Thêm ký tự vào chuỗi trong JavaScript (padStart,padEnd) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thêm ký tự vào chuỗi trong JavaScript (padStart,padEnd)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách thêm ký tự vào chuỗi trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách thêm ký tự vào đầu hoặc cuối chuỗi trong JavaScript cho tới khi đạt đủ độ dài chỉ định bằng các phương thức như padStart() và padEnd() sau bài học này.

Thêm ký tự vào đầu chuỗi trong JavaScript cho tới khi đạt đủ độ dài chỉ định | padStart()

padStart() trong JavaScript là một phương thức của đối tượng String, có tác dụng thêm ký tự vào đầu chuỗi trong JavaScript cho tới khi đạt đủ độ dài chỉ định và tạo ra chuỗi mới. Phép thêm ký tự này không làm thay đổi chuỗi ban đầu.

Phương thức padStart() trong JavaScript

Chúng ta sử dụng phương thức padStart() trong JavaScript với cú pháp sau đây:

str.padStart( length [, sub])

Trong đó:

  • str là chuỗi cần được đệm thêm ký tự
  • length là độ dài chuỗi cần đạt sau khi thêm ký tự
  • sub là ký tự dùng để thêm vào đầu chuỗi str cho tới khi đạt độ dài length. Mặc định thì sub là khoảng trắng và ký tự này có thể lược bỏ.

Phương thức padStart() sẽ lặp lại ký tự sub (nếu sub được lược bỏ thì là khoảng trắng) ở đầu chuỗi ban đầu cho tới khi độ dài chuỗi mới đạt tới giá trị length chỉ định.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức padStart() để xoá khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi JavaScript như sau:

Ví dụ 1: Thêm một ký tự vào đầu chuỗi trong JavaScript

let str = "LOVE YOU";

let newstr= str.padStart(9, "I");
console.log(newstr);
//>ILOVE YOU

console.log(str.padStart(12, "I"));
//>IIIILOVE YOU

Ví dụ 2: Thêm khoảng trắng vào đầu chuỗi trong JavaScript (lược bỏ sub)

let str = "LOVE YOU";

let newstr= str.padStart(12);
console.log(newstr);
//> LOVE YOU

console.log(str.padStart(16));
//> LOVE YOU

Ví dụ 3: Thêm số vào đầu chuỗi cho tới khi đủ độ dài trong JavaScript

let str = "4567";

//Thêm 1 số vào đầu chuỗi
let newstr= str.padStart(8, 0);
console.log(newstr);
//>00004567

//Thêm một dãy số vào đầu chuỗi
console.log(str.padStart(8, 123));
//>12314567

Ví dụ 4: Thêm một chuỗi ký tự vào đầu chuỗi trong JavaScript

let str = "LOVE YOU";

let newstr= str.padStart(9, "Our Family ");
console.log(newstr);
//>OLOVE YOU

console.log(str.padStart(19, "Our Family "));
//>Our Family LOVE YOU

console.log(str.padStart(30, "Our Family "));
//>Our Family Our Family LOVE YOU

Ở ví dụ này bạn có thể thấy khi chúng ta chỉ định một chuỗi ký tự để thêm vào đầu chuỗi trong JavaScript bằng padStart() thì không phải tất cả chuỗi đó được thêm vào, mà chỉ có một hoặc tất cả các ký tự (tính từ đầu chuỗi) được thêm vào cho tới khi chuỗi kết quả đạt được độ dài chỉ định mà thôi.

Nói cách khác, để có thể thêm toàn bộ chuỗi chỉ định vào đầu chuỗi ban đầu mà vẫn đủ độ dài chuỗi chỉ định, chúng ta cần phải chú ý tới độ dài chỉ định sao cho có thể bao gồm cả chuỗi ban đầu lẫn chuỗi thêm. Chúng ta có thể dùng code sau đây để tự động thực hiện việc đó:

let str = "LOVE YOU";
let sub = "Our Family ";
let insert_str = str.padStart((str.length + sub.length), sub);
console.log(insert_str)//Our Family LOVE YOU

Lưu ý là phép thêm ký tự trong JavaScript sử dụng phương thức padStart() sẽ KHÔNG làm thay đổi chuỗi ban đầu mà lưu kết quả dưới dạng một chuỗi mới. Do đó hãy gán kết quả của phép xoá vào một biến để có thể sử dụng nhiều lần trong chương trình nhé.

Thêm ký tự vào cuối chuỗi trong JavaScript cho tới khi đạt đủ độ dài chỉ định | padEnd()

padEnd() trong JavaScript là một phương thức của đối tượng String, có tác dụng thêm ký tự vào cuối chuỗi trong JavaScript cho tới khi đạt đủ độ dài chỉ định và tạo ra chuỗi mới. Phép thêm ký tự này không làm thay đổi chuỗi ban cuối.

Phương thức padEnd() trong JavaScript

Phương thức này tương đối giống với padStart() ở trên, chỉ khác ở vị trí sẽ thêm ký tự của padEnd() là ở cuối chuỗi ban đầu mà thôi.

Chúng ta sử dụng phương thức padEnd() trong JavaScript với cú pháp sau đây:

str.padEnd( length [, sub])

Trong đó:

  • str là chuỗi cần được đệm ký tự
  • length là độ dài chuỗi cần đạt sau khi thêm ký tự
  • sub là ký tự dùng để Thêm vào cuối chuỗi str cho tới khi đạt độ dài length. Mặc định thì sub là khoảng trắng và ký tự này có thể lược bỏ.

Phương thức padEnd() sẽ lặp lại ký tự sub (nếu sub được lược bỏ thì là khoảng trắng) ở cuối chuỗi ban cuối cho tới khi độ dài chuỗi mới đạt tới giá trị length chỉ định.

Sau đây hãy cùng xem các ví dụ cụ thể sử dụng phương thức padEnd() để xoá khoảng trắng ở cuối và cuối chuỗi JavaScript như sau:

Ví dụ 1: Thêm một ký tự vào cuối chuỗi trong JavaScript

let str = "LOVE YOU";

let newstr= str.padEnd(9, "U");
console.log(newstr);
//>LOVE YOUU

console.log(str.padEnd(12, "U"));
//>LOVE YOUUUUU

Ví dụ 2: Đệm khoảng trắng vào cuối chuỗi trong JavaScript (lược bỏ đối số sub)

let str = "LOVE YOU";

let newstr= str.padEnd(12);
console.log("'"+ newstr +"'");
//>'LOVE YOU '

console.log("'"+ str.padEnd(16) + "'");
//>'LOVE YOU '

Ví dụ 3: Đệm số vào cuối chuỗi trong JavaScript

let str = "4567";

//Thêm 1 số vào cuối chuỗi
let newstr= str.padEnd(8, 0);
console.log(newstr);
//>45670000

//Thêm dãy số vào cuối chuỗi
console.log(str.padEnd(8, "123"));
//>45671231
//>12314567

Ví dụ 4: Thêm một chuỗi ký tự vào cuối chuỗi trong JavaScript

let str = "LOVE YOU ";

let newstr= str.padEnd(9, "So Much ");
console.log(newstr);
//>OLOVE YOU

console.log(str.padEnd(12, "So Much "));
//>LOVE YOU So

console.log(str.padEnd(32, "So Much "));
//>LOVE YOU So Much So Much So Much

Ở ví dụ này bạn có thể thấy khi chúng ta chỉ định một chuỗi ký tự để thêm vào cuối chuỗi trong JavaScript bằng padEnd() thì không phải tất cả chuỗi đó được thêm vào, mà chỉ có một hoặc tất cả các ký tự (tính từ cuối chuỗi) được thêm vào cho tới khi chuỗi kết quả đạt được độ dài chỉ định mà thôi.

Nói cách khác, để có thể thêm toàn bộ chuỗi chỉ định vào cuối chuỗi ban cuối mà vẫn đủ độ dài chuỗi chỉ định, chúng ta cần phải chú ý tới độ dài chỉ định sao cho có thể bao gồm cả chuỗi ban cuối lẫn chuỗi thêm. Chúng ta có thể dùng code sau đây để tự động thực hiện việc đó:

let str = "LOVE YOU ";
let sub = "So Much ";
let insert_str = str.padEnd((str.length + sub.length), sub);
console.log(insert_str)//LOVE YOU So Much

Lưu ý là phép thêm ký tự trong JavaScript sử dụng phương thức padStart() sẽ KHÔNG làm thay đổi chuỗi ban đầu mà lưu kết quả dưới dạng một chuỗi mới. Do đó hãy gán kết quả của phép xoá vào một biến để có thể sử dụng nhiều lần trong chương trình nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách thêm ký tự vào đầu hoặc cuối chuỗi trong JavaScript cho tới khi đạt đủ độ dài chỉ định rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/them-ky-tu-vao-chuoi-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.