictionary".endsWith("ry"));
//> true

//Có khác biệt chữ hoa chữ thường
console.log("dictionary".endsWith("Ry"));
//> false

//Có khác biệt về thứ tự chữ cái trong chuỗi
console.log("dictionary".endsWith("yr"));
//> false

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn các cách kiểm tra chuỗi trong JavaScript có bắt đầu hoặc kết thúc bằng ký tự chỉ định hay không rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/kiem-tra-chuoi-trong-javascript-startswith-endwith/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.